Laidiens: 16.06.2021., Nr. 115

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2021/115.UT1

Kurzemes rajona tiesa Talsos informē, ka 2021.gada 24.septembrī saskaņā ar Civilprocesa likuma 5. panta piekto daļu, 15. panta trešo daļu un 59. panta pirmo daļu rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. 3-12/0778/2010 Lindorff Oy Latvijas filiāles pieteikumā pret AGNIJU APSI par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Lietas dalībniekam tiesā nav jāierodas. Lieta tiks izskatīta šādā tiesas sastāvā - tiesnese Ilze Valbaka. Izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22. pantu un 74. panta otrās daļas 3. punktu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums.


OP 2021/115.UT2

Kurzemes rajona tiesa Talsos informē, ka 2021.gada 24.septembrī saskaņā ar Civilprocesa likuma 5. panta piekto daļu, 15. panta trešo daļu un 59. panta pirmo daļu rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C36081908 Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret ANDRI SKUDRU par parāda piedziņu. Lietas dalībniekam tiesā nav jāierodas. Lieta tiks izskatīta šādā tiesas sastāvā - tiesnese Ilze Valbaka. Izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22. pantu un 74. panta otrās daļas 3. punktu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums.


OP 2021/115.UT3

Kurzemes rajona tiesa Talsos informē, ka 2021.gada 24.septembrī saskaņā ar Civilprocesa likuma 5. panta piekto daļu, 15. panta trešo daļu un 59. panta pirmo daļu rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīts SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C36087108 Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret ANDREJU PANŠINU par parāda piedziņu. Lietas dalībniekam tiesā nav jāierodas. Lieta tiks izskatīta šādā tiesas sastāvā - tiesnese Ilze Valbaka. Izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 18.-22. pantu un 74. panta otrās daļas 3. punktu, lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam, rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums.


OP 2021/115.UT4

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25panta pirmo daļu paziņoju, ka 2021.gada 18.augustā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta SIA Intrum Latvia prasībā vienkāršotajā procedūrā pret ERIKU SIŅICKI, dzim. 1989.gada 1.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Īves iela 4-16, Rīga, par naudas piedziņu. Informēju, ka civillietu izskatīs Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese M. Šalta un izskaidroju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim.

Puses saīsināto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot ar 2021.gada 18.augustu, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kancelejā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, 1. stāvā, 110. kabinetā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu lietas dalībnieks 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas rakstveidā var lūgt tiesu sastādīt spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam. Vienlaicīgi izskaidroju, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25panta trešo daļu, pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu, vai ja tas ir iespējams, citā veidā, saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Tā pat norādu, ka Covid-19 pandēmijas laikā, kad tiesa apmeklētājus pieņem ierobežoti, saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 13. pantu, ja likums paredz, ka tiesas spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, spriedumu nosūta personai, ja saņemts tās lūgums.


OP 2021/115.UT5

Vidzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotas procedūras civillieta Nr. C71242721 Strenču novada domes prasībā pret Terēzu Krivori un Viktoru Krīvoru par naudas piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētājus TERĒZU KRIVORI, dzim. 03.02.1988., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Miera iela 2-17, Seda, Strenču novads, LV-4728, un VIKTORU KRĪVORU, dzim. 21.12.1954., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Miera iela 8-11, Seda, Strenču novads, LV-4728, saņemt Vidzemes rajona tiesas Limbažos kancelejā (Cēsu ielā 18, Limbažos) prasības pieteikuma norakstu un sniegt rakstveida paskaidrojumus 30 dienu laikā no publikācijas ievietošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par pret viņu celto prasību, ievērojot Civilprocesa likuma 148. panta otrajā daļā noteikto. Atbildētāju paskaidrojums noformējams atbilstoši Civilprocesa likuma 250.23 panta prasībām. Vienlaikus tiesa informē atbildētājus, ka paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētāji nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lietu izskatīs rakstveida procesā tiesnese A. Grīnberga 2021.gada 13.decembrī. Atbildētāji Terēza Krivore un Viktors Krīvors ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saīsinātā sprieduma norakstu tiesas kancelejā lietas dalībnieki varēs saņemt, sākot ar 2021.gada 14.decembri, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Atbilstoši Civilprocesa likuma 20. pantam, lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt tiesnesim noraidījumu, pirms uzsākta lietas izskatīšana, norādot noraidījuma iemeslus.


