Laidiens: 11.01.2019., Nr. 8 (6347)

Dažādi sludinājumi

OP 2019/8.DA1

Paziņojums

Zvērināta notāre Skaidrīte Krūmiņa paziņo, ka AS "RĪGAS SILTUMS" informē ALISI TUMANI, personas kods 011182-10615, ka starp AS "RĪGAS SILTUMS" un SIA "MOLIS" noslēgts pirkuma-pārdevuma līgums par ēkas Vecā Jūrmalas gatve 1F, Rīga, kadastra numurs 0100 564 0132, pārdošanu. Alisei Tumanei tiek piedāvātas pirmpirkuma tiesības uz ēku Vecajā Jūrmalas gatvē 1F, Rīgā, kadastra numurs 0100 564 0132. Sīkāku informāciju par darījumu var saņemt AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusā, Nekustamā īpašuma daļā 314. un 313.kab., vai pa tālruni 67017280, 67017281.

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1. panta trešo daļu minētais paziņojums uzskatāms par nodotu nākamajā darba dienā pēc tā publikācijas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2019/8.DA2

Paziņojums

Zvērināta notāre Skaidrīte Krūmiņa paziņo, ka AS "RĪGAS SILTUMS" informē RITU TUMANI, personas kods 270757-10614, ka starp AS "RĪGAS SILTUMS" un SIA "MOLIS" noslēgts pirkuma-pārdevuma līgums par ēkas Vecā Jūrmalas gatve 1F, Rīga, kadastra numurs 0100 564 0132, pārdošanu. Ritai Tumanei tiek piedāvātas pirmpirkuma tiesības uz ēku Vecajā Jūrmalas gatvē 1F, Rīgā, kadastra numurs 0100 564 0132. Sīkāku informāciju par darījumu var saņemt AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusā, Nekustamā īpašuma daļā 314. un 313.kab., vai pa tālruni 67017280, 67017281.

Saskaņā ar Notariāta likuma 1381. panta trešo daļu minētais paziņojums uzskatāms par nodotu nākamajā darba dienā pēc tā publikācijas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2019/8.DA3

Paziņojums

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda (turpmāk - fonds) deleģētā iestāde (turpmāk - deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes "Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu (sievietes, bērni, veci cilvēki) un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai" (turpmāk - aktivitāte) atklātu konkursu "Programmas, kas uzlabo imigrantu līdzdalību (integrācijas kursi) (2.posms)" (turpmāk - atklāts konkurss).

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk - mērķa grupa), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Aktivitātes tiešais mērķis ir nodrošināt integrācijas programmu, kas sekmē imigrantu iekļaušanos sabiedrībā, īstenošanu.

Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāts konkurss. Atklāto konkursu deleģētā iestāde organizē par visu atklātā konkursā pieejamo finansējumu.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 692 986,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesnieguma iesniedzējs var iesniegt vienu projekta iesniegumu deleģētajā iestādē līdz 2019.gada 14.februārim vienā no šādiem veidiem:

1) personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);

2) nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;

3) elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2019.gada 14.februārim plkst. 17.00.

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr.432).

MK noteikumi Nr.432 un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie materiāli pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē www.km.gov.lv.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2019.gada 24.janvārī plkst.10.00 Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāvā, Semināru zālē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2019.gada 22.janvārim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)