Laidiens: 11.01.2019., Nr. 8 (6347)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2019/8.US1

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošā parāda piedziņu

SIA "Grand Credit" un Kristīne Grigorjeva, personas kods 091272-10517, turpmāk tekstā - "Aizņēmējs", 07.04.2010. noslēdza Aizdevuma līgumu Nr.07-04/369-D/1, turpmāk tekstā - "Aizdevuma līgums".

SIA "Grand Credit", pamatojoties uz Aizņēmēja no Aizdevuma līguma izrietošo saistību neizpildi, nokavējot Aizdevuma līgumā noteiktos Aizdevuma atmaksas un procentu samaksas termiņus, pamatojoties uz Aizdevuma līguma 19.3., 19.4. punktu 05.11.2018. ir pieprasījusi pirms termiņa atmaksāt visu saskaņā ar Aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto Aizdevuma pamatsummu, kā arī procentus, līgumsodus un citus no Aizdevuma līguma izrietošos maksājumus tādā apmērā, kādā tie sastādīs uz naudas līdzekļu atmaksas dienu. No Aizdevuma līguma izrietošais parāda apmērs uz šī paziņojuma sagatavošanas dienu ir EUR 15 266,55 (piecpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro 55 centi), kas sastāv no EUR 11 905,54 izsniegtā un neatmaksātā aizdevuma pamatsumma; EUR 705,03 aprēķinātie un nesamaksātie procenti par aizdevuma lietošanu par laika periodu no 2018. gada 25. jūnija līdz 2018. gada 25. oktobrim; EUR 2591,40, nokavējuma procenti par maksājuma saistību termiņa kavējumu par laika periodu no 2015. gada 6. marta līdz 2018. gada 5. novembrim EUR 36,12, nesamaksātā atlīdzība par apdrošināšanas noformēšanu EUR 28,46, maksa par vēstules nosūtīšanu.

SIA "Grand Credit" brīdina KRISTĪNI GRIGORJEVU, personas kods 091272-10517, ka tā vērsīsies tiesā ar pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma, kas atrodas Kurzemes prospektā 120-62, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.16455 62, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Paziņo zv.notāre A.Šeibe.


OP 2019/8.US2

Pēc Luminor Bank AS lūguma zvērināta notāre Līga Eglīte paziņo:

Luminor Bank AS (reģistrācijas numurs: 11315936, juridiskā adrese: Liivalaia 45, Tallina 10145, Igaunija), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle (vienotais reģistrācijas numurs: 40203154352), aicina JEĻENU VELECKU, personas kods 270771-10110, izpildīt savas saistības EUR 61 571,70 apmērā, kas izriet no 26.04.2007. noslēgtā Kredīta līguma Nr. 3574/7H00 un Ķīlas līgumu Nr. 3574/7H00-1, Brīdinām, ja 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas netiks veikta pielīgto saistību labprātīga izpilde, Luminor Bank AS, pamatojoties uz 26.04.2007. noslēgtā Ķīlas līgumu Nr. 3574/7H00-1, izmantos savas Civilprocesa likuma 50.nodaļā noteiktās tiesības un vērsīsies pilsētas (rajona) tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot piedziņu uz ķīlas devējam piederošo nekustamo īpašumu: Ilūkstes iela 103 k-2, dz.107, Rīga, kadastra Nr. 0100 915 8645.


OP 2019/8.US3

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu es, zvērināta notāre Irēna Ziringa, publicēju šādu likvidējamās ABLV Bank, AS, vienotais reģistrācijas numurs 50003149401, paziņojumu David Bradley:

Paziņojums

Likvidējamā ABLV Bank, AS, reģ.Nr.50003149401 (turpmāk - Banka), uzaicina DAVID BRADLEY, dzim. 05.12.1954., 15 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas izpildīt no 2006.gada 8.jūnija Hipotekārā kredīta līguma Nr.20459 ar 2014.gada 28.aprīļa un 2016.gada 1.jūnija Papildvienošanām un 2014.gada 28.aprīļa Galvojuma līguma Nr.20459/02 ar 2014.gada 28.aprīļa un 2016.gada 1.jūnija Papildvienošanām izrietošās saistības, kas 2018.gada 26.novembrī sastāda 54 439,18 EUR, t.sk., kredīta pamatsumma 48 887,74 EUR, procenti 671,44 EUR un nokavējuma procenti 4'880.00 EUR; no 2006.gada 21.novembra Hipotekārā kredīta līguma Nr.23818 ar 2014.gada 28.aprīļa un 2016.gada 01.jūnija Papildvienošanām un 2014.gada 28.aprīļa Galvojuma līguma Nr.23818/02 ar 2014.gada 28.aprīļa un 2016.gada 1.jūnija Papildvienošanām izrietošās saistības, kas 2018.gada 26.novembrī sastāda 15 575,57 EUR, t.sk., kredīta pamatsumma 14 063,67 EUR, procenti 111,90 EUR un nokavējuma procenti 1400,00 EUR; no 2007.gada 14.maija Hipotekārā kredīta līguma Nr.07-K-2826 ar 2009.gada 24.septembra, 2014.gada 28.aprīļa, 2016.gada 1.jūnija Papildvienošanām un 2007.gada 14.maija Galvojuma līguma Nr.07-K-2826/02 ar 2014.gada 28.aprīļa un 2016.gada 1.jūnija Papildvienošanām izrietošās saistības, kas 2018.gada 26.novembrī sastāda 99 296,49 EUR, t.sk., kredīta pamatsumma 89 871,67 EUR, procenti 444,82 EUR un nokavējuma procenti 8980,00 EUR. Paskaidrojam, ka Banka ir tiesīga aprēķināt nokavējuma procentus līdz pilnīgai kredīta atmaksai.

