Laidiens: 04.08.2020., Nr. 148

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2020/148.UT1

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. 12169820 Pētera Prikuļa prasībā pret Līgu Konstantinovu par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu.

Tiesa uzaicina personas, kurām ir kādi prasījumi vai iebildumi pret īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - būvēm ar kadastra apzīmējumu 76740040218003 (šķūnis) un ar kadastra apzīmējumu 76740040218004 (kūts), adrese: Jaunbērzi, Saunas pagasts, Preiļu novads, iesniegt tos tiesai triju mēnešu laikā.

Visus nepieteiktos prasījumus atzīt par spēkā neesošiem un tos dzēst.


OP 2020/148.UT2

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses S.Hrebtovas lietvedībā ir SIA "GelvoraSergel" un AS "PNB Banka" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C29450810 (C-4508-10/4) AS "NORVIK BANKA" prasībā pret SANITU PAŽERAUSKU par parāda piedziņu.

Sanitai Pažerauskai, dzim. 1979.gada 2.novembrī, deklarētā dzīvesvietas adrese ārpus Latvijas Republikas: MELBOURNE STREET, DERBY, DE1 2GF, tiek paziņots, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.panta (1)1 daļas noteikumiem minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā 2020.gada 16.septembrī. Pieteikumu izskatīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa, tiesnese Skaidrīte Hrebtova.

Sanitai Pažerauskai saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.panta noteikumiem ir tiesības pieteikt tiesnesei noraidījumu līdz 2020.gada 15.septembrim.


OP 2020/148.UT3

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija paziņo atbildētājam NIKOLAJAM RIBAKOVAM, dzim. 1982.gada 28.augustā, ka 2020.gada 11.septembrī saskaņā ar Civilprocesa likuma 447.pantu rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta SIA "GelvoraSergel" blakus sūdzība par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2020.gada 11.jūnija lēmumu lietā Nr.3-12/0017/09 (CA-2188-20/8) maksātnespējīgās AS "PNB Banka" (pirms nosaukuma maiņas AS "Norvik Banka) pieteikumā pret Nikolaju Ribakovu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.

Blakus sūdzība tiks izskatīta šādā tiesas sastāvā: tiesnese-referente Sarmīte Vamža, tiesneši Skaidrīte Buivide un Gvido Ungurs.

Lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas. Liesas nolēmuma noraksta saņemšanai pasta sūtījumā, lietas dalībniekam Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā jāiesniedz attiecīgs iesniegums, norādot savu adresi, pēc kuras veicama saziņa ar tiesu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 18. - 22.pantu un 74.panta otrās daļas 3.punktu lietas dalībniekiem ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim (tiesas sastāvam), rakstiski par to paziņojot septiņas dienas pirms blakus sūdzības izskatīšanas. Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrais teikums.


OP 2020/148.UT4

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam NORMUNDAM VASIĻEVSKIM, dzim. 1982.gada 10.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Grantskalni", Lauciene, LV-3285, ka 2020.gada 17.septembrī Kurzemes rajona tiesas tiesnese Jolanta Āboliņa rakstveida procesā (lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas) lietā Nr.3-12/0336 izskatīs SIA "GelvoraSergel" pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Tiesa informē parādnieku Normundu Vasiļevski, ka viņam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, parādnieks ir tiesīgs izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Lēmuma norakstu no 2020.gada 13.oktobra varēs saņemt Kurzemes rajona tiesā.


OP 2020/148.UT5

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam RIHO VILEIKIM, dzim.1973.gada 23.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Vites ielā 8-8A, Liepājā, ka rakstveida procesā 2020.gada 16.septembrī, Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "GelvoraSergel" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.3-12/1533/10 AS "PNB Banka" pieteikumā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret Riho Vileiki.


OP 2020/148.UT6

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājam VLADIMIRAM IVANOVAM, dzim.1963.gada 23.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Brīvības ielā 73-21A, Liepājā, ka rakstveida procesā 2020.gada 15.septembrī Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, tiks izskatīts SIA "GelvoraSergel" iesniegtais pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr.C20397209 AS "PNB Banka" prasībā pret Vladimiru Ivanovu par parāda piedziņu.


OP 2020/148.UT7

Vidzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotas procedūras civillieta Nr. C71243620 C-2436-20 Limbažu pilsētas SIA "Limbažu komunālserviss" prasībā pret MARIKU MIĶELSONI par naudas piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētāju Mariku Miķelsoni, pers. kods 290775-12012, saņemt Vidzemes rajona tiesas Limbažos kancelejā (Cēsu ielā 18, Limbažos) prasības pieteikuma norakstu un sniegt rakstveida paskaidrojumus 30 dienu laikā no publikācijas ievietošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" par pret viņu celto prasību, ievērojot Civilprocesa likuma 148.panta otrajā daļā noteikto. Atbildētājas paskaidrojums noformējams atbilstoši Civilprocesa likuma 250.23 panta prasībām. Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā, un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lietu izskatīs rakstveida procesā tiesnese D.Glinka 2020.gada 9.oktobrī. Atbildētāja Marika Miķelsone septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saīsinātā sprieduma norakstu tiesas kancelejā lietas dalībnieki varēs saņemt, sākot no 2020.gada 9.oktobra plkst.16.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt tiesnesim noraidījumu, pirms uzsākta lietas izskatīšana, norādot noraidījuma iemeslus.


OP 2020/148.UT8

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta AGRIPINAS MACKEVIČAS prasībā pret Aglonas novada domi par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu, trešā persona AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor". Personām, kurām ir kādas tiesības vai prasījumi uz nekustamo īpašumu - ½ domājamo daļu no ēkas ar kadastra apzīmējumiem Nr.6058 003 0040 001, 6058 003 0040 002, 6058 003 0040 003, 6058 003 0040 004, 6058 003 0040 005, 6058 003 0040 006, 6058 003 0040 007, kas atrodas Virši, Melenki, Grāveru pagastā, Aglonas novadā, jāpiesaka šīs tiesības un prasījumus Daugavpils tiesā trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasījumus, kas saistītas ar konkrēto nekustamo īpašumu, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.


OP 2020/148.UT9

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta ĒRIKA PIRVICA pieteikumā par saistību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Tiesa aicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret Ērika Pirvica pieteikumu par hipotēkas dzēšanu uz nekustamo īpašumu, kas nostiprināta Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 292, kadastra Nr. 8882 005 0020, "Pilači", Rojas novads, iesniegt tos tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)