Laidiens: 11.01.2019., Nr. 8 (6347)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2019/8.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina VLADIMIRU BULEKOVU, dzim. 1951.gada 22.septembrī, adrese: Rubļovskoje šosse 52-331, Maskava, Krievijas Federācija, uz tiesas sēdi 2019.gada 1.aprīlī plkst.10.00 Rīgā, Abrenes ielā 8, 3.stāvā, 29.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C30399917 (lietvedības Nr. C-1209-18/14) Annas Kolesnikovas prasībā pret Vladimiru Bulekovu par neatņemamās daļas izdošanu un prasības nodrošinājumu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2019/8.UT2

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka 2019.gada 25.aprīlī plkst. 10.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 2.stāvā, 215.zālē, tiks izskatīta civillieta VLADIMIRA IVANOVA prasībā pret Latvijas Republikas Finanšu ministriju par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu. Zemgales rajona tiesa uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret prasību par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu - telpu grupu - "Ceļa Reikuļi"-1, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, kadastra apzīmējums Nr. 54920040232001001, iesniegt tos tiesai triju mēnešu laikā.


OP 2019/8.UT3

RITVARS MENDRIKS, dzim.1980.gada 13.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Jumpravas iela 50, Ogre, LV-5001, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 5.martā plkst.13.00 Zemgales rajona tiesā, Brīvības ielā 6, Ogrē, LV-5001 (304O.tiesas zāle) kā atbildētājs civillietā Nr.C24130817 "Swedbank" AS prasībā pret Ritvaru Mendriku par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2019/8.UT4

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka Zemgales rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta PlusPlus Baltic OU prasībā pret VALENTĪNU DEMIDOVIČU un ARMANDU KARLOVU par naudas piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka Valentīnam Demidovičam, dzim. 1959.gada 14.martā, un Armandam Karlovam, dzim. 1981.gada 30.oktobrī, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Saīsinātā sprieduma norakstu Zemgales rajona tiesas civillietu kancelejā, Jelgavā, Dambja ielā 12, varēs saņemt, sākot no 2019.gada 18.februāra, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais, ka pasta sūtījumi, kas nodoti sakaru iestādē termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem, uzskatāmi par nodotiem termiņā, līdz ar ko lūgumam jābūt saņemtam tiesā ne vēlāk kā 10. dienā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.

Gadījumā, ja tiek saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums, tiesa, atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.3 daļai, spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām.


OP 2019/8.UT5

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina LUDMILU KOŽENECU, dzim. 1956.gada 11.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta - Anitas iela 2-4, Rīga, ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 20.februārī plkst.9.30 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5.stāvā, 517.zālē, kā atbildētāju sakarā ar SIA "GELVORA" un LAS "REVERTA" pieteikuma izskatīšanu par procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nr. C32227411 AS "Parex banka" prasībā pret Ludmilu Koženecu, Juriju Koženecu un Anatoliju Dvorjanski par parāda piedziņu.


OP 2019/8.UT6

EDGARS BORISOVS, dzim. 1985.gada 3.oktobrī, deklarētā dzīvesvietas adrese: 66 HARTLEY STREET, BOSTON, LINCOLNSHIRE, PE21 9BS, Lielbritānija, un PĀVELS AVENS, dzim. 1975.gada 18.decembrī, deklarētā dzīvesvietas adrese: 8 RATHMULLEN ROAD, DROGHEDA, CO.LOUTH, Īrija, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 12.februārī plkst.10.00 Zemgales rajona tiesā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, LV- 5201, kā atbildētāji civillietā Nr.C73345618 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - SIA "Gelvora"). Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.


OP 2019/8.UT7

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas LAS "Reverta" un SIA "Gelvora" pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr. 3-12/1152/7 LAS "Reverta" prasībā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā pret Valeriju Pavlovu par parāda piedziņu.

Parādniekam VALERIJAM PAVLOVAM, dzim. 1968.gada 9.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ģenerāļa Baloža iela 21-50, Liepāja, tiek paziņots, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77.panta 1.1 daļu tiesnese I.Kadeģe minēto pieteikumu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2019.gada 13.februārī.


OP 2019/8.UT8

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa uzaicina VLADIMIR POSTNICHENKO, nekustamā īpašuma atrašanās vieta - Tomsona iela 39, k-1-49, Rīga, ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 18.februārī plkst. 10.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 5.stāvā, 517.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C30702518 Vigen Ambartsumian prasībā pret Vladimir Postnichenko par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2019/8.UT9

Rīgas pilsētas Latgales tiesas lietvedībā atrodas civillieta C29450418/C-1795-19 prasītāja biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" vienkāršotās procedūras prasībā pret atbildētāju Anriju Mazroci par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam ANRIJAM MAZROCIM, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Daugavpils iela 74-21, Rīga, ka tiesnese Sanita Rūtenberga minēto biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" prasību izskatīs rakstveida procesā 2019.gada 12.februārī un saīsināto sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā 2019.gada 12.februārī no plkst. 16.00. Atbildētājam Anrijam Mazrocim ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. pieteikt noraidījumu tiesnesim un lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesuālās tiesības puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika (Civilprocesa likuma 250.22 panta otrā daļa). Uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Pierādījumi iesniedzami ne vēlāk kā 14 dienas pirms lietas izskatīšanas (Civilprocesa likuma 93. panta trešā daļa).


OP 2019/8.UT10

RAIVIS KĻAVIŅŠ, dzim.1975.gada 8.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Vecpilsētas iela 3-4a, Rīga, LV-1356, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 13.februārī plkst.14.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, kā atbildētājs civillietā Nr.C30645918, Oļega Drobova prasībā pret Raivi Kļaviņu par aizdevuma un līgumsoda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)