Laidiens: 09.06.2021., Nr. 110

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2021/110.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jelgavas novada dome 26.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu" (Protokols Nr. 8, 17.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 8 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20356.


OP 2021/110.TP2

Paziņojums par tematiskā plānojuma apstiprināšanu Carnikavas novadā

Carnikavas novada dome ar 28.04.2021. sēdes lēmumu Nr. 7, 24.§ ir apstiprinājusi "Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošu tematisko plānojumu.

Apstiprināto dokumentu var apskatīt Carnikavas novada domē Stacijas ielā 5, Carnikavā, pašvaldības darba laikā un www.carnikava.lv, kā arī https://tapis.gov.lv/tapis/lv/documents/19205.


OP 2021/110.TP3

Paziņojums par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamā īpašuma Skolas iela 4A teritorijā un nekustamā īpašuma Skolas iela teritorijas daļā, Salaspilī" apstiprināšanu

Salaspils novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma Skolas iela 4A teritorijā un Skolas iela teritorijas daļā, Salaspilī, Salaspils novadā, apstiprināšanu" (protokola Nr. 10, 4.§). Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20637.


OP 2021/110.TP4

Paziņojums par teritorijas plānojuma "Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jēkabpils pilsētas dome 28.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 187 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu " (protokols Nr. 11, 17.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 10 "Par Jēkabpils pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr. 10 "Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojuma 2019. - 2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā". Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20576.


OP 2021/110.TP5

Paziņojums

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2021.gada 27.maijā ir pieņemts lēmums Nr. 241 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr. 646 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21. līnijā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu" atcelšanu" un izdoti saistošie noteikumi Nr. 25 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta saistošo noteikumu Nr. 56 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21. līnijā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem". Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.


OP 2021/110.TP6

Paziņojums

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2021.gada 27.maijā ir pieņemts lēmums Nr. 244 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra lēmuma Nr. 788 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78, galīgās redakcijas apstiprināšanu" atcelšanu" un izdoti saistošie noteikumi Nr. 26 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr. 68 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem". Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.


OP 2021/110.TP7

Paziņojums par detālplānojumu apstiprināšanu Carnikavas novadā

Carnikavas novada dome ar 17.06.2020. sēdes lēmumu Nr. 14, 22.§ ir apstiprinājusi nekustamā īpašuma "Domas", Kalngale, Carnikavas novads detālplānojuma projektu. Apstiprināto dokumentu var apskatīt Carnikavas novada domē Stacijas ielā 5, Carnikavā, pašvaldības darba laikā un www.carnikava.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)