Laidiens: 28.10.2019., Nr. 218

Dažādi sludinājumi

OP 2019/218.DA1

APSTIPRINĀTS

Akciju sabiedrības

"Latvijas Gāze" valdes

2019.gada 3.oktobra sēdē,

protokols Nr.28 (2019)

Norēķinu kārtība par dabasgāzi saistītajiem lietotājiem un mājsaimniecības lietotājiem, kuri saņem dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros

Norēķinu kārtība apstiprināta saskaņā ar Ministru kabineta

2017.gada 7.februāra noteikumu Nr.78

"Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

158.2. un 158.3.apakšpunktu

Rīga

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. Norēķinu kārtība nosaka lietotājiem piemērojamos norēķinu veidus, tirgotāja un lietotāja pienākumus un tiesības, kārtību, kādā tiek veikti aprēķini par lietotāju saņemto dabasgāzi, kārtību, kādā tirgotājs sagatavo un nosūta lietotājiem norēķinu dokumentus, kā arī termiņus un kārtību, kādā veicami maksājumi par dabasgāzi, sistēmas (sadales, pārvades, uzglabāšanas) un citiem pakalpojumiem.

2. Norēķinu kārtībā lietotie termini:

2.1. dabasgāzes cena - Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā noteikta regulēta dabasgāzes cena, kura ietver dabasgāzes cenu, tirdzniecības, uzglabāšanas, pārvades, sadales sistēmas pakalpojumu tarifu, akcīzes nodokli, pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN), izņemot fiksēto maksu;

2.2. fiksētā maksa - sadales sistēmas operatora noteiktā fiksētā maksa par sadales sistēmas pieslēguma nodrošināšanu atbilstoši atļautajai maksimālajai slodzei;

2.3. lietotājs - saistītais lietotājs - dabasgāzes galalietotājs, kurš to izlieto savā mājsaimniecībā paša vajadzībām (galapatēriņam), un mājsaimniecības lietotājs, kurš saņem dabasgāzi pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros un pērk par cenu, kas saistītajiem lietotājiem noteikta Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā;

2.4. maksājums - maksa, ko lietotājam jāmaksā atbilstoši šai kārtībai un citiem normatīvajiem aktiem;

2.5. portāls - tirgotāja klientu portāls interneta tīmekļa vietnē www.lg.lv e-pakalpojumu nodrošināšanai lietotājiem;

2.6. sadales sistēmas operators - licencēts energoapgādes komersants, kas sniedz dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumus - akciju sabiedrība "Gaso", juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, kontaktinformācija 155, avārijas dienesta tālrunis 114, interneta tīmekļa vietne www.gaso.lv;

2.7. tirgotājs - publiskais dabasgāzes tirgotājs, kuram Enerģētikas likumā ir noteikts pienākums nodrošināt ar dabasgāzi lietotājus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktu dabasgāzes tarifu - akciju sabiedrība "Latvijas Gāze".

3. Tirgotājs informāciju par dabasgāzes cenas izmaiņām publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv.

4. Norēķinu periods saistītajiem lietotājiem ir kalendārais mēnesis (turpmāk - norēķinu periods).

5. Maksa par dabasgāzi lietotājam par kārtējo norēķinu periodu ir jāveic līdz nākamā norēķinu perioda 20 (divdesmitajam) datumam.

6. Ja lietotājs ir reģistrējies un izmanto portālu, tad lietotājam ir saistoši portāla lietošanas noteikumi, portālā veiktās darbības, kā arī portālā sniegtā un saņemtā informācija.

II nodaļa

Dabasgāzes uzskaite

7. Komercuzskaites mēraparātu rādījumus saņemtās dabasgāzes uzskaitei lietotājam ir pienākums paziņot sadales sistēmas operatoram sadales sistēmas operatora apstiprinātajā un tā tīmekļa vietnē www.gaso.lv publicētajā kārtībā un termiņos.

8. Samaksu par saņemto dabasgāzi tirgotājs aprēķina un lietotājs maksā, pamatojoties uz sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja dabasgāzes patēriņu gazificētajā objektā un gazificētajam objektam noteikto atļauto maksimālo slodzi.

9. Ja lietotājs komercuzskaites mēraparāta rādījumus nav paziņojis šajā kārtībā vai sadales sistēmas operatora noteiktajā kārtībā un termiņos, tad norēķinu vajadzībām rādījums un gazificētajā objektā saņemtās dabasgāzes daudzums tiek aprēķināts.

