Laidiens: 17.06.2021., Nr. 116

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/116.UT1

Rīgas rajona tiesas (Siguldā) izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C33279021 Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāles Latvijā prasībā pret Eduard Movlevych par parāda piedziņu, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2022.gada 27.janvārī plkst. 10.00. Rīgas rajona tiesa uzaicina ierasties EDUARD MOVLEVYCH, dzim. 1984.gada 2.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: "Bērzlapas 5", Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, uz tiesas sēdi 2022.gada 27.janvārī plkst. 10.00 Šveices ielā 27, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150. Eduard Movlevych neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2021/116.UT2

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C68361521, AS "Latvenergo" vienkāršotās procedūras prasībā pret Gunti Šķēlu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam GUNTIM ŠĶĒLAM, dzim. 1982.gada 9.septembrī, ka 2022.gada 11.februārī tiesnese A. Grāvīte minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Guntim Šķēlam ir Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, pārsūdzēt nolēmumu. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu izskatīšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas nolēmumu atbildētājs Guntis Šķēls varēs saņemt sākot no 2022.gada 11.februāra Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kancelejā.


OP 2021/116.UT3

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C68295221, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasībā pret Vitāliju Ozolu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam VITĀLIJAM OZOLAM, dzim. 1986. gada 24. augustā, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Eduarda Smiļģa iela 44-38, Rīga, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese E. Stelte-Auziņa. Paziņojam, ka civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2021. gada 8. septembrī. Datums, kad noteikta lietas izskatīšana rakstveida procesā, ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu. Lietu izskatīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese E. Stelte-Auziņa. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktas pušu tiesības un pienākumi: iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus un izgatavot kopijas; piedalīties tiesas sēdē; pieteikt noraidījumus; iesniegt pierādījumus; piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā; pieteikt lūgumus; dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus; izteikt savus argumentus un apsvērumus; celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem; pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus; saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietā esošo dokumentu norakstus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu. Prasītājs turklāt ir tiesīgs: pilnīgi vai daļēji atteikties no prasības; samazināt prasījumu apmēru; rakstveidā grozīt prasības pamatu vai priekšmetu vai palielināt prasījumu apmēru, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības (šā likuma 163. pants). Atbildētājs ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, vai celt pretprasību. Puses var vienoties par mediācijas izmantošanu, kā arī noslēgt izlīgumu vai vienoties par lietas nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā. Puses var lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Pusēm savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāizpilda godprātīgi. Pusēm ir tiesības sniegt papildus paskaidrojumus vai citus procesuālos lūgumus līdz 2021.gada 1.septembrim (Civilprocesa likuma 166. pants). Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Tiesas nolēmums būs pieejams Tiesu informatīvajā sistēmā (https://manas.tiesas.lv/eTiesas/) un tiks nosūtīts lietas dalībniekiem.


OP 2021/116.UT4

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69228721, Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" vienkāršotās procedūras lietā pret Vitāliju Fiļčenkovu un Baibu Fiļčenkovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājiem VITĀLIJAM FIĻČENKOVAM, dzim. 06.05.1980., un BAIBAI FIĻČENKOVAI, dzim. 28.08.1986., ka lietu 24.09.2021. izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis I. Grigorjevs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājiem, ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2021.gada 24.septembrī. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā, pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.


OP 2021/116.UT5

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C68327721, AS "Sadales tīkls" vienkāršotās procedūras prasībā pret Gitu Bremšmiti par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai - GITAI BREMŠMITEI, dzim. 1964. gada 30. augustā, kuras pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Apguldes iela 27-5, Rīga, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese E. Stelte-Auziņa. Paziņojam, ka civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2021. gada 8. septembrī. Datums, kad noteikta lietas izskatīšana rakstveida procesā, ir uzskatāms par nolēmuma sastādīšanas datumu. Lietu izskatīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese E. Stelte-Auziņa. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Civilprocesa likuma 74. pantā noteiktas pušu tiesības un pienākumi: iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus un izgatavot kopijas; piedalīties tiesas sēdē; pieteikt noraidījumus; iesniegt pierādījumus; piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā; pieteikt lūgumus; dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus; izteikt savus argumentus un apsvērumus; celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem; pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus; saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietā esošo dokumentu norakstus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu. Prasītājs turklāt ir tiesīgs: pilnīgi vai daļēji atteikties no prasības; samazināt prasījumu apmēru; rakstveidā grozīt prasības pamatu vai priekšmetu vai palielināt prasījumu apmēru, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības (šā likuma 163.pants). Atbildētājs ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, vai celt pretprasību. Puses var vienoties par mediācijas izmantošanu, kā arī noslēgt izlīgumu vai vienoties par lietas nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā. Puses var lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Pusēm savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāizpilda godprātīgi. Pusēm ir tiesības sniegt papildus paskaidrojumus vai citus procesuālos lūgumus līdz 2021.gada 1.septembrim (Civilprocesa likuma 166. pants). Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Tiesas nolēmums būs pieejams Tiesu informatīvajā sistēmā (https://manas.tiesas.lv/eTiesas/) un tiks nosūtīts lietas dalībniekiem.


OP 2021/116.UT6

SERGEJS URUSOVS, dzim. 1973. gada 19. jūlijā, pēdējā zināmā dzīves vietas adrese ir Vītolu iela 4-3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, Latvijas Republikas Zemgales rajona tiesa paziņo, ka Zemgales rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Ārvalsts komersanta ,,PlusPlus Baltic" OU filiāles Latvijā prasība pret Sergeju Urusovu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā 2021. gada 8. septembrī. Civillietu izskatīs Zemgales rajona tiesas tiesnesis A. Naglis. Izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saīsinātā sprieduma norakstu Zemgales rajona tiesas Ogrē kancelejā, Brīvības iela 6, Ogre, Ogres novads, varēs saņemt, sākot no 2021.gada 8.septembra, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu, tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais, ka pasta sūtījumi, kas nodoti sakaru iestādē termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem, uzskatāmi par nodotiem termiņā, līdz ar ko lūgumam jābūt saņemtam tiesā ne vēlāk kā 10. dienā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Ja tiek saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums, tiesa atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.3 daļai, spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām.


OP 2021/116.UT7

Kurzemes rajona tiesa paziņo parādniekam ANATOLIJAM BROVČUKAM, pers. kods 060981-10846, ka 2021.gada 19.augustā Kurzemes rajona tiesā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izskatīs tiesā saņemto 2021.gada 31.marta pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr. 3-12/0768, 2014.gads, kur lūdz aizstāt pieteicēju AS "PNB Banka" ar tās tiesību pārņēmēju SIA "GelvoraSergel".


OP 2021/116.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina PĀVELU LUŅOVU, dzim. 1979. gada 2. jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Sīmaņa iela 9A-21, Rīga, LV-1005, ierasties uz tiesas sēdi 2021. gada 28. oktobrī plkst. 10.30 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 4. stāvā, 417. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C30473221 (Nr. C-4732-21/42) Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Satiksme" vienkāršotās procedūras prasībā par naudas piedziņu pret Pāvelu Luņovu. Neierašanas gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Saskaņā par Civilprocesa likuma 250.26panta otro daļu, ja kāda no pusēm neieradīsies uz tiesas sēdi, tiesa pabeigs lietas izskatīšanu tai klāt neesot un noteiks datumu pēc paziņotā tiesas sēdes datuma tuvāko 14 dienu laikā, kad saīsinātā sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.26 panta ceturto daļu, pusēm ir tiesības tiesai iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu, nodrošinot šā lūguma saņemšanu tiesa ne vēlāk kā 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)