Laidiens: 04.01.2019., Nr. 3

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2019/3.UT1

Kurzemes rajona tiesa uzaicina RUSLANU DADABAJEVU, dzim. 1970.gada 18.janvārī, kuram nav deklarētās dzīvesvietas adreses Latvijā, ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 6.martā pulksten 11.00 Liepājā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, kā atbildētāju civillietā Nr. C29351418, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret Igoru Ivanovu un Ruslanu Dadabajevu par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez Ruslana Dadabajeva klātbūtnes.


OP 2019/3.UT2

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr. C73344418 (C-3444-18/46), SIA "ĶEGUMA STARS" vienkāršotās procedūras prasībā par parāda piedziņu pret ANASTASIJU FILIPPENOKU, dzim.1945.gada 3.martā, deklarētā dzīvesvieta: 119 Springhill Road, Wolverhampton WV11 3AQ, Lielbritānija. Paziņojam atbildētājai, ka 2019.gada 15.februārī Zemgales rajona tiesas tiesnese K.Vanaga, minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk, kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 194.panta pirmās daļas 3.punktam un otrajai daļai, tiesa vienkāršotās procedūras lietās sastāda saīsināto spriedumu, kura motīvu daļā tiek norādīti tikai normatīvie akti pēc kuriem vadījusies tiesa. Saīsināto sprieduma norakstu lietas dalībnieki varēs saņemt tiesas kancelejā Pils ielā 16, Tukumā, LV-3101, 2019.gada 15.februārī no pulksten 16.00.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25panta 2.1daļu, tiesa sastāda spriedumu, atbilstoši šā likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgums par sprieduma sastādīšanu ir iesniedzams tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.


OP 2019/3.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30738318 SIA "Projekts GB15" vienkāršotās procedūras prasībā pret OSKARU OLIŅU, KRISTĪNI OLIŅU un SVETLANU OLIŅU. Informējam atbildētāju Oskaru Oliņu, dzim. 1964.gada 20.maijā, Kristīni Oliņu, dzim. 1995.gada 18.janvārī un Svetlanu Oliņu, dzim. 1967.gada 17.novembrī, ka 2019.gada 29.aprīlī tiesnese D.Kantsone minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājiem Oskaram Oliņam, Kristīnei Oliņai un Svetlanai Oliņai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, pārsūdzēt nolēmumu. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu izskatīšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas nolēmumu atbildētāji varēs saņemt, sākot no 2019.gada 29.aprīļa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā (Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6).


OP 2019/3.UT4

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Aleksandru Vedmidu (Alexander Vedmid) par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesa uzaicina ALEKSANDRU VEDMIDU, dzim. 1991.gada 27.aprīlī, ierasties uz tiesas sēdi 2019. gada 20.februārī plkst. 10.00, Kurzemes rajona tiesā Tiesu ielā 5, 1. stāvā, 2. zālē, kā atbildētāju.


OP 2019/3.UT5

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija paziņo, ka 2019.gada 21.februārī pulksten 10.30 Rīgā, Brīvības bulvārī 34, tiks izskatīta civillieta Nr. C04214314 Guntas Freibergas prasībā pret Ievu Litavnieci par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību atzīšanu sakarā ar Guntas Freibergas apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2017.gada 6.decembra spriedumu. Lietas izskatīšanā kā atbildētāja tiek aicināta piedalīties IEVA LITAVNIECE, pers. kods 020383-10821, kuras pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir "Lauki" Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, LV-3430. Atbildētājas neierašanās gadījumā prasība par pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību atzīšanu tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2019/3.UT6

Zemgales rajona tiesā Bauskā, Zaļajā ielā 12, 3.stāvā, 2019.gada 21.martā pulksten 9.00 tiks izskatīta civillieta Guntas Erlihas prasībā par laulības atzīšanu par neesošu un ieraksta dzimšanas reģistrā atzīšanu par neesošu pret Taren Christ Nullatamby. Tiesa uzaicina TAREN CHRIST NULLATAMBY, dzim.1979.gada 16.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta - 33 The Cloisters Priest Hill Collon Drogheda Co. Louth, Īrija, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja piedalīšanās.


OP 2019/3.UT7

ĻUBOVA VĪTOLA, dzim.05.06.1963., pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ziemeļu iela 22-47, Jēkabpils, LV-5202, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2019.gada 14.februārī plkst.10.00 Zemgales rajona tiesā Jēkabpilī, Brīvības ielā 126, LV-5201, kā atbildētāja civillietā Nr.C73509118/1935/19, prasībā par parāda piedziņa, īres tiesisko attiecību izbeigšana, izliekot no dzīvojamām telpām (prasītājs-JK Namu pārvalde, SIA). Ja Ļubova Vītola neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2019/3.UT8

Zemgales rajona tiesa paziņo, ka Zemgales rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta SIA JK Namu pārvalde prasībā pret Ritu Poddorņikovu par naudas piedziņu, kas tiks izskatīta rakstveida procesā, ja puses nelūgs lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Tiesa nosaka RITAI PODDORŅIKOVAI, dzim. 1968.gada 11.jūlijā, termiņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai 20 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Saīsinātā sprieduma norakstu Zemgales rajona tiesas civillietu kancelejā, Tukumā, Pils ielā 16, varēs saņemt, sākot no 2019.gada 11.februāra, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193.pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais, ka pasta sūtījumi, kas nodoti sakaru iestādē termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem, uzskatāmi par nodotiem termiņā, līdz ar ko lūgumam jābūt saņemtam tiesā ne vēlāk kā 10 dienā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.3 daļai panta 2.1 daļā noteiktajā gadījumā spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām. Sprieduma sastādīšanas lūguma neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies spēkā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa izbeigšanās. Ja pēc sprieduma sastādīšanas lūguma tiesa sastāda spriedumu, tas stājas spēkā Civilprocesa likuma 203.pantā noteiktajā kārtībā (Civilprocesa likuma 250.27 pants).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)