Laidiens: 13.02.2020., Nr. 31

Izsoles

OP 2020/31.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta: Rīgā, Antonijas ielā 4 - 2A, rīko pirmo izsoli parādniekam Samir Kurbem piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Luminor Bank, AS Latvijas filiāle, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - ''Gravu iela 18'', Gravu iela 18, Bērzmente, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kadastra numurs 8070 012 0391, zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0391, platība 0,3161 ha, ierakstīts Rīgas rajona tiesas Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000139327. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 6600,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 6600,00 EUR. Izsoles solis: 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 14.02.2020. plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 16.03.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 5. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ.Nr.LV22105210600, depozīta konta Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 59/61-7, pirmajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Ojāram Rancānam. Piedzinējs: DzĪKS "Staburags" (Lokomotīves iela 44-62, Rīga). Izsolāmais īpašums ar kadastra Nr.0100 906 1059, sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.52 ar kopējo platību 49,24 kv.m, kas atrodas Bultu ielā 6, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.26956 52, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no būves: 4924/574639. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 25 900 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 300 EUR. Izsoles sākums 2020. gada 19. februārī pulksten 13.00. Izsoles noslēgums 2020. gada 20. martā pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni:

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē SWIFT TRELLV22, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2590 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru;

2) jānosūta zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju dalībai izsolē.

Tālrunis informācijai 67704014. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Torņa iela 4/1C-301, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "DUBULTA VEIKSME", Grēcinieku iela 11-2, Rīga, LV-1050. Piedzinēji - Žanis Blaževičs; SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", A. Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - 1/2 domājamā daļa no zemes gabala -, kas atrodas Gulbju ielā 73D, Jūrmalā, kadastra numurs 13000174213, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000217887. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3500,00. Izsoles sākumcena: EUR 3500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2020. gada 19. februārī pulksten 13.00. Izsoles noslēgums: 2020. gada 20. martā, pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ4

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Meimere, prakses vieta: Bauskā, Dārza 12a, pirmajā izsolē pārdod Modrim Ofmanam piederošo nekustamo īpašumu Zaļā iela 11 k-4-2, Bauska, Bauskas novads. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 40,1 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 401/19688 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kura īpašuma tiesības reģistrētas Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 270 2 ar kadastra Nr. 4001 900 0067. Piedzinējs: SIA Bauskas Siltums, Dārza iela 8/1, Bauska. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 9300,00 EUR. Izsoles solis - EUR 500,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Meimeres, reģ. Nr.10097012082, Valsts kase, depozīta kontā Nr.LV58TREL9199079001000, nodrošinājumu 930,00 EUR apmērā. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 19. februāris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 20. marts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta: Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, Jelgavā, rīko Rolandam Andersonam uz likuma pamata piederošā nekustamā īpašuma Stīgas, Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr. 5444 008 0008, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kopējo platību 7280 m2, dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 005, un kopējo platību 210,7 m2, palīgēka (pagrabs) ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 003, un kopējo platību 21,7 m2, palīgēka (garāža) ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 006, un kopējo platību 26,5 m2, palīgēka (siltumnīca) ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 007, un kopējo platību 31,8 m2, palīgēka (šķūnis) ar kadastra apzīmējumu 5444 008 0008 008, un kopējo platību 36,3 m2. Piedzinējs AS Luminor Bank, Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunija, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas AS Luminor Bank Latvijas filiāle, Skanstes 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 61 200 EUR. Izsoles solis 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 2020. gada 19.februārī, izsoles noslēgums 2020. gada 20.martā plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 6120 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Lāčplēša iela 75, pirmajā izsolē pārdod Kalvim Vīķim piederošo nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes gabalu 0,3 ha platībā -, kas atrodas Ķekavas novadā, Daugmales pagastā, "Gatves", kadastra numurs 8056 002 0956. Piedzinēja - Tatjana Stunža. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - EUR 4500,00. Izsoles solis EUR 200,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 5. martam ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 450,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un piešķirtā rēķina numuru, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 14. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 16. marts plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 67467179. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ7