OP 2021/115.UT6

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses S. Hrebtovas lietvedībā ir SIA "Intrum Latvia" un AS "Swedbank" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C29665512 (C-3219-13/4) AS "Swedbank" prasībā pret Jeļenu Rēzi (bij. Ivanova) par parāda piedziņu. JEĻENAI RĒZEI, dzim. 1980.gada 17.februārī, tiek paziņots, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. panta (1)1 daļas noteikumiem minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā 2021.gada 31.augustā. Pieteikumu izskatīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, tiesnese Skaidrīte Hrebtova. Jeļenai Rēzei saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. panta noteikumiem ir tiesības pieteikt tiesnesei noraidījumu līdz 2021.gada 30.augustam.


OP 2021/115.UT7

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69228421 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" vienkāršotās procedūras lietā pret Aigaru Bankovski par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam AIGARAM BANKOVSKIM, dzim. 16.01.1974., ka lietu 24.09.2021. izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis I. Grigorjevs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājam, ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2021.gada 24.septembrī. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā, pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.


OP 2021/115.UT8

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69228921, Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" prasībā lietā pret Valēriju Gorjačovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam VALĒRIJAM GORJAČOVAM, dzim. 17.05.1960., ka lietu 24.09.2021. izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis I. Grigorjevs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Lietas dalībniekiem noteikts termiņš līdz 2021.gada 24.augustam papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu (tostarp lūguma par jautājuma izskatīšanu tiesas sēdē) un noraidījumu tiesas sastāvam iesniegšanai. Spriedums civillietā pašvaldības SIA "Ventspils siltums" prasībā pret Valēriju Gorjačovu par parāda piedziņu tiks sastādīts un būs pieejams tiesas kancelejā 2021.gada 24.septembrī.


OP 2021/115.UT9

Paziņojam atbildētājam VLADIMIRAM SAPIGAM, dzim. 1956.gada 27.augustā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu, 2021.gada 27.septembrī rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 8, tiks skatīta vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C30497221 (lietvedības Nr. C-4972-21/13) AS "Latvenergo" vienkāršotās procedūras prasībā pret Vladimiru Sapigu par naudas piedziņu. Informējam, ka civillietu Nr. C30497221 (lietvedības Nr. C-4972-21/13) izskatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis S. Lorencs, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Vienlaicīgi izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu, šajā likumā minētās pušu civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsinātā sprieduma norakstu puses varēs saņemt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 8, 4. stāvā, 401. kabinetā, sākot ar 2021.gada 27.septembri. Informējam, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu saīsinātā sprieduma norakstu vai atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu tiesa nosūta tikai pēc puses rakstveida lūguma. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu.


OP 2021/115.UT10

Daugavpils tiesas tiesvedībā ir ierosināta civillieta Nr. C12138421 Maksātnespējīgās AS "PNB Banka" vienkāršotās procedūras prasībā pret Leonoru Boidenu par parāda piedziņu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmās daļas nosacījumiem paziņojam atbildētājai LEONORAI BOIDENAI, dzim. 1985. gada 25. jūnijā, ka minētā civillieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2021. gada 18. oktobrī un saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Daugavpils tiesas kancelejā 2021. gada 18. oktobrī. Informējam Leonoru Boidenu, ka lietu izskatīs Daugavpils tiesas tiesnesis Jānis Šauša un izskaidrojam, ka viņai ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Datums, kad sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Atbildētājai Leonorai Boidenai ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika.


OP 2021/115.UT11

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa aicina JURIJU KAZILOVIČU, dzim. 1975.gada 2.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2021.gada 10.augustā plkst. 10.30 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3. stāvā, 309. tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C29289921 (C-2899-21/17) Rīgas bāriņtiesas prasībā pret Juriju Kaziloviču par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi pasi vai personu apliecinošu dokumentu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja Jurija Kaziloviča piedalīšanās.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)