Laidiens: 16.04.2019., Nr. 77

Izsoles

OP 2019/77.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko nekustamā īpašuma Lubānas iela 117-601, Rīga, kadastra numurs 0100 917 5602, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamās telpas Nr. 38* (nedzīvojamā telpa Nr. 601) ar tai piederošo kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 1770/397360 apmērā (*VZD KR datos ir minēta telpa Nr. 36A, zemesgrāmatā telpa Nr. 601). Saskaņā ar VZD datiem platība 17,2 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Aleksejs Rogovskis. Piedzinējs - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 7600,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 7. maijam tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. 15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 760,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 17. aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 17. maijs plkst.13.00. Papildus informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV-1010, tālr. 67354161, fakss 67279988, e-pasts: raimonds.mezins@lzti.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš rīko 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Jaunciema 7. šķērslīnija 10, Rīga, kadastra numurs 0100 114 0195, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no ½ domājamās daļas no zemes gabala 3301,0 kv.m platībā (apzīmējums kadastra 0100 114 0195) un apbūves - individuālās dzīvojamās mājas 43,5 kv.m platībā (apzīmējums kadastra 0100 114 0195001), atejas 0,9 kv.m platībā (apzīmējums kadastra 0100 114 0195 003), šķūņa 26,3 kv.m platībā (apzīmējums kadastra 0100 114 0195 004), šķūņa 6,3 kv.m platībā (apzīmējums kadastra 0100 114 0195 005), šķūņa 7,4 kv.m platībā (apzīmējums kadastra 0100 114 0195 006). Nekustamā īpašuma īpašnieks - Valdis Šleijers. Piedzinējs - valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākuma cena) - 7500,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 13. maijam tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģistrācijas Nr. 15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 750,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni (https://izsoles.ta.gov.lv), jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 23. aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 23. maijs plkst.13.00. Papildus informācija par izsoli pieejama pie Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 78 zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, Baznīcas iela 37-11, Rīga, LV-1010, tālr. 67354161, fakss 67279988, e-pasts: raimonds.mezins@lzti.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Kristīnei Fogelei piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils. Parādniece: Kristīne Fogele. Hipotekārie kreditori: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Jānis Jasāns; AS Reģionālā investīciju banka, Jura Alunāna iela 2, Rīga. Nekustamā īpašuma adrese: Kaiju iela 10, Ventspils, Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 027 0121, sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2240 kv.m. Uz zemes gabala atrodas zemesgrāmatas nodalījumā un VZD Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas mazēkas šķūņi. Nekustamā īpašuma novērtējums 3000,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 3000,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 14.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 300,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 24.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 24.maijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ4

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV - 4101, pirmajā izsolē pārdod Zintai Polei piederošo nekustamo īpašumu, kas pēc zemesgrāmatas datiem sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,4 ha (kad. apz. 5064 013 0049), uz kura atrodas dzīvojamā ēka un četras saimniecības ēkas (apbūve pēc sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja atzinuma pielīdzināma drupām), kas atrodas "Kručki 4", Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, ar kadastra Nr. 5064 013 0049. Piedzinēji: PlusPlus Baltic OU, Tartu mnt 83, Tallinn 10115 Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1500,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 1500,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 75,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 17. aprīli un noslēguma datums un laiks ir 2019. gada 17. maijs plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 7. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 150,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ5

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā. Parādnieks: Normunds Jēkabsons, kas saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir nekustāma īpašuma tiesiskais valdītājs. Nekustamā īapšuma adrese: "Zūru pagasta nams"-8, Zūras, Vārves pagasts, Ventspils novads. Piedzinējs: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra apzīmējumu 98849000192, ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 44,3 kv.m, kas izvietots pirmskara laika dzudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma novērtējums 1600,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena 1600,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 14.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 160,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 24.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 24.maijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, prakses vieta: Pērses ielā 9/11, 2.st., Rīgā, pirmajā izsolē pārdod bezmantinieku mantu - 1/12 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Dīvajas ielā 5, Rīgā, ar kadastra Nr.0100 623 0006. Kreditori: Dagnija Sniķere, SIA "VISAM", adrese: Neretas iela 6-7, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: īpašums sastāv no 1/12 domājamajām daļām no kopīpašumā esošas apbūves: dzīvojamās mājas (lit.Nr.001) ar kopējo platību 86,1 m2 un 2 palīgēkām (lit.Nr.002; Nr.003) (īpašuma sastāvā reģistrētā būve lit.Nr.002 ir nojaukta un dabā neeksistē). Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 11791. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 1600 EUR apmērā. Izsoles sākumcena 1600 EUR. Izsoles solis 50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 17.04.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks: 17.05.2019. plkst.13.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 07.05.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 160 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 67133106. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ7

