Laidiens: 17.02.2020., Nr. 33

Izsoles

OP 2020/33.IZ1

Izsole

Ventspils pilsētas pašvaldības policija paziņo par šādas kustamās mantas VW TRANSPORTER, 2015. gads, sākuma cena 18 474 EUR, nodrošinājums - 1847,40 EUR, mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli: Ventspilī, Andreja ielā 3, 2020. gada 25. februārī plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Ventspils pilsētas pašvaldības policijā, Andreja ielā 3, Ventspilī.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājuma iemaksas beigu termiņš - 2020. gada 24. februāris plkst. 15.00. Transportlīdzekli var apskatīt Andreja ielā 3, Ventspilī, tālr. 63624729.


OP 2020/33.IZ2

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Mārim Pūlem piederošā nekustamā īpašuma Lielā iela 22 - 7, Staicele, Alojas novads, ar kadastra numuru 6617 900 0255, reģistrētu Staiceles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.260 7, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.7, 31,9 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 3190/49780 domājamām daļām no būves un zemes. Piedzinējs: SIA Latvijas Mobilais telefons, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039. Nekustamā īpašuma novērtējums: 500,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena: 375,00 EUR. Izsoles solis: 37,50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020. gada 21. februārī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2020. gada 23. martā plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020. gada 12. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas 50,00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr.LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64026790, 64022601, mob.tel. 26681959. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/33.IZ3

Izsole

SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA", vienotais reģistrācijas Nr. 40003223971, paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina šādu kustamo mantu - digitāla radiogrāfijas iekārta PHILIPS Digital Diagnost VM (2007.gads), sākumcena - 5000,00 EUR, izsoles solis - 10,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties slimnīcas mājaslapā www.rslimnica.lv vai pie sekretāres (18.novembra iela 41, Rēzekne, 5.stāvs) darbdienās no plkst.8.00 līdz 16.30, tālr. 64603371.

Iekārtu var apskatīt Rēzeknē, 18.novembra ielā 41, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 27775889.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2020. gada 24. februārim plkst.11.30. Izsole notiks 2020. gada 24. februārī plkst.12.00 administrācijā 18.novembra ielā 41, Rēzeknē, 5.stāvā.

Samaksas kārtība - ar pārskaitījumu pilnā apmērā trīs darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Izsoles cena ir apliekama ar PVN.


OP 2020/33.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta: Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko otro labprātīgo izsoli tiesas ceļā parādniekam Ivanam Kurilovičam piederošam nekustamam īpašumam, kas atrodas Vidrižu ielā 6A-4, Rīgā, kadastra numurs 0100 910 1010, un ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 19235 4. Izsole tiek rīkota AS Swedbank, juridiskā adrese: Balasta dambis 15, Rīga, labā, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Dzīvokļa īpašums Nr. 4, ar platību 48 m2. Kopīpašuma 480/1972 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 19235 - 4 (kadastra numurs 01009101010), atrodas Vidrižu ielā 6А - 4, Rīgā.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Nostiprināts servitūts - ceļa servitūts piekļūšanai īpašumam (caur koplietošanas telpām Nr.901; 902; 904; 907; 908; 909; 910; 911 (caur telpām Nr.1, Nr.2); 913). Kalpojošs nekustams īpašums: Brīvības gatve 237 k-2, Rīga, LV-1006 (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 18836). Pamats: 2006. gada 30. jūnija Līgums par reālservitūta nodibināšanu uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības 237 k-2 koplietošanas telpām.

2.2. Noteikts aizliegums bez BALTIJAS AMERIKAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS, ASV bezpeļņas sabiedrība, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 28. maija aizdevuma/kredīta līgums Nr.EMR4608 (ar hipotēku),

2.3. Grozīt ierakstu Nr. 5.1 (žurnāla Nr. 300002084254, 29.05.2007.) daļā: aizliegums noteikts par labu AMCREDIT FUNDING (LUXEMBOURG) S.A."AKCIJU SABIEDRĪBA. Pamats: 2007. gada 3. jūlija Latvijas esošo aizdevumu cesijas līgums.

2.4. Grozīt ierakstu Nr. 6.1 (žurnāla Nr. 300002138671, 05.07.2007.) daļā: aizliegums noteikts par labu Allied Irish Banks, p.l.c., Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība. Pamats: 2008. gada 19. novembra prasījumu cesijas līgums Nr.192,

2.5. Grozīt ierakstu Nr. 5.1 (žurnāla Nr. 300002084254, 29.05.2007.) un izteikt šādā redakcijā: cedēta prasījuma tiesība, cesionārs: ,,Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012. gada 14. februāra Hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-4608.

