Laidiens: 16.11.2021., Nr. 223

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/223.UT1

Vidzemes rajona tiesā ierosināta civillieta Nr. C71338821 C-3388- 21/13 Jurģa Seržāna prasībā par īpašuma tiesību atzīšanu uz būvi - garāžu Nr.18, kas atrodas Rūpniecības ielā - 26k-2, Madonā, Madonas novadā, ar apzīmējumu kadastrā 7001001144004018. Personām, kurām ir kādi iebildumi pret prasību, jāiesniedz tos Vidzemes rajona tiesā triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.


OP 2021/223.UT2

Vidzemes rajona tiesā ierosināta civillieta Nr. C71327621 C-3276- 21/13 Dmitrijs Markevičs prasībā par īpašuma tiesību atzīšanu uz būvi - garāžu Nr. 7, kas atrodas Rūpniecības ielā 26, Madonā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1444 002 007. Personām, kurām ir kādi iebildumi pret prasību, jāiesniedz tos Vidzemes rajona tiesā triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.


OP 2021/223.UT3

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69428121 Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāles Latvijā vienkāršotās procedūras lietā pret Ainu Vižlu par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo AINAI VIŽLAI, dzim. 1964. gada 2. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Ķieģeļu iela 35A, Liepāja, LV-3401, ka civillieta Nr. C69428121 tiks izskatīta rakstveida procesā 2022. gada 10. janvārī, un saīsināto sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2022. gada 10. janvārī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250. panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrais teikums. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.2 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93.panta trešā daļa).


OP 2021/223.UT4

ĒRIKS PĒTERSONS, dzim. 1977. gada 11.jūlijā, personas pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: AM Ziegeleiplatz 3, 49086 Osnabrueck, Vācija, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2022.gada 18.janvārī plkst. 14.00 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 307. zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C68394921, Nataļjas Pētersones prasībā pret Ēriku Petersonu par laulības šķiršanu un aizgādības tiesību atņemšanu. Ja Ēriks Pētersons, dzim. 1977. gada 11.jūlijā, neieradīsies uz tiesas sēdi, civillieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2021/223.UT5

AGRIS MITROVSKIS, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vestienas iela 18-10, Madona, LV-4801 tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2022. gada 12. janvārī plkst. 10.00 Vidzemes rajona tiesā, Raunas ielā 14, Cēsīs, LV-4101, kā atbildētājs civillietā Nr. C71280721/9 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - Akciju sabiedrība ''Moda Kapitāls''). Ja Agris Mitrovskis neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2021/223.UT6

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses I. Krigenas-Jurkānes lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Nr.C30660621, lietvedības Nr.C-6606-21/6 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Valēriju Kiseļovu par naudas piedziņu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa paziņo VALĒRIJAM KISEĻOVAM (VALĒRIJS KISEĻOVS), dzim. 1953.gada 4.decembrī, ka lietas izskatīšana nozīmēta rakstveida procesā 2022.gada 10.janvārī. Minētajā datumā nolēmuma norakstu varēs saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā, Rīgā, Abrenes ielā 8, 4.stāvā.


OP 2021/223.UT7

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā atrodas civillieta Nr.C30546621 (lietvedības Nr.C-5466-21/29) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasībā pret Vladimiru Sapigu un Igoru Misaku par naudas piedziņu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai, paziņojam atbildētājam VLADIMIRAM SAPIGAM, dzim. 1956.gada 27.augustā, ka vienkāršotās procedūras civillieta Nr.C30546621 (lietvedības Nr.C-5466-21/29) tiks izskatīta rakstveida procesā 2022.gada 26.janvārī. Papildus minētajam paziņojam, ka civillietu Nr.C30546621 izskatīs tiesnese I. Baiko un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei. Vienlaicīgi izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu, šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Tāpat informējam, ka pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.


OP 2021/223.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30688021 (lietvedības Nr.C-6880-21/1), SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Baibu Elvihu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas, apsaimniekošanas maksas un saņemto pakalpojumu, zemes nomas maksas parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai BAIBAI ELVIHAI, pers. kods 030673-10104, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Gaiļezera iela 4-196, Rīgā, ka ievērojot drošības pasākumus un izvērtējot apstākļus, ka minēto lietu ir iespējams izskatīt rakstveida procesā, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības un pārvaldības likuma 10.pantu, lietas izskatīšana tiek nozīmēta rakstveida procesā 2022.gada 20.janvārī. Datums, kad noteikta lietas izskatīšana rakstveida procesā, ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu. Uz izskatīšanu rakstveida procesā lietas dalībniekiem nav jāierodas, tiesas nolēmums būs pieejams Tiesu informatīvajā sistēmā (https://manas.tiesas.lv/eTiesas/) un tas tiks nosūtīts pusēm. Atbildētājai saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22.pantu un 74.panta otrās daļas 3.punktu lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim, par to rakstiski paziņojot 14 dienas pirms civillietas izskatīšanas. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrais teikums. Lietas dalībnieki līdz 2022.gada 6.janvārim ir tiesīgi tiesai pieteikt lūgumus rakstveidā, iesniegt rakstveida paskaidrojumus (Civilprocesa likuma 166. pants).


OP 2021/223.UT9

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa paziņo, ka 2021.gada 20.decembrī rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Jāņa Večena prasībā vienkāršotajā procedūrā pret PAULUS LAURENTIUS ADRIANUS PAREE, dzim. 1984.gada 26.novembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Rucavas iela 11A, Rīga par naudas piedziņu. Informēju, ka civillietu izskatīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese M. Šalta un izskaidroju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Puses saīsināto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2021.gada 20.decembra, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kancelejā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 1.stāvā, 110.kabinetā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu lietas dalībnieks 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas rakstveidā var lūgt tiesu sastādīt spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam. Vienlaicīgi izskaidroju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu, vai ja tas ir iespējams, citā veidā, saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Tā pat norādu, ka Covid-19 pandēmijas laikā, kad tiesa apmeklētājus pieņem ierobežoti, saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 13.pantu, ja likums paredz, ka tiesas spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, spriedumu nosūta personai, ja saņemts tās lūgums.


OP 2021/223.UT10

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo Jums, ka civillieta Nr.C29316821 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" prasībā pret JĀNI PINKU, dzim. 1972.gada 23.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Salnas iela 3-101, Rīga, LV-1021, par naudas piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā 2021.gada 17.decembrī un saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā (105.kab.) 2021.gada 17.decembrī no plkst. 15.00. Datums, kad noteikta lietas izskatīšana rakstveida procesā, ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu. Uz izskatīšanu rakstveida procesā lietas dalībniekiem nav jāierodas, tiesas nolēmums būs pieejams Tiesu informācijas sistēmā (https://manas.tiesas.lv/eTiesas/) un tiks nosūtīts lietas dalībniekiem. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese I. Lūciņa-Linka un izskaidro, ka lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei (tiesas sastāvam) rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas rakstveida procesā. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrais teikums. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta (21) daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, tas ir, līdz 2021.gada 27.decembrim, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93.panta trešā daļa).


OP 2021/223.UT11

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa uzaicina ANATOLIJU DRUSU, dzim. 1974.gada 17.jūnijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Eduarda Smiļģa iela 8A-6, Rīga, LV-1002, ierasties 2021.gada 20.decembrī plkst. 10.00 tiesas telpās Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, LV-1007, 3.stāvā, 307.tiesas telpā, kā atbildētāju civillietā Mintauta Reiņa prasībā pret Anatoliju Drusu un Nataļju Drusi par parāda un zaudējumu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Anatolija Drusa klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)