No Hipotekārā kredīta līguma Nr.07-K-2826 izrietošo saistību nodrošināšanai David Bradley ir ieķīlājis sev piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Hospitāļu ielā 7-42. Banka brīdina David Bradley, ka kredīta saistību neizpildes gadījumā, tā veiks Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos pasākumus piedziņas vēršanai uz ķīlas priekšmetu, tajā skaitā saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā vai nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā, kā arī Banka var izmantot Civillikuma ceturtās daļas devītajā nodaļā paredzētās tiesības cedēt no Kredīta līgumiem izrietošās prasījuma tiesības trešajai personai.

Banka vērš uzmanību, ka no Kredīta līgumiem izrietošo saistību izpildei iemaksātie naudas līdzekļi tiks uzskatīti par saņemtiem un novirzīti saistību izpildei tikai, ja tas būs pieļaujams pēc to izcelsmes pārbaudes atbilstoši tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Atbilstoši Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28. pantam parādniekam ir pienākums pēc Bankas darbinieka pieprasījuma sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.


OP 2019/8.US4

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu es, zvērināta notāre Irēna Ziringa, publicēju šādu likvidējamās ABLV Bank, AS, vienotais reģistrācijas numurs 50003149401, paziņojumu Romanam Šnitovam:

Paziņojums

Likvidējamā ABLV Bank, AS, reģ.Nr.50003149401 (turpmāk - Banka), uzaicina ROMANU ŠNITOVU, dzim. 11.01.1992., kā mirušā Pjotra Šnitova mantinieku 15 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas izpildīt no 2006.gada 22.jūnija Hipotekārā kredīta līguma Nr.20762 izrietošās saistības, kas 2018.gada 27.novembrī sastāda 19 216,94 EUR, t.sk., kredīta pamatsumma 18 470,78 EUR, procenti 233,40 EUR, komisijas 97,48 EUR un līgumsods 415,28 EUR.

No Hipotekārā kredīta līguma Nr.20762 izrietošo saistību nodrošināšanai, ir ieķīlāts nekustamais īpašums Rīgā, Meldru ielā 6/2-48. Banka brīdina Romanu Šnitovu, ka kredīta saistību neizpildes gadījumā, tā veiks Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos pasākumus piedziņas vēršanai uz mantojumā pieņemto ķīlas priekšmetu, tajā skaitā saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā vai nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā, kā arī Banka var izmantot Civillikuma ceturtās daļas devītajā nodaļā paredzētās tiesības cedēt no Kredīta līgumiem izrietošās prasījuma tiesības trešajai personai.

Banka vērš uzmanību, ka no Kredīta līgumiem izrietošo saistību izpildei iemaksātie naudas līdzekļi tiks uzskatīti par saņemtiem un novirzīti saistību izpildei tikai, ja tas būs pieļaujams pēc to izcelsmes pārbaudes atbilstoši tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Atbilstoši Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28. pantam parādniekam ir pienākums pēc Bankas darbinieka pieprasījuma sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.


OP 2019/8.US5

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu es, zvērināta notāre Irēna Ziringa, publicēju šādu Akciju sabiedrības "Rietumu Banka", vienotais reģistrācijas numurs 40003074497, paziņojumu Jeļenai Ļitviņenko, personas kods 130585-10138:

Brīdinājums

Par saistību izpildi (Kredīta līgums Nr.019/2017)

AS "Rietumu Banka" (turpmāk - Banka) uzaicina JEĻENU ĻITVIŅENKO nekavējoties izpildīt no 2017.gada 17.maija Kredīta līguma Nr.019/2017 (turpmāk- Kredīta līgums) izrietošās saistības, kuru labprātīgais samaksas termiņš ir iestājies 2018.gada 29.oktobrī.

2018.gada 21.novembrī no Kredīta līguma izrietošā parāda summa ir EUR 728 956,77 (septiņi simti divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 77 centi), kas sastāv no:

- neatmaksātās kredīta pamatsummas - EUR 720 000;

- procentiem par kredīta izmantošanu EUR 8738,53;

- līgumsoda EUR 218,24.

Informējam, ka Banka ir tiesīga aprēķināt likumiskos procentus no pamatparāda summas līdz saistību izpildes (izsoles) dienai.

Banka brīdina Jeļenu Ļitviņenko, ka kredīta saistību neizpildes gadījumā, Banka uzsāks parāda piespiedu piedziņas un ieķīlātās mantas piespiedu pārdošanas procesu, vēršoties attiecīgajā Latvijas Republikas valsts tiesas instancē pēc piekritības ar pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, par ieķīlāto nekustamo īpašumu labprātīgu pārdošanu izsolē par brīvu cenu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)