Laidiens: 03.08.2020., Nr. 147

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2020/147.US1

SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" brīdina dzīvokļu īrniekus un īpašniekus - parādniekus:

1) OLGU USTINOVU, Zaļā iela 4-58, Līvāni;

2) OĻEGU GLADKIHU, Rīgas iela 63a-11, Līvāni;

3) VALENTĪNU ŠČEGLOVU, Rīgas iela 65-18, Līvāni;

4) ILZI MAMI, Rīgas iela 128-23, Līvāni;

5) IRĒNU OTSONI, Rīgas iela 65-28, Līvāni;

6) VALENTĪNU CVETKOVU, Rīgas iela 65-28, Līvāni;

7) ILONU PASTARI, Krustpils iela 14-30, Līvāni;

8) ANNU ARHIPOVU, Rīgas iela 6a-17, Līvāni;

9) ILONU LIETAUNIECI, Saules iela 24-9, Līvāni;

10) INTU MALNAČU, Zaļā iela 8-6, Līvāni;

11) JĀNI SKRŪZMANI, Raiņa iela 1-51, Līvāni;

12) OKSANU KULAKOVU, Raiņa iela 4a-1, Līvāni;

13) VITĀLIJU SEŅKOVU, Rīgas iela 128-27, Līvāni;

14) ILONU AGEJEVU, Rīgas iela 135-7, Līvāni;

15) LAURI ANCĀNU, Rīgas iela 282-8, Līvāni;

par uzrādīto dzīvokļu apsaimniekošanas/īres un komunālo parāda samaksāšanas nepieciešamību. Ja parāds netiks nomaksāts mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas, pret jums, pamatojoties uz LR likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu un īrnieku izlikšanu no dzīvokļa.


OP 2020/147.US2

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 108 zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes lietvedībā atrodas LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes PMLP Jelgavas nodaļas 2020. gada 14. maijā izdotais lēmums administratīvā pārkāpuma lietā Nr. PC421112 par naudas soda piedziņu 20,00 EUR apmērā no Borisa Orlova, dzim. 10.05.1986., par labu valstij. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju BORISAM ORLOVAM par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummu 40,69 EUR ne vēlāk kā līdz 2020. gada 14. augustam. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Zemgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģistrācijas Nr. LV12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr. 00860/108/2020 un parādnieka vārds, uzvārds. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 552. panta pirmo daļu, uzaicinu Borisu Orlovu ne vēlāk kā līdz 2020. gada 14. augustam ierasties pie zvērinātas tiesu izpildītājas un sniegt paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (Civilprocesa likuma 596. pants), un kredītiestādi, kurā saglabājami neapķīlājamie naudas līdzekļi (Civilprocesa likuma 1. pielikuma 3. punkts). Ja ir jautājumi aicinu vērsties zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes birojā pa tālruni 63026030.


OP 2020/147.US3

SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS", reģ. Nr.42103012383, brīdina BROŅISLAVU SIETINSONI, dzim. 1987. gada 22.novembrī, ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds par adresi Kuršu iela 1-7, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, tad SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" sniegs prasību tiesā par īres līguma laušanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, īres un komunālo pakalpojumu maksas parāda piedziņu.


OP 2020/147.US4

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums", reģ. Nr. 40003007655, kas rīkojas uz pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi", reģ. Nr. 41203001885, pilnvaras pamata brīdina īrniekus: ŅINU OĻISOVU, dzim. 25.09.1950., IVANU MAMAJEVU, dzim. 02.01.1987., par dzīvokli Talsu ielā 58-125, Ventspilī.

Jūsu parāds par dzīvojamai telpai nodrošināto pamatpakalpojumu - apkuri vairākkārt pārsniedz trīs mēnešu maksājuma apmēru. Precīzas summas nosūtītas jums ierakstītā vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu.

Ja mēneša laikā pēc šī brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts parāds, tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, kā arī parāda piedziņu.


OP 2020/147.US5

Pēc SIA ''Intrum Latvia'', vienotais reģistrācijas numurs 40203088409, lūguma lūdzu publicēt šāda satura paziņojumu:

Brīdinājums NATAŠAI BALODEI, personas kods 100365-12200

Aizņēmēju Egīla Baloža, personas kods 220886-12201, Natašas Balodes, personas kods 100365-12200, un Egona Baloža, personas kods 090563-12208, saistības, kas izriet no 2007. gada 23. jūlijā starp viņiem un AS Latvijas Krājbanka noslēgtā Hipotekārā aizdevuma līguma Nr. DB00-07-H-293 un tā grozījumiem (turpmāk - Līgums), nodrošinātas ar Hipotēku uz Egīla Baloža, personas kods 220886-12201, piederošo nekustamo īpašumu Zaļā iela 33 - 22, Dobele, Dobeles nov., kadastra Nr. 46019001221, ķīlas ņēmējam piešķirtas tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu. No Līguma izrietošās prasījuma tiesības pret Aizņēmējiem un ar tām saistītās blakustiesības nodotas SIA Intrum Latvia (turpmāk - Kreditors).