2.6. Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tai skaitā aizdevuma summa LVL 43 925. Procentu likme: mainīga; noteikta saskaņā ar aizdevuma līguma EMR- 4608 (ar hipotēku) 4. daļu. Līgumsods: 14 dienas pēc samaksas termiņa - 50 euro;

30 dienas pēc samaksas termiņa - nokavējuma procenti, kas ir par 5% vairāk nekā attiecīgajā laikā noteiktā aizdevuma gada procentu likme. Samaksas termiņš - līgumsodam - saskaņā ar aizdevuma līguma 6. daļu;

aizdevumam un procentiem - ikmēneša aizdevuma maksājumi saskaņā ar aizdevuma līgumu ar pilnīgas atmaksas termiņu 2037. gada 1. jūlijā. Kreditors: BALTIJAS AMERIKAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS, ASV bezpeļņas sabiedrība. Pamats: 2007. gada 28. maija aizdevuma/kredīta līgums Nr.EMR-4608 (ar hipotēku). Nodrošinātais prasījums 48 318,00 LVL.

2.7. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr. 300002084254, 29.05.2007.) - cedēta prasījuma tiesība. Cesionārs: AMCREDIT FUNDING (LUXEMBOURG) S.A." akciju sabiedrība. Pamats: 2007. gada 3.jūlija Latvijas esošo aizdevumu cesijas līgums Grozīts 3. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300002138671, 05,07,2007), Cesionārs: Allied Irish Banks, p.l.c., Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība. Pamats: 2008.gada 19. novembra prasījumu cesijas līgums Nr.192.

2.8. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 3.1 (žurnāla Nr. 300002084254, 29.05.2007.) - cedēta prasījuma tiesība, cesionārs: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012. gada 14. februāra Hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-4608.

3. Izsoles sākumcena - 34 000 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. "Swedbank" AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu, par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Ja "Swedbank" AS noteiktajā termiņa nav paziņojusi par nosolītas augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai

4.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērinātas tiesu izpildītājas norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Ivans Kurilovičš patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu:

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta aprakstīšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.pantu, 616.pantu un izsoles noteikumu 3. apakšpunktu, nekustamā īpašuma solīšana otrajā izsolē sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrās izsoles sākumcena: 25 500,00 EUR. Izsoles solis: 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 18.02.2020. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 19.03.2020. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 9. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu - 3400,00 EUR. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/33.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta: Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko otro izsoli parādniekam SIA ANB VM4, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 8-14, Rīga, piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - 1072/7788 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, adrese: Ventspils šoseja 4, Jūrmala, kadastra numurs 1300 021 1206, ierakstīts Rīgas rajona tiesas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000149688. Saskaņā ar nekustamā īpašuma eksperta vērtējumu - lietošanā nodota zemesgabala daļa ar platību 1072 kv.m, kas apzīmēts ar L). Visa zemesgabala platība ir 7788 kv.m. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 10 450,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena: 7837,50 EUR. Izsoles solis: 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 18.02.2020. plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 19.03.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 9. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/33.IZ6

Izsole

Saldus novada pašvaldības Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde, Upes ielā 4, Jaunlutriņos, Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, 2020.gada 18.martā plkst. 9.00 rīko publisku mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam, pirmpirkuma tiesīgo nav - dzīvokļa īpašums "Lazdas"-19, 90,7 kv.m, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8458 900 0060. Izsoles sākumcena - 2150,00 EUR, drošības nauda - 215,00 EUR, reģistrācijas maksa - 10,00 EUR.

Izsoles noteikumus un materiālus var saņemt un dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldē Upes ielā 4, Jaunlutriņos, Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15.00 līdz 2020.gada 17.martam plkst. 15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldē vai mājaslapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība - Izsoles.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa kontakttālr. 63846658.

Uzziņas pa tālr. 63846658.


OP 2020/33.IZ7

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ.Nr.LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko SIA "Impero Investments" piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7480 001 0079,  sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 7910 m2. Nekustamais īpašums atrodas Ogres novadā, Ogresgala pagastā, "Lībieškalns". Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 12 000,00, sākumcena EUR 9000,00, izsoles solis EUR 300,00 Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts., Ķekavas novads. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 12. martam (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - (1200,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā) zvērinātas tiesu izpildītājas (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 21. februāris pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 23.marts plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)