Laidiens: 11.08.2020., Nr. 153

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2020/153.TP1

Paziņojums par detālplānojuma īpašumam "Mālkalni" atcelšanu daļā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80960040020

Stopiņu novada dome 22.07.2020. sēdē pieņēma lēmumu, protokols Nr.87, 4.4.punkts "Par detālplānojuma īpašumam Plēsuma iela 7, Stopiņu novads" un izdoti saistošie noteikumi Nr.19/20 "Par Stopiņu novada domes 17.10.2007. saistošo noteikumu Nr.44/dp "Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamam īpašumam "Mālkalni" (kadastra Nr.80960040020), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu daļā - īpašuma "Mālkalni" sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80960040020 teritorijā".

Ar detālplānojumu "Mālkalni" un saistošajiem noteikumiem Nr.19/20 var iepazīties Stopiņu novada domes mājaslapā www.stopini.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un izdrukas veidā Stopiņu novada domes telpās, Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.


OP 2020/153.TP2

Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Kuldīgas novada dome 30.07.2020 ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu" apstiprināšanu un saistošo noteikumu 2020/7 izdošanu" (protokola Nr. 13, p. 80.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 2020/7 ""Lokālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 62500020150 Gudenieku pag., Kuldīgas nov., lai grozītu Kuldīgas novada teritorijas plānojumu" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16462.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)