Laidiens: 20.12.2019., Nr. 256

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2019/256.AKK1

Atklāts konkurss par doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu pieņemšanu darbā Rīgas Tehniskajā universitātē Nr. 2019/30

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlasi asistenta studiju darbā amata vietai studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" zinātnes nozarē "Inženierzinātnes un tehnoloģijas: Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas", saskaņā ar 2018. gada 9. janvāra MK noteikumiem Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"", Eiropas Sociālā fonda projekta "Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās" Nr. 8.2.2.0/18/A/017. ietvaros

Kandidātu prasības un atlases kritēriji:

- akreditētas doktorantūras studiju programmas doktorants vai zinātniskā grāda pretendents (turpmāk tekstā kopā saukti - Doktorants), kurš nav un nav bijis ievēlēts par lektoru vai asistentu studiju darbā

- Doktorants apņemas iesniegt promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai un iegūt pirmo doktora zinātnisko grādu līdz 2022. gada 31. maijam

- ir sekmīgi nokārtoti doktora studiju programmas plānā paredzētie pārbaudījumi attiecīgajam semestrim un studiju gadam

- interese par studiju darbu un gatavība sniegt ieguldījumu studiju virziena attīstībā

- pozitīva promocijas darba vadītāja atsauksme par doktorantu kā potenciālu docētāju

- vēlama dalība starptautiskā zinātniskā konferencē ar prezentāciju/ziņojumu

- vēlama vismaz viena zinātniskā raksta publicēšana starptautiskā izdevumā

- vēlama dalība zinātniska projektu īstenošanā

- vēlamas angļu valodas prasmes C1 līmenī

Amata pienākumi:

- pārskatīt esošas un sagatavot prezentācijas/vadīt lekcijas un laboratorijas darbus studiju kursos, kas ir saistīti ar sistēmu modelēšanu

- konsultēt/vadīt noslēguma darbus (bakalaura darbus), kas saistīti ar sistēmu modelēšanas tēmām

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikums Doktorantu atlasei (pielikumā)

- promocijas darba pētījuma paveiktā un plānoto pētījumu laika grafiks (ceturkšņos; 1.1. pielikums)

- izraksts no priekšaizstāvēšanas protokola (ja attiecināms)

- izziņa par studijām doktora studiju programmā, ja Doktorants doktora studijas apgūst / ir apguvis ārpus RTU

- doktoranta dzīves gājuma apraksts (CV), izmantojot "Europass" formu (CV sagatavošanas vadlīnijas - 2. pielikums, angļu valodas prasmju pašvērtējuma vadlīnijas - 3. pielikums)

- iesniegums RTU rektoram par pieteikšanos vakancei (veidlapa - 4. pielikums)

- promocijas darba vadītāja rekomendācija/atsauksme par doktorantu kā potenciālu docētāju

- motivācijas vēstule (brīvā formā)

Pieteikumu atlasei (1. pielikums) un tā pielikumus var iesniegt parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot elektroniska dokumenta veidā uz e-adresi: rtu@rtu.lv vai klātienē papīra formā cauršūtu mapē RTU personāla nodaļā Rīgā, Kaļķu ielā 1-213.

Darba samaksa amplitūdā no 800 līdz 1000 euro par 0,5 slodzi.

Pieteikšanās termiņš: 2020. gada 17. janvārī līdz plkst. 15.00.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.


OP 2019/256.AKK2

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā BŪVINSPEKTORU

Prasības pretendentam/-ei:

- vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā, arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem" Noslēguma jautājumu 20. vai 21.punktam

- atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem" 4.punktam

- prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD

- labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās

- prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- valsts valodas zināšanas C 1 līmenī ,vēlamas svešvalodu zināšanas

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

- izpratne par valsts pārvaldes principiem

Galvenie amata pienākumi:

- veikt būvniecības kontroli atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, pārbaudīt būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām

- izskatīt iesniegumus un sūdzības savas kompetences ietvaros

- sagatavot un kontrolēt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

- pieņemt lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un attiecīgās jomas pārzināšana

- pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas būvniecības jomā

- kontrolēt būvju ekspluatāciju

Mēs piedāvājam:

- atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, darba alga EUR 1060,00

- nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Pretendentiem jāiesniedz CV un motivācijas vēstule līdz 2020.gada 20.janvārim, plkst.18.00 pa pastu, norādot adresātu - Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi "Būvinspektora vakance", vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei "Būvinspektora vakance", kā arī pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 20.janvāra plkst.18.00.


OP 2019/256.AKK3

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā ainavu arhitektu uz noteiktu laiku

Prasības pretendentam/-ei:

- vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ainavu arhitekta studiju programmā

- prasme strādāt ar datora programmām MS Office, AutoCad, AdobePhotoshop, SketchUpPro, CorelDraw u.c. datorprogrammās

- labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās

- prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- teicamas valsts valodas zināšanas ( C1),vēlamas svešvalodu zināšanas

- izpratne par valsts pārvaldes principiem un dokumentu noformēšanu

Galvenie amata pienākumi:

- ainavu, apstādījumu un labiekārtojuma pārraudzīšana Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā

- Daugavpils pilsētas publisko ārtelpu labiekārtošanas veicināšana

- pilsētā īstenojamo labiekārtošanas būvprojektu pārraudzīšana un kontrolēšana

- piedalīšanās teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā

- piedalīšanās pilsētas apstādījumu, labiekārtojuma un ainavu priekšlikumu izstrādāšanā un ieviešanā

Mēs piedāvājam:

1) atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu

2) stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; darba alga EUR 875,00.

Pretendentiem jāiesniedz CV un motivācijas vēstule līdz 2020.gada 20.janvārim plkst.18.00 pa pastu, norādot adresātu - Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi "Ainavu arhitekta vakance", vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei "Ainavu arhitekta vakance". kā arī pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 20.janvāra plkst.18.00.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)