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 94. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne, prakses vieta: Madona, Poruka iela 2, rīko pirmo izsoli bezmantinieku mantas sastāvā ietilpstošajam Tamarai Preobrazhenskayai piederējušajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim, kas atrodas Pils ielā 30-5, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838, kadastra Nr. 7017 900 0070. Kreditors - Varakļānu novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40,5 kv.m, kas atrodas otrajā stāvā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 405/5245 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, divām palīgceltnēm un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums / izsoles sākumcena - 1200,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles sākuma datums - 15.02.2020. un izsoles noslēguma datums - 16.03.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 06.03.2020. jālūdz tiesu izpildītāju, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Svetlanas Andžānes depozīta kontā Nr. LV67 TREL 9199 0730 0100 0, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa - 120,00 EUR apmērā. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem persona var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālruni 29124310. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.90 zvērināts tiesu izpildītājs Nauris Miglavs, prakses vieta: Raunas ielā 9, Cēsīs, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Zvirbuļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 008 0514, un sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1 529 m2 un apbūves: dzīvojamā māja (lit.001) ar platību 148,0 m2 un saimniecības ēka (lit. 002) ar kopējo platību 57,2 m2. Kreditori - AS Luminor bank, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Skanstes iela 12, Rīga; BIGBANK AS Latvijas filiāle, Gustava Zemgala gatve 78-1, Rīga; SIA JULIANUS INKASSO LATVIJA, Turaidas iela 3, Rīga; Cēsu novada pašvaldība, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 34 600,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsole sāksies 19.02.2020. un noslēgsies 20.03.2020. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 10.03.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 3460,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Naura Miglava, reģ.Nr. 11048811368, depozīta kontā Nr. LV86TREL919911200100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālr. uzziņām 64174458, 26162634. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta: Mālkalnes prospekts 1-16, Ogre, rīko pirmo izsoli parādniekam Vitālijam Grinčišinam piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 0100 121 1238, kas atrodas Pavasara gatve, Rīga. Nekustamā īpašuma sastāvs - 17/24 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala 9897 kv.m platībā, zemesgrāmatā nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabalu 6188 kv.m platībā līdz 2026.gada 1.maijam, kā arī reālnasta uz īpašumu. Piedzinēji: Aigars Bērziņš; VAS Valsts nekustamie īpašumi, jur.adrese: Vaļņu iela 28, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, jur.adrese Terēzes iela 5, Rīga; Dacor L.L.C. jurid.adrese 108 West 13th Street, Wilmington, Delaware 19801 United States. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 4200,00 EUR. Izsoles solis - 420,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 5. martam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmēja - Iveta Kruka, reģ. Nr. 17018211422, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 420,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērināta tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 14. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 16.marts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 29353951. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ10

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA "EXPROSOFT", juridiskā adrese: Anša Lerha - Puškaiša iela 22, Talsi, Talsu novads, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Anša Lerha - Puškaiša ielā 22, Talsos, Talsu novadā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 15, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 14309 m2 un būvēm, reģistrēts Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1391, kadastra Nr. 8801 004 0250 (Talsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1391 reģistrētā būve ar kadastra apzīmējumu 8801 004 0250 004 dabā neeksistē). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 94 400,00 EUR. Izsoles solis 3000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 5. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 9440,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 14. februāris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. gada 16. marts plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltā, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod atkārtoti otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Mirdzai Graudai. Piedzinēji - DZĪKS KB Zolitūde, Dammes iela 17-18, Rīga; Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.5 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 2640/63320 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītajām būvēm - šķūņa lit.003, pagraba lit.007, šķūņa lit.008, šķūņa lit.009, šķūņa lit.010 un zemes gabala, kadastra numurs 0100 910 4608 -, kas atrodas Duntes ielā 24-5, Rīgā, un kas nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000590255. Nekustamā īpašuma novērtējums: 6000,00 EUR. Izsoles sākumcena: 4500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 45,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 14.02.2020. Izsoles noslēguma datums: 16.03.2020. pulksten 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (600,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 05.03.2020. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināts tiesu izpildītājs Baiba Baltā (reģ.Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67333391. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod mirušajai Sofijai Belogorskai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 46,2 kv.m platībā, kopīpašuma domājamās daļas 462/110907 no daudzdzīvokļa mājas un zemesgabala Paula Lejiņa ielā 6-47, Rīgā, kadastra Nr. 0100 916 1466. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", A.Čaka iela 42, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena sastāda - 28 500,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 14.02.2020. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 16.03.2020. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.03.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2850,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 25750089. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod mirušajai Margaritai Vinokurovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 38,13 kv.m platībā, kopīpašuma domājamās daļas 3813/304788 no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Dzirciema ielā 7 k-2-29, Rīgā kadastra Nr. 0100 915 6452. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", A.Čaka iela 42, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena sastāda - 24 000,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 14.02.2020. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 16.03.2020. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.03.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2400.00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 25750089. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas 53-8) pirmajā izsolē pārdod mirušajai Renātei Sunītei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli 17,50 kv.m platībā, kopīpašuma domājamās daļas 1750/158680 no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves-šķūnis lit.003, šķūnis lit.005, un zemesgabala Ģertrūdes ielā 91A-37, Rīgā, kadastra Nr. 0100 923 1388. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", A.Čaka iela 42, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena sastāda - 10 500,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 14.02.2020. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 16.03.2020. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.03.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1050,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 25750089. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/31.IZ15

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese, kadastra Nr.

