Laidiens: 15.11.2021., Nr. 222

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2021/222.US1

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa lietvedībā atrodas Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 13. oktobrī izdotais lēmums-izpildrīkojums Nr.21-L274-i par parāda 156,45 EUR un procentu piedziņu no MARYIAS LUKINSKAYAS, par labu Jūrmalas pilsētas domei, reģistrācijas Nr. 90000056357. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 223,56 EUR ne vēlāk kā līdz 2021. gada 29. novembrim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 568.pantu sprieduma izpilde notiek uz parādnieka rēķina. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. LV15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 01261/078/2021 un parādnieka vārds, uzvārds.

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumu Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" 3.1 un 3.2 punktam, ja jūs nenokārtosiet savas saistības norādītajā termiņā, tad pēc šī termiņa jūsu parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma būs ne mazāka kā 253,81 EUR. Nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568.pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu uzaicinu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 25. novembrim iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam paskaidrojumus, nosūtot tos uz e-pastu: raimonds.mezins@lzti.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi: Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV-1010, par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596.pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punkts). Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 451, 11. punkts nosaka, zvērinātam tiesu izpildītājam ir tiesības samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ja persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu, bet, ja personai piešķirts politiski represētās personas statuss, samazināt amata atlīdzības taksi, piemērojot koeficientu 0,5, ir zvērināta tiesu izpildītāja pienākums. Ja parādnieks vēlas izmantot Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 451, 11. punktā noteiktās tiesības, zvērinātam tiesu izpildītājam ir iesniedzami attiecīgi dokumenti:

- par trūcīgas personas statusa piešķiršanu;

- par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam šo darbību apstiprinoši dokumenti.


OP 2021/222.US2

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas Zemgales rajona tiesas 2021.gada 25.oktobrī izdotais izpildu raksts lietā Nr.C73350321 par parāda piedziņu 2929,83 EUR apmērā no GAĻINAS DAVIDOVAS, dzim. 28.01.1957., par labu SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, reģistrācijas Nr.43603011548. Papildus norādu, ka piedzinējam ir tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt 6% gadā no piedzītās summas.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555.panta pirmo daļu, paziņoju Gaļinai Davidovai par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 3526,58 EUR ne vēlāk kā līdz 2021.gada 28.novembrim. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr.LV12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.01656/108/2021 un parādnieka vārds, uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552.panta pirmo daļu, aicinu Gaļinu Davidovu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 28.novembrim sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596.pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punkts). Jautājumu gadījumā aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2021/222.US3

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 89 zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas lietvedībā atrodas:

1. Zemgales rajona tiesas 2021. gada 7. jūlijā izdotais izpildu rakstu lietā Nr.C73391519 par parāda 1943,69 EUR un likumisko sešu procentu gadā no neatmaksātās parāda pamatsummas piedziņu no VALDA BOIKAS, dzim. 1982. gada 1. decembrī, par labu PlusPlus Baltic OU, reģistrācijas Nr. 12273105, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. 40103595574;

2. Madonas rajona tiesas 2010. gada 4. oktobrī izdotais izpildu raksts lietā Nr. C23033110 par parāda piedziņu 619,16 EUR (piedzinēja norādītais atlikušais parāds) apmērā no VALDA BOIKAS, dzim. 1982. gada 1. decembrī, par labu UAB GELVORA FILIĀLE LATVIJĀ, reģistrācijas Nr. 40103208983, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr.40103837691.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta piekto daļu, vēršot piedziņu uz nekustamo īpašumu, tiesu izpildītājs ierakstītā sūtījumā paziņo par nekustamā īpašuma izsoli parādniekam un piedzinējam, nekustamā īpašuma īpašniekam, kopīpašniekam, izņemot tādas dzīvojamās mājas kopīpašniekus, kura nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, hipotekārajam kreditoram un personai, kuras labā nostiprināta ķīlas tiesību vai aizlieguma atzīme, ja tāda ir. Šādos apstākļos daru zināmu jums, Valdi Boika, ka tiek rīkota jums piederošās 1/2 domājamās daļas laulāto kopmantā no Rudītei Boikai piederošā nekustamā īpašuma Ramaņa iela 7-16, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, kadastra Nr. 7090 900 0109, pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2021. gada 17. novembris un noslēguma datums un laiks ir 2021. gada 17. decembris plkst. 13.00. Papildus informēju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta piekto daļu, izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)