Laidiens: 14.01.2019., Nr. 9

Tiesu nolēmumi

OP 2019/9.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2018.gada 12.decembra spriedumu civillietā Nr.C33795916 GUNDARAM ATGĀZIM, pers. kods 290773-11528, nospriests: grozīt ar Jūrmalas pilsētas tiesas 2011. gada 29. augusta spriedumu Gundaram Atgāzim, pers. kods 290773-11528, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot Gundaram Atgāzim, pers. kods 290773-11528, rīcībspēju, nosakot šādu rīcībspējas ierobežojuma apjomu:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana, tajā skaitā bankās, apdrošināšanas un citās komercsabiedrībās, kā arī rīcība ar finanšu līdzekļiem;

2) pensiju, kompensāciju un pabalstu saņemšana;

3) jebkādu darījumu slēgšana;

4) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

5) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana;

6) pārstāvība valsts, pašvaldības un citās iestādēs, dokumentu, korespondences saņemšana un iesniegšana, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Gundara Atgāža rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka Gundara Atgāža, pers. kods 290773-11528, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Gundaram Atgāzim ierobežota rīcībspēja.

Spriedumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā 20 (divdesmit) dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2019.gada 3.janvārī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)