Platība, m2

Nosacītā cena, EUR

Solis, EUR

Nodrošinājums, EUR

Reģistrācijas maksa, EUR

Izsole

Braila iela 1-26, Rīga, kadastra Nr. 0100 913 6893

19,8

11 520,00

300,00

1152,00

350,00

23.03.2020. plkst.13.00

Braila iela 1-36, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2478

11

5310,00

300,00

531,00

100,00

23.03.2020. plkst.13.20

Burtnieku iela 33-238, Rīga, kadastra Nr. 0100 994 9970

18,2

11 790,00

300,00

1179,00

350,00

23.03.2020. plkst.13.40

Krāslavas iela 34-25, Rīga, kadastra Nr. 0100 920 2214

36,9

21 150,00

500,00

2115,00

350,00

23.03.2020. plkst.14.00

Kristapa iela 10-69, Rīga, kadastra Nr.0100 905 0074

17,7

17 550,00

500,00

1755,00

350,00

24.03.2020. plkst.10.00

Kristapa iela 10-107, Rīga, kadastra Nr. 0100 905 0534

12,3

14 670,00

500,00

1467,00

350,00

24.03.2020. plkst.10.30

Lāčplēša iela 118-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8782

22

17 820,00

500,00

1782,00

350,00

24.03.2020. plkst.11.00

Miera iela 32-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2246

60

44 550,00

500,00

4455,00

350,00

24.03.2020. plkst.11.30

Staraja Rusas iela 26-39, Rīga, kadastra Nr. 0100 905 2554

31

26 190,00

500,00

2619,00

350,00

24.03.2020. plkst.13.00

Stopiņu iela 12-8, Rīga, kadastra Nr. 0100 917 0331

24,2

9720,00

300,00

972,00

140,00

24.03.2020. plkst.13.30

Vārnu iela 4-16, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2105

30,4

16 470,00

500,00

1647,00

350,00

25.03.2020. plkst.10.00

Volguntes iela 17-1, Rīga, kadastra Nr. 0100 922 8683

52,8

35 820,00

500,00

3582,50

350,00

25.03.2020. plkst.10.30

Strūgu iela 3-13, Rīga, kadastra Nr. 0100 921 3576

42,8

34 920,00

500,00

3492,00

350,00

25.03.2020. plkst.11.00

Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 19.03.2020. plkst.15.00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no paziņojums dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, vai elektroniski uz e-pastu: izsolesdzmpk@riga.lv, paziņojumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savi rakstiskie piedāvājumi, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildu informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, vai pa tālr. 67012007, 67181393.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adrese

Platība, m2

Nosacītā cena, EUR

Solis, EUR

Nodrošinājums, EUR

Reģistrācijas maksa, EUR

Izsole

Mazā Bauskas iela 30-3, Rīga, kadastra Nr. 0100 926 2981

38,4

7120,00

300,00

712,00

100,00

25.03.2020. plkst.11.30

Pieteikšanās uz minēto objektu noteikta līdz 19.03.2020. plkst. 15.00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija), Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, vai elektroniski uz e-pastu: izsolesdzmpk@riga.lv, paziņojumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā eiro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotie objekti uz izsoles dienu nav derīgi patstāvīgai dzīvošanai, tajos veicams remonts.

Papildu informācijas saņemšanai, kā arī uzziņai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, vai pa tālr. 67012007, 67181393.


OP 2020/31.IZ16

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Krejotava", Ārlavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8837 001 0076), zemes vienība ar kopējo platību 0,28 ha (kadastra apzīmējums 8837 001 0059) un būve (dzīvojamā māja) ar kopējo platību 4992,2 kv.m (kadastra apzīmējums 8837 001 0059 003).

Sākumcena - 6680,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda - 668,00 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst.15.00. Izsole notiks 2020.gada 6. martā plkst.9.00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka", līdz 2020.gada 4. martam plkst.15.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv sadaļā "Izsoles" un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).


