Laidiens: 17.12.2020., Nr. 244

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2020/244.UT1

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr. C73594520, "Swedbank" AS vienkāršotās procedūras prasībā par naudas piedziņu no Līgas Plātes un Ivara Plātes. Paziņojam IVARAM PLĀTEM, dzim. 1958.gada 7.oktobrī, ka 2021.gada 3.februārī Zemgales rajona tiesas tiesnese A. Vancāne, minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk, kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Atbilstoši Civilprocesa likuma 194. panta pirmās daļas 3. punktam un otrajai daļai, tiesa vienkāršotās procedūras lietās sastāda saīsināto spriedumu, kura motīvu daļā tiek norādīti tikai normatīvie akti pēc kuriem vadījusies tiesa. Saīsinātā sprieduma norakstu lietas dalībnieki varēs saņemt Zemgales rajona tiesas kancelejā, Tukumā, Pils ielā 16, sākot no 2021.gada 3.februāra, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1daļu. tiesa sastāda spriedumu, atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgums par sprieduma sastādīšanu ir iesniedzams tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.


OP 2020/244.UT2

Rīgas rajona tiesa paziņo parādniekam ARTUR CHINDYASKIN, dzim. 1970.gada 21.maijā, ka 2021.gada 11.februārī Rīgas rajona tiesā rakstveida procesā tiks izskatīta civillieta Nr. C33561719, kura ierosināta, lai izskatītu Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 74 zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas pieteikumu par 2019.gada 5.oktobra izsoles akta Nr. 00334/074/2019-AKT apstiprināšanu un par parādnieka Artur Chindyaskin mantoto 1/8 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Sloka 7129, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 521 7140), nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

Pieteikums tiks izskatīts šādā sastāvā: tiesnese Skaidrīte Temļakova. Uz izskatīšanu rakstveida procesā lietas dalībniekiem nav jāierodas. Artur Chindyaskin, dzim. 1970.gada 21.maijā, ir Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā noteiktās civilprocesuālās tiesības. Pieteikumu parādnieks var saņemt Rīgas rajona tiesā Ieriķu ielā 5, Rīgā, vai Latvijas tiesu e-pakalpojumu portālā https://manas.tiesas.lv/eTiesas/.


OP 2020/244.UT3

Vidzemes rajona tiesa paziņo, ka ar Vidzemes rajona tiesas tiesneses 2020. gada 8. decembra lēmumu ierosināta civillieta Nr. C71374220 Lailas Štāles pilnvarotā pārstāvja Raivo Niedrīša prasībā pret Madonas novada pašvaldību par īpašuma tiesību atzīšanu uz būvju nekustamo īpašumu. Vidzemes rajona tiesa uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi, prasības vai tiesības uz būvju nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumiem 7062 011 0309 001, un 7062 011 0309 002, kas atrodas Meža ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novadā, pieteikt savas tiesības Vidzemes rajona tiesā Gulbenē trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", norādot, ka termiņā nepieteiktās tiesības un saistības tiks atzītas par spēkā neesošām. Ja personas uzaicinājumā noteiktajā termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar konkrēto būvi, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.


OP 2020/244.UT4

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Guntara Pirtnieka pieteikumā par saistību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Tiesa aicina personas, kurām ir kādas tiesības uz nekustamā īpašuma Jaunčiekuri, Padures pagasts, Kuldīgas novads, kadastra Nr. 62720040139, zemesgrāmatā nostiprināto ceļa servitūtu 0,08 ha zemes gabalam ar kadastra Nr. 62720040133, iesniegt pretenzijas tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar servitūta tiesību, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.


OP 2020/244.UT5

Vidzemes rajona tiesa Valkā paziņo RITMAI LAKŠAI, dzim. 1958.gada 19.oktobrī, ka tiesnese S. Dreija 2021.gada 12.februārī rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, lietās Nr. 3-12/0291 (2008.gads), 3-12/0287 (2008.gads), 3-12/0295 (2008.gads), 3-12/0286 (2008.gads) par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret Ritmu Lakšu izskatīs SIA "Intrum Latvia" pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu.


OP 2020/244.UT6

Vidzemes rajona tiesa Valkā paziņo PAULAM OBUKAM, dzim. 1959.gada 20.aprīlī, ka tiesnese S. Dreija 2021.gada 17.februārī rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, lietās Nr. 3-12/0508 (2008.gads), 3-12/0509 (2008.gads) par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret Paulu Obuku izskatīs SIA "Intrum Latvia" pieteikumus par procesuālo tiesību pārņemšanu.


OP 2020/244.UT7

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69324320 Marijas Andersones prasībā pret VITĀLIJU SIVERCEVU par kopīpašuma izbeigšanu. Tiesa informē atbildētāju Vitāliju Sivercevu, dzim. 1964.gada 9.jūlijā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" 5.19.1. punktu, Tieslietu ministrijas 2020.gada 11.novembra Vadlīnijām rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 9.novembra lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2021.gada 11.februārī.

Tiesa nosaka Vitālijam Sivercevam termiņu rakstveida paskaidrojumu sniegšanai vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai tiesā līdz 2021.gada 26.janvārim.

Tiesa izskaidro, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 74. pantu pusēm ir šādas civilprocesuālās tiesības:

1) iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus un izgatavot kopijas;

2) piedalīties tiesas sēdē;

3) pieteikt noraidījumus;

4) iesniegt pierādījumus;

5) piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā;

6) pieteikt lūgumus;

7) dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus;

8) izteikt savus argumentus un apsvērumus;

9) celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem;

10) pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus;

11) saņemt spriedumu, lēmumu un citu lietā esošo dokumentu norakstus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu.

Lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Valbaka.


OP 2020/244.UT8

Kurzemes rajona tiesa paziņo AIVARAM ŠULCAM, dzim. 27.03.1956, ka Kurzemes rajona tiesā 2021.gada 18.janvārī rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiesnesis Igors Kligačs izskatīs SIA ,,LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" prasības pieteikumu vienkāršotajā procedūrā pret Aivaru Šulcu par parāda piedziņu. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim Igoram Kligačam, sniegt rakstveida paskaidrojumu. Procesuālās tiesības atbildētājs tiesīgs izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2021.gada 18.janvārī. 2021.gada 18.janvāris uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Atbildētājam ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā, spriedums stājas likumīgā spēkā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)