Laidiens: 27.01.2020., Nr. 18

Izsoles

OP 2020/18.IZ1

Izsole

Rēzeknes pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, rīkotajās mutiskajā izsolēs tiks pārdoti šādi Rēzeknes pilsētas domei piederoši nekustamie īpašumi:

1) pirmajā izsolē - kadastra Nr. 2100 901 3443, Kosmonautu ielā 12/1-26, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis, kopīpašuma 3017/270486 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 2100 003 0509 001), kopīpašuma 3017/270486 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 2100 003 0509).

Izsoles sākumcena - 4900,00 eiro, nodrošinājums - 490,00 eiro, izsoles solis - 200,00 eiro.

Izsole notiks 28.02.2020. plkst.13.00, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā;

2) pirmajā izsolē - kadastra Nr. 2100 901 3043, Torņa ielā 5-1, Rēzeknē, kura sastāvā ietilpst vienistabas dzīvoklis, kopīpašuma 223/990 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un funkcionāli saistītām palīgēkām.

Izsoles sākumcena - 800,00 eiro, nodrošinājums - 80,00 eiro, izsoles solis - 50,00 eiro.

Izsole notiks 28.02.2020. plkst.13.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā;

3) pirmajā izsolē - kadastra Nr. 2100 010 0853 (kadastra apzīmējums 2100 010 0083) F. Trasūna ielā 19A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0788 ha.

Izsoles sākumcena - 2370,00 eiro, nodrošinājums - 237,00 eiro, izsoles solis - 200,00 eiro.

Izsole notiks 28.02.2020. plkst.14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā;

4) pirmajā izsolē ar pretendentu atlasi - zemes starpgabals F.Trasūna ielā 8A, Rēzeknē, kadastra numurs 2100 010 0865 (kadastra apzīmējums 2100 010 0865), ar kopējo platību 0,0315 ha.

Izsoles sākumcena - 910,00 eiro, nodrošinājums - 91,00 eiro, izsoles solis - 90,00 eiro.

Izsole notiks 28.02.2020. plkst.14.30 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā;

5) pirmajā izsolē - ar kadastra Nr. 2100 010 0085 (kadastra apzīmējums 2100 010 0084) F.Trasūna ielā 17A, Rēzeknē, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0516 ha.

Izsoles sākumcena - 1580,00 eiro, nodrošinājums - 158,00 eiro, izsoles solis - 150,00 eiro.

Izsole notiks 28.02.2020. plkst.15.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā;

6) pirmajā izsolē - zemes vienību Bukmuižas ielā 97A, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 017 0007 (kadastra apzīmējums 2100 017 0020), ar kopējo platību 0,4076 ha.

Izsoles sākumcena - 6890,00 eiro, nodrošinājums - 689,00 eiro, izsoles solis - 500,00 eiro.

Izsole notiks 06.03.2020. plkst.13.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, 134.kabinetā.

Personām, kuras vēlas un ir tiesīgas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai jāpārskaita attiecīgā izsoles reģistrācijas maksa 20,00 eiro un nodrošinājums vienā no norēķinu kontiem Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei, reģ.Nr.90001403952:

- AS Citadele banka, kods PARXLV22, norēķinu konts LV45PARX0009164500013;

- AS Swedbank, kods HABALV22, norēķinu konts LV67HABA0551026247011.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, 103.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.30. Izsolēm jāreģistrējas līdz 2020. gada 27. februārim plkst. 12.00 (izsolēm uz 28.02.2020.) un līdz 2020. gada 5. martam plkst. 12.00 (izsolei uz 06.03.2020.). Tālr. uzziņām 64607622.

Sīkāka informācija: https://rezekne.lv/oficiala-informacija/izsolespardosana/.


OP 2020/18.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, prakses vieta: Pērses ielā 9/11, Rīgā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Jeļenai Karpasai piederošo nekustamo īpašumu Maskavas ielā 252 k-4-60, Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 923 8552, ierakstītu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000208299 60. Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu AS "West Kredit", adrese: K. Barona iela 28A, Rīga. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: 35 700 EUR. Izsoles solis: 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 29.01.2020. Izsoles noslēguma datums un laiks: 28.02.2020. plkst.13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 18.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 3570 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: Īpašuma adrese: Maskavas iela 252 k-4 - 60, Rīga Īpašuma sastāvs: Dzīvoklis Nr.60, 60,1 m.kv., 6010/396190 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala (kadastra numurs 0100 072 2145). Kadastra numurs: 0100 923 8552 Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000208299 60  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: Apgrūtinājumi:

Atzīme - Noteikts aizliegums bez "West Kredit", AS, reģistrācijas numurs 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2018.gada 23.oktobra ķīlas/hipotēkas līgums Nr.182310/2T;

Atzīme - dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

Ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka (t.sk. aizdevuma summa EUR 18 289,00). Nodrošinājuma summa EUR 36 578,00. Kreditors: "West Kredit" AS, reģistrācijas numurs 40003270389. Pamats: 2018.gada 23.oktobra aizdevuma (kredīta) līgums Nr.182310/2T, 2018. gada 23. oktobra ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.182310/2T, 2018. gada 13. decembra Vienošanās protokols Nr.P1 pie 2018.gada 23.oktobra aizdevuma (kredīta) līguma Nr.182310/2T, 2018. gada 23. oktobra ķīlas (hipotēkas) līguma Nr.182310/2T.