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu, kas atrodas Latgales ielā 1-8, Rundēnos, Rundēnu pag., Ludzas nov., kadastra Nr.6892 900 0021. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Kreditors: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,4 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 1000 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 14.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (100 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 24.aprīlis plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 24.maijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.tel.26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 52. iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs, prakses vieta: Rīgā, Pērnavas ielā 42 pārdod otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu, kas atrodas Zīļu ielā 3, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra numurs 8044 008 0086. Īpašniece - Ieva Landorfa. Īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek A/S "Swedbank" Balasta dambis 15, Rīgā, labā. Pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0086, ar platību 0,2073 ha. Adrese: Zīļu iela 3, Ādaži, Ādažu nov., kas ierakstīts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000117797.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 13.februārī reģistrētas laulāto mantiskās attiecības ar reģistra numuru 12 - 4 - 15118 par visas mantas šķirtību starp laulātajiem. Laulātie: Ieva Landorfa, un Ivars Landorfs. Pamats 2006.gada 13.februāra Uzņēmumu reģistra paziņojums Nr.12-4-15118.

2.2.Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "Swedbank, reģistrācijas numurs 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu jebkādā veidā atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda ir noteikta. Pamats: 2018.gada 21.maija hipotēkas līgums Nr.03-008008-KR/3.

2.3. Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "Swedbank", reģistrācijas numurs 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu nekādā veidā atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2018.gada 21.maija hipotēkas līgums Nr.03-008008-KR/3.

2.4. Atzīme - Gaujas upes aizsargjosla. Pamats: 2003.gada 4.marta Dainas Krastas un Ievas Landorfas nostiprinājuma lūgums, zemes robežu plāns. Platība 0,2073 ha.

2.5. Nostiprināta hipotēka. Kreditors: AS "Swedbank", reģistrācijas numurs 40003074764. Pamats: 2003.gada 4.marta kredītlīnijas līgums Nr.03-008012-KR, 2018.gada 21.maija grozījumi 2003.gada 4.marta kredītlīnijas līgumā Nr.03-008012-KR, 2018.gada 21.maija hipotēkas līgums Nr.03-008008-KR/3. Nodrošināmais prasījums 271 252 EUR.

2.6.Nostiprināta hipotēka. Kreditors: AS "Swedbank", reģistrācijas numurs 40003074764. Pamats: 2003.gada 4.marta kredītlīnijas līgums Nr.03-008008-KR, 2018.gada 21.maija grozījumi 04.03.2003. kredītlīnijas līgumā Nr.03-008008-KR, 2018.gada 21.maija hipotēkas līgums Nr.03-008008-KR/3. Nodrošināmais prasījums 312 374 EUR.

3. Izsoles sākumcena - 42 000 EUR (četrdesmit divi tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

4.2. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā:

4.2.1. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

4.2.2. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

4.2.3. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 4.2.4. AS "Swedbank" saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5.punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja AS "Swedbank" noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. Nekustamā īpašuma īpašniece Ieva Landorfa, pers. kods 240845-10020, nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. Pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

6.5. Izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par 10 procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 

6.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. Vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. Ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole un tās sekas.

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

7.1.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Izsoles sākumcena EUR 31 500,00. Izsoles cena ar PVN nodokli netiek aplikta. Izsoles solis EUR 500. Izsoles sākums 17.04.2019. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks 17.05.2019. plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 7.05.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000, saņēmējs - Andrejs Glumovs, 21107412754, Valsts kase, nodrošinājuma summu EUR 4200 apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Informācija pa tel. 67290650. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ9

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu, kas atrodas Lapegles-7, Rundēnos, Rundēnu pag., Ludzas nov., kadastra Nr.6892 900 0067. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Kreditors: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 53,2 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 900 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 14.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (90 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 24.aprīlis plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2019.gada 24.maijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob.tel. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ10