Aizņēmēji kavē Līgumā noteiktos kredīta un procentu maksājumus ilgāk par 60 dienām (pamatsumma kavēta kopš 2019. gada 26. augusta). Aizņēmēju neizpildīto Līguma saistību apmērs ir EUR 30 957,44, parādu veido: pamatsumma EUR 28 041,76, līgumsods EUR 2814,27 un likumiskie procenti EUR 101,41 (saistības turpina palielinās atbilstoši Kreditora tiesībām aprēķināt blakus prasījumus). Aicinām izpildīt saistības līdz 2020. gada 17. augustam.

Ņemot vērā neizpildītās ar Hipotēku uz Egīla Baloža nekustamo īpašumu nodrošinātās Līguma saistības, Kreditors pēc 2020. gada 17. augusta Civilprocesa likuma 49. nodaļā paredzētajā kārtībā tiesā iesniegs pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Paziņo zv. notāre I. Pilsētniece.


OP 2020/147.US6

Pēc SIA ''Intrum Latvia'', vienotais reģistrācijas numurs 40203088409, lūguma lūdzu publicēt šāda satura paziņojumu:

Brīdinājums EGONAM BALODIM, personas kods 090563-12208

Aizņēmēju Egīla Baloža, personas kods 220886-12201, Natašas Balodes, personas kods 100365-12200, un Egona Baloža, personas kods 090563-12208, saistības, kas izriet no 2007. gada 23. jūlijā starp viņiem un AS Latvijas Krājbanka noslēgtā Hipotekārā aizdevuma līguma Nr. DB00-07-H-293 un tā grozījumiem (turpmāk - Līgums), nodrošinātas ar Hipotēku uz Egīla Baloža, personas kods 220886-12201, piederošo nekustamo īpašumu Zaļā iela 33 - 22, Dobele, Dobeles nov., kadastra Nr. 46019001221, ķīlas ņēmējam piešķirtas tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu. No Līguma izrietošās prasījuma tiesības pret Aizņēmējiem un ar tām saistītās blakustiesības nodotas SIA Intrum Latvia (turpmāk - Kreditors).

Aizņēmēji kavē Līgumā noteiktos kredīta un procentu maksājumus ilgāk par 60 dienām (pamatsumma kavēta kopš 2019. gada 26. augusta). Aizņēmēju neizpildīto Līguma saistību apmērs ir EUR 30 957,44, parādu veido: pamatsumma EUR 28 041,76, līgumsods EUR 2814,27 un likumiskie procenti EUR 101,41 (saistības turpina palielinās atbilstoši Kreditora tiesībām aprēķināt blakus prasījumus). Aicinām izpildīt saistības līdz 2020. gada 17. augustam.

Ņemot vērā neizpildītās ar Hipotēku uz Egīla Baloža nekustamo īpašumu nodrošinātās Līguma saistības, Kreditors pēc 2020. gada 17. augusta Civilprocesa likuma 49.nodaļā paredzētajā kārtībā tiesā iesniegs pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Paziņo zv. notāre I. Pilsētniece.


OP 2020/147.US7

Izīrētājs Maarten Gerrit Dirk Horseling brīdina īrnieku ILVARU TURIŠČEVU, dzim. 05.10.1972, un ar viņu kopā dzīvojošās personas Džuljetu Turiščevu un Mēriju Kārkliņu, ka ir izveidojies īres maksas parāds EUR 13 415,64 par nekustamā īpašuma Abavas ielā 9, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra Nr.8070 007 0490, īri, kas vairākkārtīgi pārsniedz trīs mēnešu maksājumu kopsummu. Ja mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas parāds netiks samaksāts, izīrētājs cels tiesā attiecīgu prasību par parāda piedziņu, 22.08.2016. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un īrnieka un ar viņu kopā dzīvojošo personu izlikšanu no izīrētajām telpām.

Uz pilnvaras pamata paziņo zvērināta advokāte Agnese Osīte-Ābola.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)