3. Izsoles sākumcena: Izsoles sākumcena: 35 700 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti eiro).

4. Nosolītās augstākās cenas un citu maksājumu samaksas veids un kārtība: Samaksas veids: Nosolītā augstākā cena un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāmaksā naudā (eiro) viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība: Nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: Īpašnieks: Jeļena Karpasa nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.

6. Nenotikusi izsole: Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

2) ja neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu;

3) nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

7. Citi pārdošanas noteikumi: Noteikumi:

1) izsoles izziņošana notiek saskaņā ar CPL;

2) personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē;

3) pircējs var izmantot CPL 612.pantā noteiktās tiesības;

4) izsoles akta apstiprināšana notiek CPL 613.pantā paredzētajā kārtībā;

5) nenotikušai izsolei ir CPL 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

Tālrunis uzziņām: 67133106. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/18.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, prakses vieta Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Annai Umanovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.9 74,2 kv.m platībā, kopīpašuma 742/18300 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Bruknas ielā 16-9, Rīgā, kadastra numurs 0100 909 9121, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7914 9. Piedzinējs: KB ZIEPNIEKKALNS, adrese: Ozolciema ielā 40/5-4, Rīga, LV-1058. Nekustamā īpašuma novērtējums /pirmās izsoles sākumcena - 43 000,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles solis - 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums - 2020.gada 31.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 2.marts plkst.13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 20.februārim zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres reģ. Nr.06018611916, depozīta kontā Valsts Kasē, konta Nr.LV41TREL919911500100B, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Tālr. uzziņām 67687081. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/18.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Augļu iela 4, Priežciems, Babītes pagasts, Babītes novads, kadastra numurs 8048 010 0138, kas pieder Jevgenijam Aķītim. Piedzinējs: Babītes novada pašvaldība, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kadastra numurs 8048-010-0138, 0,1388 ha platībā, uz zemesgabala atrodas dzīvojamās ēkas jaunbūve. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 54 900,00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis - 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks - 2020.gada 28.janvāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 27.februāris plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 17.februārim jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģistrācijas Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% (5490,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 62006660. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/18.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināta tiesu izpildītāja Rigmonta Grīga pārdod pirmajā izsolē Lilijai Zaikovskai piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 5601 900 7753, kas atrodas Auseklīša ielā 3-25, Jēkabpilī, ar kopējo platību 44,5 kv.m, 445/19884 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Izsoles sākumcena/novērtējums - EUR 5500,00. Izsoles solis - EUR 60,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks - 28.01.2020. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks 27.02.2020. plkst.13.00. Piedzinējs: SIA JK Namu pārvalde, A.Pormaļa iela 39, Jēkabpils.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.02.2020., izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas, kas ir EUR 550,00, zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ.Nr.21047412022, depozīta kontā Nr.LV02TREL9199084001000, Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65231270. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/18.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, prakses vieta: Pērses ielā 9/11, Rīgā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Edgaram Bērsonam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kleistu ielā 21-73, Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 915 3528, ierakstītu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 27703 73. Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu AS "West Kredit", adrese: K. Barona iela 28A, Rīga. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: 19 500 EUR. Izsoles solis: 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 29.01.2020. Izsoles noslēguma datums un laiks: 28.02.2020., plkst.13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 18.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 1950 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: Īpašuma adrese: Kleistu iela 21-73, Rīga. Īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.73, 30,7 m2, kopīpašuma 307/72300 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Kadastra numurs 0100 915 3528. Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 27703 73.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: Apgrūtinājumi:

Atzīme - Noteikts aizliegums bez "West Kredit", AS, reģistrācijas numurs 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2017.gada 15.novembra ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.171511/2.

Ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka. (t.sk. aizdevuma summa EUR 15 918,27). Nodrošinājuma summa EUR 31 836,54. Kreditors: "West Kredit" AS, reģistrācijas numurs 40003270389. Pamats: 2017.gada 15.novembra ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.171511/2, 2017. gada 15. novembra aizdevuma (kredīta) līgums Nr.171511/2;

Atzīme - ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai. Prasītājs: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA, reģistrācijas numurs 40103362321. 11529,31 EUR. Pamats: 2016.gada 2.februāra Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lēmums, lieta Nr.C28187516; C-1875-16/7.