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Sprīdītis", Dekteri, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 6874 003 0015, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 003 0240, platībā 0,3676 ha, četrām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6874 003 0240 001, 6874 003 0240 002, 6874 003 0240 003, 6874 003 0240 004. Izsoles sākumcena - EUR 8505,70. Izsoles solis - EUR 100. Izsole notiks 2019.gada 4.jūnijā plkst.10.00 struktūrvienības "Nautrēnu pagasta pārvalde" ēkā "Pagastmājā", Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita struktūrvienības "Nautrēnu pagasta pārvalde", reģ. Nr. 40900027430, kontā AS Swedbanka, Nr. LV44HABA0551046048229, vai jāiemaksā pagasta pārvaldes kasē reģistrācijas maksa EUR 15,00 un nodrošinājuma nauda EUR 850,57. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Reģistrēties var katru darbadienu struktūrvienībā "Nautrēnu pagasta pārvalde" no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30, pēdējā reģistrācijas diena 2019.gada 3.jūnijā plkst. 16.30.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, saņemt informāciju vai apskatīt nekustamo īpašumu dabā var, iepriekš sazinoties pa tālr. 64628805.


OP 2019/77.IZ11

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta: Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē parādniekam Oļegam Golubevam piederošo ieķīlāto nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.28, adrese: Saules iela 12 - 28, Līvāni, Līvānu novads, kadastra Nr. 7611 900 0797, īpašuma tiesības reģistrētas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4589 28. Parādnieki Oļegs Golubevs, Saules iela 12-28, Līvāni, Līvānu novads, Sintija Golubeva, Svēteļi, Turki, Turku pagasts, Līvānu novads. Piedzinējs: AS Citadele banka, reģistrācijas Nr. 40103303559. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 2100,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsole sākuma datums ir 2019.gada 24. aprīlis pulksten 13.00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 24. maijs pulksten 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 14. maijam jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā Nr. LV10TREL9199014001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 210,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ12

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta: Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē ieķīlāto nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.3, adrese: Daugavpils iela 41 - 3, Balvi, Balvu novads, kadastra Nr. 3801 900 0606, īpašuma tiesības reģistrētas Balvu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 679 3. Parādniece: Ļena Cibule, Skolas iela 11-4, Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads. Piedzinējs: AS Citadele banka, reģistrācijas Nr. 40103303559. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 4800,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsole sākuma datums ir 2019.gada 24. aprīlis plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 24. maijs pulksten 13.00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 14. maijam jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingara Osipova, reģ. Nr.28057312166, depozīta kontā Nr. LV10TREL9199014001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 480,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt dalību izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/77.IZ13

Izsole

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2019.gada 29.maijā Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko valsts nekustamo īpašumu atkārtotas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1) Ciema ielā 41A, Limbažos, Limbažu novadā (kadastra numurs 6601 001 0126), kas sastāv no zemes vienības 2,103 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 001 0126), par sākumcenu EUR 5278,57, izsoles laiks plkst. 12.00;

2) "Skrundas arodvidusskola", Skrundas pagastā, Skrundas novadā (kadastra numurs 6229 013 0018), kas sastāv no zemes vienības 5,65 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6229 013 0084) un astoņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6229 013 0018 001, 6229 013 0018 002, 6229 013 0018 003, 6229 013 0018 004, 6229 013 0018 005, 6229 013 0018 013, 6229 013 0018 018, 6229 013 0018 020), par sākumcenu EUR 156 000, izsoles laiks plkst. 12.00;

3) Kārklu ielā 12, Liepājā (kadastra numurs 1700 015 0027), kas sastāv no zemes vienību 12 199 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 015 0027), par sākumcenu EUR 13 200, izsoles laiks plkst. 12.00;

4) Otaņķu ielā 11, Liepājā (kadastra numurs 1700 037 0254), 1/4 domājamo daļu no zemes vienības 377 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 037 0254) un četrām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 037 0254 001, 1700 037 0254 002, 1700 037 0254 003 un 1700 037 0254 004), par sākumcenu EUR 2820, izsoles laiks plkst. 12.00;

5) "Ozolmuižas darbnīcas", Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā (kadastra numurs 6648 506 0005), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 6648 006 0041 004), par sākumcenu EUR 720, izsoles laiks plkst. 12.00;

6) "Ķikuļi", Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā (kadastra numurs 4080 502 0018), kas sastāv no divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 4080 002 0539 002 un 4080 002 0539 003), par sākumcenu EUR 760, izsoles laiks plkst. 12.00;

7) Ezerkalna ielā 3, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā (kadastra numurs 7642 501 0016), kas sastāv no septiņām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 7642 001 0014 008, 7642 001 0014 015, 7642 001 0014 016, 74642 001 0014 017, 7642 001 0014 019, 7642 001 0014 020 un 7642 001 0014 021), par sākumcenu EUR 1800, izsoles laiks plkst. 13.00;

