Laidiens: 26.03.2020., Nr. 61

Izsoles

OP 2020/61.IZ1

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Lilijai Dubrovskai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepu ielā 3-52, Malnavā, Malnavas pag., Kārsavas nov., kadastra Nr.6868 900 0029. Piedzinējs: Kārsavas novada pašvaldība, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 57,32 kv.m un ir kopīpašuma 5732/253564 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 2000 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 21. aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (200 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 1. aprīlis plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2020. gada 5. maijs plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tel. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/61.IZ2

Izsole

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) atkārtotās elektroniskās izsolēs elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšup ejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

1) Jāņa Pliekšāna ielā 102, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 8602), kas sastāv no zemes vienību 5198 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 009 8602). Izsoles sākumcena EUR 191 790. Izsoles solis - EUR 1000.

2) Pulkveža Brieža ielā 28C, Rīgā (kadastra numurs 0100 018 0045), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 018 2094) 1508 m² platībā un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 018 2094 002). Izsoles sākumcena EUR 108 900. Izsoles solis - EUR 1000.

3) Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra numurs 6201 014 0017), kas sastāv no zemes vienību 2183 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6201 014 0017) un sešām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6201 014 0017 001, 6201 014 0017 002, 6201 014 0017 003, 6201 014 0017 004, 6201 014 0017 005 un 6201 014 0017 008). Izsoles sākumcena EUR 156 660. Izsoles solis - EUR 1000.

4) Raiņa bulvārī 27, Rīgā (kadastra numurs 0100 005 0032), kas sastāv no zemes vienības 781 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 005 0032) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 005 0032 001 un 0100 005 0032 002). Izsoles sākumcena EUR 2 250 000. Izsoles solis - EUR 10 000.

Izsoles sākums - 2020.gada 27.marts, izsoles noslēgums - 2020. gada 27. aprīlis plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 16. aprīlim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, var iegādāties izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi", tālrunis uzziņām 80002000, 26320958.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai.

http://www.vni.lv


OP 2020/61.IZ3

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ''Mazkuļķes'', ar kadastra numuru 56350070058, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350070098, kopējo platību 3,61 ha; izsoles sākuma cena EUR 7200,00. Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 9.30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob.tel. 26424109.


OP 2020/61.IZ4

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ''Pļavas'', ar kadastra numuru 56580070019, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070107, kopējo platību 3,54 ha. Izsoles sākuma cena EUR 8157,00. Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob.tel. 26424109.


OP 2020/61.IZ5

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ''Gundari'', ar kadastra numuru 56580070018, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070100, ar kopējo platību 9,14 ha. Izsoles sākuma cena EUR 22 688,00. Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 10.30 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob.tel. 26424109.


OP 2020/61.IZ6

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ''Dumbļi'', ar kadastra numuru 56580090105, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ( kadastra apzīmējums 56580090105); ar platību 2,5 kv.m. sākotnējā un nosacītā cena EUR 4239,00. Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Īpašums ir starpgabals. Īpašumu, kuri robežotas ar izsolāmo zemes īpašumu, īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Ja uz pirmpirkumu tiesīgās personas uz īpašuma pirkšanu nepieteiksies, izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 11.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob.tel. 26424109.


OP 2020/61.IZ7

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Dzīvokļa īpašums Nr. 3 sastāv no 3 (trim) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7 kv.m un 727/11772 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novadā, Viesītē, Sporta ielā 27; sākotnējā cena EUR 2963,00. Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Nodrošinājuma apmērs 10%. Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob. tel. 26424109.


OP 2020/61.IZ8

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novadā, Viesītē, Sporta ielā 13A-17, ar kadastra numuru 56159000023, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Dzīvokļa īpašums Nr.3 sastāv no 3 (trim) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 76,0 kv.m un 760/12322 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novadā, Viesītē, Sporta ielā 13A, sākotnējā cena EUR 2951.00. Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Nodrošinājuma apmērs 10%. Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob. tel. 26424109.


OP 2020/61.IZ9

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka, ''Māja Nr.1''-17, ar kadastra numuru 56889009218, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Dzīvokļa īpašums Nr. 17 sastāv no 1 (vienas) dzīvojamās istabas un palīgtelpām ar platību 28,5 kv.m un 285/8087 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novadā, Saukas pagastā, Saukā, ''Māja Nr.1''; sākotnējā cena EUR 720,00. Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Nodrošinājuma apmērs 10%. Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob. tel. 26424109.


OP 2020/61.IZ10

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ''Aronijas 4''-1, ar kadastra numuru 56889000013, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Dzīvokļa īpašums Nr.1 sastāv no 3 (trim) dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 59,4 kv.m un 594/11799 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novadā, Sauka pagastā, Lonē, ''Aronijas 4'', sākotnējā cena EUR 1893,00. Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi). Nodrošinājuma apmērs 10%. Nav personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2020. gada 7. maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Izsole sāksies 2020. gada 8. maijā plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob. tel. 26424109.


OP 2020/61.IZ11

Izsole

Rugāju novada dome izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Klajumi" ar kadastra numuru 3864 008 0246. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0246, platība 11,01 ha. Izsoles sākumcena - EUR 22 093,97 (divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit trīs euro un 97 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. aprīlim plkst. 9.30.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, līdz 2020. gada 30. aprīlim plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) un nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir EUR 2209,40 (divi tūkstoši divi simti deviņi euro un 40 centi), jāieskaita Rugāju novada domes, reģistrācijas Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS "Citadele banka", konts Nr. LV73PARX0012628470001. Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 30. aprīlī plkst. 10.00. Tālrunis informācijai: jautājumos par īpašumu Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste J. Krilova, tālr. 27803039; par izsoles procesu L.Cepurniece, tālr. 29342304.


OP 2020/61.IZ12

Izsole

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Dīķmala" ar kadastra numuru 3864 004 0256. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novadā, Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0256, platība 0,391 ha. Izsoles sākumcena - EUR 969,40 (deviņi simti sešdesmit deviņi euro un 40 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rugāju novada pašvaldības mājaslapā www.rugaji.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Rugāju novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 29. aprīlim plkst. 9.30.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, līdz 2020. gada 29. aprīlim plkst. 9.30 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 20,00 (divdesmit euro un 00 centi) un nodrošinājuma nauda - 10% no nekustamā īpašuma cenas, tas ir EUR 96,94 (deviņdesmit seši euro un 94 centi), jāieskaita Rugāju novada domes, reģistrācijas Nr. 90009116736, norēķinu kontā AS "Citadele banka", konts Nr. LV73PARX0012628470001. Izsole notiks Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju novadā, Rugāju novada domes sēžu zālē 2020. gada 29. aprīlī plkst. 10.00. Tālrunis informācijai: jautājumos par īpašumu Rugāju novada domes nekustamo īpašumu speciāliste J. Krilova, tālr. 27803039; par izsoles procesu L.Cepurniece, tālr. 29342304.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)