3. Izsoles sākumcena: Izsoles sākumcena: 19 500 EUR (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti eiro).

4. Nosolītās augstākās cenas un citu maksājumu samaksas veids un kārtība: Samaksas veids: Nosolītā augstākā cena un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāmaksā naudā (eiro) viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība: Nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: Īpašnieks: Edgars Bērsons, nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.

6. Nenotikusi izsole: Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

2) ja neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu;

3) nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

7. Citi pārdošanas noteikumi:

1) izsoles izziņošana notiek saskaņā ar CPL;

2) personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē;

3) pircējs var izmantot CPL 612.pantā noteiktās tiesības;

4) izsoles akta apstiprināšana notiek CPL 613.pantā paredzētajā kārtībā;

5) nenotikušai izsolei ir CPL 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

Tālrunis uzziņām 67133106. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/18.IZ7

Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Renāram Plasam piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 22 - 35, Rēzeknē, kadastra Nr. 2100 900 7019 (nekustamais īpašums ir pieņemts mantojumā no mirušās Venerandas Lazares, un nav reģistrēts zemesgrāmatā uz Renāra Plasa vārda). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 30,1 kv.m platībā un 301/21809 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinēji: AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI", juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas iela 1; SIA "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS", juridiskā adrese: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 106. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 3800,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2020.gada 20.februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., 380,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2020.gada 31.janvāris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 2.marts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2020/18.IZ8

Izsole

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, izsolē pārdod Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu ar kadastra numuru 5601 900 2025 Pasta ielā 82-5, Jēkabpilī, kas sastāv no 304/2208 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1917, būves ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1917 001 un būves ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1917 002.

Nekustamais īpašums ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1088-5.

Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole notiek 2020.gada 27.martā plkst. 15.00 Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 4.stāva sēžu zālē.

Izsoles nosacītā cena - 2600,00 euro (divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV87 UNLA 0009 0131 30793, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 260,00 euro (divi simti sešdesmit euro un 00 centi) un dalības maksa 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Pretendentiem izsolei pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, pieteikumus iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Izsoles noteikumi - www.jekabpils.lv.

Informācija pa tālr. 65207053.


OP 2020/18.IZ9

Izsole

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, izsolē pārdod Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu ar kadastra numuru 5601 900 2055 Pasta ielā 82-4, Jēkabpilī, kas sastāv no 338/2208 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1917, būves ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1917 001 un būves ar kadastra apzīmējumu 5601 002 1917 002.

Nekustamais īpašums ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatā, nodalījumā Nr. 1088-4.

Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole notiek 2020.gada 27.martā plkst. 14.00 Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 4.stāva sēžu zālē.

Izsoles nosacītā cena - 3400,00 euro (trīs tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV87 UNLA 0009 0131 30793, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 340,00 euro (trīs simti četrdesmit euro un 00 centi) un dalības maksa 20,00 euro (divdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Pretendentiem izsolei pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, pieteikumus iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Izsoles noteikumi - www.jekabpils.lv.

Informācija pa tālr. 65207053.


OP 2020/18.IZ10

Izsole

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000024205, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, otrajā izsolē pārdod Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 5601 002 3812 Brīvības ielā 270, Jēkabpilī, kas sastāv no apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 5601 002 3812, 0,1731 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 5601 002 3812 001 - vienstāva dzīvojamā māja. Īpašuma tiesības uz zemi un būvi ierakstītas Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatā nodalījumā Nr.100000583631 uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārda. Izsolāmais objekts tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole notiek 2020.gada 3.aprīlī plkst. 14.00 Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 4.stāva sēžu zālē.

Otrās izsoles nosacītā cena - 8232,00 euro (astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 00 centi).

Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības kontā Nr.LV87 UNLA 0009 0131 30793, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, nodrošinājums 10% apmēra no izsolāmā objekta nosacītās cenas 823,20 euro (astoņi simti divdesmit trīs euro un 20 centi) un dalības maksa 50,00 euro (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Pretendentiem izsolei pieteikties izsoles noteikumos norādītajos termiņos, pieteikumus iesniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Izsoles noteikumi - www.jekabpils.lv.

Informācija pa tālr. 65207053.


OP 2020/18.IZ11

Izsole

AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.24 Baznīcas ielā 35, Rīgā.

Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par dzīvokļa īpašuma pirkšanu, Possesor izsoli nerīkos un pārdos šai personai dzīvokļa īpašumu par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par dzīvokļa īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 2020.gada 13.martā plkst.14.00 Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts dzīvokļa īpašumu Nr.24 Baznīcas ielā 35, Rīgā, elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Elektroniskās izsoles sākums - 16.03.2020., izsoles noslēgums - 15.04.2020. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena - EUR 87 000,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Nodrošinājums - EUR 8700,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/atsavinasana/.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālr. uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)