8) Miera ielā 56, Rēzeknē (kadastra numurs 2100 015 1711), kas sastāv no zemes vienības 2344 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 21000151711), par sākumcenu EUR 2280, izsoles laiks plkst. 13.00;

9) "Pliķi", Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā (kadastra numurs 3280 001 0001), 1/2 domājamo daļu no zemes vienībām 23,84 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3280 001 0267, 3280 001 0300 un 3280 001 0312) un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 3280 001 0001 001, 3280 001 0001 002 un 3280 001 0001 003), par sākumcenu EUR 18 800, izsoles laiks plkst. 13.00;

10) Valdemāra ielā 41, Rūjienā, Rūjienas novadā (kadastra numurs 9615 005 2011), kas sastāv no zemes vienības 1200 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9615 005 2011), par sākumcenu EUR 560, izsoles laiks plkst. 13.00;

11) Āmuļu ielā 2, Garkalnē, Ādažu novadā (kadastra numurs 8044 012 0420), kas sastāv no zemes vienības 2010 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 012 0420), par sākumcenu EUR 3320, izsoles laiks plkst. 14.00;

12) Šķūņu ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 527 5403), 662/2252 domājamās daļas no būves (būves kadastra apzīmējums 3601 027 4220 002), par sākumcenu EUR 880, izsoles laiks plkst. 14.00;

13) Tallinas ielā 26, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 020 5302), kas sastāv no zemes vienības 3099 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 020 5302), par sākumcenu EUR 73 720, izsoles laiks plkst. 15.00;

14) "Alises", Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra numurs 8080 003 0515), kas sastāv no zemes vienības 2,5 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 003 0515), par sākumcenu EUR 18 080, izsoles laiks plkst. 15.00;

15) "Ieloki", Iecavas novadā (kadastra numurs 4064 010 2212), kas sastāv no zemes vienības 4,61 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 2212) un zemes vienības 1,4 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 2214), par sākumcenu EUR 22 000, izsoles laiks plkst. 15.00;

16) Kojusalas ielā 13, Rīgā (kadastra numurs 0100 048 0031), 1/2 domājamā daļa no zemes vienības 754 m² kopplatībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 048 0031), par sākumcenu EUR 11 200, izsoles laiks plkst. 15.00;

17) Ozolnieku ielā 15A, Rīgā (kadastra numurs 0100 075 2117), 1/2 domājamā daļa zemes vienības 1188 m² kopplatībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 075 2117), par sākumcenu EUR 15 520, izsoles laiks plkst. 15.00;

18) Krāmu ielā 6, Rīgā (kadastra numurs 0100 007 0117), kas sastāv no zemes vienības 247 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 007 0117) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējums 0100 007 0117 001 un 0100 007 0117 002), par sākumcenu EUR 302 175, izsoles laiks plkst. 16.00;

19) Gāles ielā 15, Rīgā (kadastra numurs 0100 113 0491), kas sastāv no zemes vienības 0,4530 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 113 0476) un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 113 0048 005), par sākumcenu EUR 292 500, izsoles laiks plkst. 16.00;

20) Miera ielā 43, Rīgā (kadastra numurs 0100 024 2086), kas sastāv no zemes vienības 287 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 2086), par sākumcenu EUR 43 200, izsoles laiks plkst. 16.00;

21) Jaunciema gatvē 19A, Rīgā (kadastra numurs 0100 128 2080), kas sastāv no zemes vienības 16 427 m² platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 128 2080), par sākumcenu EUR 75 870, izsoles laiks plkst. 16.00;

22) Flotes ielā 13, k-4, Rīgā (kadastra numurs 0100 603 0027), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 0100 103 2003 045), par sākumcenu EUR 41 020, izsoles laiks plkst. 16.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Objektiem "Pliķi", Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, Āmuļu ielā 2, Garkalnē, Ādažu novadā, "Alises", Olaines pagastā, Olaines novadā un "Ieloki", Iecavas novadā, dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecības zeme un uz objekta iegādi attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktie ierobežojumi.

Nekustamā īpašuma Otaņķu ielā 11, Liepājā, valsts domājamās daļas var iegādāties uz nomaksu ar termiņu līdz 5 gadiem.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Saskaņā ar izsoles noteikumiem nosolīto nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, un kura nosacītā cena bija vienāda vai lielāka par EUR 5000, var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu, slēdzot darījuma konta līgumu.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Tālr. uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.

Pēdējā pieteikumu reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 27.maijs līdz plkst. 16.00 Vaļņu ielā 28, Rīgā.

Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

http://www.vni.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)