OP 2020/31.IZ17

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Mālkalni", Īves pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8858 003 0112), zemes vienības ar kopējo platību 3,12 ha (kadastra apzīmējums 8858 003 0112), kūts ar kopējo platību 1593,90 kv.m (kadastra apzīmējums 8858 003 0112 002) un kūts ar kopējo platību 2290,90 kv.m (kadastra apzīmējums 8858 003 0112 003).

Sākumcena - 3250,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda - 325,00 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst.15.00. Izsole notiks 2020.gada 6. martā plkst. 9.30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka", līdz 2020.gada 4. martam plkst.15.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv sadaļā "Izsoles" un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26514956 (Īves pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).


OP 2020/31.IZ18

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam Ezera iela 17, Valdemārpilī, Talsu novadā (kadastra Nr. 8817 003 0090), zemes vienība ar kopējo platību 4200 kv.m (kadastra apzīmējums 8817 003 0085).

Sākumcena - 8070,00 EUR, solis - 150,00 EUR, drošības nauda - 807,00 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst.15.00. Izsole notiks 2020.gada 6. martā plkst.10.00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka", līdz 2020.gada 4. martam plkst.15.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv sadaļā "Izsoles" un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).


OP 2020/31.IZ19

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Centra aleja" 4-1, Lubezerē, Ārlavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8837 900 0116), vienistabas dzīvoklis Nr. 1 ar kopējo platību 37 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās domājamās 370/4439 daļas no būvēm un zemes.

Sākumcena - 510,00 EUR, solis - 50,00 EUR, drošības nauda - 51,00 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst.15.00. Izsole notiks 2020.gada 6. martā plkst.10.30.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka", līdz 2020.gada 4. martam plkst.15.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv sadaļā "Izsoles" un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 26514956 (Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).


OP 2020/31.IZ20

Izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam "Mālnieki"-1 Valgalē, Abavas pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8842 900 0184), trīsistabu dzīvoklis Nr. 1 ar kopējo platību 56,6 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās domājamās 566/3606 daļas no būvēm.

Sākumcena - 2056,00 EUR, solis - 100,00 EUR, drošības nauda - 205,60 EUR, dalības maksa - 30,00 EUR. Samaksa veicama 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2020. gada 4. martam plkst.15.00. Izsole notiks 2020.gada 6. martā plkst.11.00.

Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS "SEB banka", līdz 2020.gada 4. martam plkst.15.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada pašvaldības administrācijas Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv sadaļā "Izsoles" un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 2.korpusā, Kareivju ielā 7, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Tālr. uzziņām 29241605 (Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs), 63232119, 29369443 (Talsu novada pašvaldības juridiskā nodaļa).


OP 2020/31.IZ21

Izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 8.30 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - Dakteru iela 37-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415 900 1120, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 36,1 kv.m platībā, 361/1551 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, 361/1551 kopīpašuma domājamā daļa no saimniecības ēkas un 361/1551 kopīpašuma domājamā daļa no mājai piesaistītā zemesgabala.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 2720,00 euro (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro, 00 centi).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi "Reģistrācijas maksa īpašuma Dakteru iela 37-2, Smiltenē, izsolei";

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas - 272,00 euro (divi simti septiņdesmit divi euro) ar maksājuma mērķi "Nodrošinājuma maksa īpašuma Dakteru iela 37-2, Smiltenē, izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālr. 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).


OP 2020/31.IZ22

Izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 9.00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - Dakteru iela 37-4, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415 900 1119, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 20,3 kv.m platībā, 203/1551 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, 203/1551 kopīpašuma domājamā daļa no saimniecības ēkas un 203/1551 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemesgabala.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 1720,00 euro (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit euro un 00 centi).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi "Reģistrācijas maksa īpašuma Dakteru iela 37-4, Smiltenē, izsolei";

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas - 172,0 euro (viens simts septiņdesmit divi euro) ar maksājuma mērķi "Nodrošinājuma maksa īpašuma Dakteru iela 37-4, Smiltenē, izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar nekustamā īpašuma speciālisti pa tālr. 20284499.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).


OP 2020/31.IZ23

Izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 9.30 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - "Mežciems"-9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0334, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 54,3 kv.m platībā un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 1788 euro (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit astoņi euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi "Reģistrācijas maksa īpašuma - "Mežciems"-9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, izsolei";

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas - 178,80 euro (viens simts septiņdesmit astoņi euro un 80 centi) ar maksājuma mērķi "Nodrošinājuma maksa īpašuma "Mežciems"-9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālr. 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).


OP 2020/31.IZ24

Izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 10.00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - "Mežciems"-8, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0341, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 32,9 kv.m platībā un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 1308 euro (viens tūkstotis trīs simts astoņi euro).

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi "Reģistrācijas maksa īpašuma - "Mežciems"- 8, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, izsolei";

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas - 130,80 euro (viens simts trīsdesmit euro un astoņdesmit centi) ar maksājuma mērķi "Nodrošinājuma maksa īpašuma "Mežciems"-8, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālr. 29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).


OP 2020/31.IZ25

Izsole

Smiltenes novada dome 2020.gada 18.martā plkst. 10.30 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma "Veckainaiži"-3, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0330, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 29,7 kv.m platībā, 290/2102 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 290/2102 kopīpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 9470 004 0086).

Izsoles objekta sākumcena noteikta 500,00 euro (pieci simti euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē:

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi "Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma "Veckainaiži"-3, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, izsolei";

- jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas - 50,00 euro (piecdesmit euro) ar maksājuma mērķi "Nodrošinājuma maksa īpašuma "Veckainaiži"-3, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 16.00.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju pa mob.tālr.29127008.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 līdz 2020.gada 16.martam (ieskaitot).


OP 2020/31.IZ26

AS "Augstsprieguma tīkls" izsludina

TRANSPORTA LĪDZEKĻU IZSOLI

http://www.ast.lv/lv/izsoles

Izsoles norises datums - 2020. gada 25. februāris plkst. 10.00.

Informācija par izsoli - detalizētu informāciju par izsolē piedāvātajiem transporta līdzekļiem var iegūt AS "Augstsprieguma tīkls" mājaslapā.

Kontaktpersona - Transporta parka attīstības speciālists Marats Miņazovs, tālr. 67728121, mob. tālr. 29794954, e-pasts: ast@ast.lv.


OP 2020/31.IZ27

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta: Bauskā, Dārza ielā 12a, saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 74. panta pirmās daļas 4. punktu, rīko pirmo publisko izsoli SIA Gaujas Tūre, piederošajam nekustamajam īpašumam Liepu iela 18, Vītiņi, Vītiņu pagasts, Auces novads, kadastra Nr. 4694 005 0385. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kad.apz. 46940050385) 1,06 ha platībā un uz zemes gabala esošajām divām būvēm (46940050385001; 46940050385002).

Pārdošanas nosacījumi:

1. Izsoles sākumcena EUR 14 000,00;

2. Izsoles nodrošinājums EUR 1400,00 apmērā;

3. Izsoles solis EUR 300,00 apmērā;

4. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli;

5. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies/reģistrējies tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6. Izsole uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem;

7. Nosolītājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles noslēguma samaksāt nosolīto pirkuma cenu, ieskaitot to zvērināta tiesu izpildītāja norēķinu kontā. Pēc izsoles noslēguma un pirkuma cenas samaksas puses ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pie zvērināta notāra paraksta nostiprinājuma lūgumu Nosolītāja īpašumtiesību korroborēšanai;

8. Ja nosolītājs šo nosacījumu 8.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā nesamaksā visu no viņa pienākošos summu, tad nosolītājs zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājuma summu - tā netiek atmaksāta, bet tiek pievienota pie kopējās par īpašumu saņemtajai summai un tiek izmaksāta SIA Gaujas Tūre, tāds pats nosacījums attiecas uz gadījumu, kad tiek konstatēts, ka nosolītājam nebija tiesību piedalīties izsolē (Civilprocesa likuma 607.panta trešā daļa), kā arī tad, ja pēdējais pārsolītais solītājs nav paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par savu augstāko solīto cenu vai ir atteicies to paturēt sev (615.panta otrā daļa).

9. SIA Gaujas Tūre nepatur nekustamajā īpašumā nekādas tiesības. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, kas reģistrēti zemesgrāmatā:

III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr. 1.1.: Atzīme - 02050101- aizsargjosllas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu lūniju ārpus pilsētas un ciemiem līdz 20 kV 0,25 ha.

III daļas 1.iedaļas Nr. 1.2.: Atzīme - 02030302 - aizsargjoslas teritorija gar valsts 1.šķiras autoceļiem 0,12 ha.

Izsoles sākuma datums: 07.02.2020. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 09.03.2020. plkst. 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (1400,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 27.02.2020. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālr. uzziņām 63924694; 22010110. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)