10. Lietotājs par norēķinu dokumentā kļūdaini norādītu komercuzskaites mēraparāta rādījumu vai saņemtās dabasgāzes daudzumu rakstveidā paziņo sadales sistēmas operatoram 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no norēķinu dokumenta saņemšanas. Tirgotājs pārrēķina lietotājam maksu par dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem un to ietver nākamajā norēķinu dokumentā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no sadales sistēmas operatora.

11. Lietotājs samaksā tirgotāja nākamajā norēķinu dokumentā ietvertos izdevumus, ja tirgotājam tādi ir radušies iepriekšējā punktā norādītā 10 (desmit) kalendāra dienu termiņa neievērošanas vai komercuzskaites mēraparāta rādījumu nepaziņošanas dēļ.

12. Lietotājs strīdus par norēķinu dokumentā norādīto lietotāja gazificētajā objektā saņemto dabasgāzes daudzumu un gazificētajam objektam noteikto atļauto maksimālo slodzi risina ar sadales sistēmas operatoru.

III nodaļa

Norēķinu veidi

13. Lietotājs norēķinās ar tirgotāju vienā no šādiem veidiem:

13.1. maksājot par mēneša izlīdzināto dabasgāzes patēriņu;

13.2. maksājot mēneša izlīdzināto maksājumu;

13.3. maksājot rēķinā norādīto maksu.

14. Lietotājs, slēdzot dabasgāzes tirdzniecības līgumu, vienojas ar tirgotāju par norēķinu veidu.

15. Ja lietotājs nav izvēlējies kādu no 13.punktā minētajiem norēķinu veidiem, to piemēro tirgotājs.

16. Lietotājs var mainīt tam piemēroto norēķinu veidu uz 13.2. vai 13.3. apakšpunktā norādīto norēķinu veidu portālā, nosūtot e-pastu uz tirgotāja e-pasta adresi: info@lg.lv, nosūtot rakstisku iesniegumu uz tirgotāja adresi vai ierodoties klātienē tirgotāja klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vagonu ielā 20. Izvēlētais norēķinu veids tiek piemērots ar brīdi, kad tā maiņu apstiprinājis tirgotājs.

17. Ja lietotājs neievēro tirgotāja noteiktā un lietotājam piemērotā norēķinu veida noteikumus, tirgotājs ir tiesīgs lietotājam piemērot 13.3. apakšpunktā noteikto norēķinu veidu. Pēc 13.3.apakšpunktā norādītā norēķinu veida piemērošanas, lietotājs norēķinu veidu var mainīt, ja lietotājam nav neizpildītu maksājumu saistību pret tirgotāju.

IV nodaļa

Izlīdzinātais dabasgāzes patēriņš

18. Mēneša izlīdzināto dabasgāzes patēriņu nosaka:

18.1. tirgotājs, pamatojoties uz sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja gazificētajā objektā saņemto dabasgāzes daudzumu pārskata periodā, dalot iepriekšējā pārskata perioda (parasti gads) dabasgāzes patēriņu ar mēnešu skaitu pārskata periodā (parasti divpadsmit);

18.2. tirgotājam vienojoties ar lietotāju par izlīdzināto mēneša dabasgāzes patēriņa apmēru pirms dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanas.

19. Tirgotājs paziņo lietotājam par mēneša izlīdzinātā dabasgāzes patēriņa izmaiņām pārskata periodā vai norēķinu periodā, ja ir saņēmis informāciju no sadales sistēmas operatora par dabasgāzes patēriņa izmaiņām lietotāja gazificētajā objektā. Lietotājs ar nākamo pārskata vai norēķinu periodu maksu par izlīdzināto mēneša dabasgāzes patēriņu maksā atbilstoši tirgotāja paziņotajam mēneša izlīdzinātajam dabasgāzes patēriņa daudzumam.

20. Lietotāja mēneša maksa par izlīdzināto dabasgāzes patēriņu ir noteiktais mēneša izlīdzinātais dabasgāzes patēriņa daudzums reizināts ar attiecīgajā mēnesī spēkā esošo dabasgāzes cenu, kam pieskaitīta fiksētā maksa, rezultātu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

21. Lietotājs mēneša maksu par izlīdzināto dabasgāzes patēriņu maksā līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam.

22. Tirgotājs, pamatojoties uz sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja gazificētajā objektā saņemto dabasgāzes daudzumu pārskata periodā un ņemot vērā gazificētajam objektam atļauto maksimālo slodzi, veido dabasgāzes patēriņa pārskatu par attiecīgo periodu.

23. Dabasgāzes patēriņa pārskatā tiek aprēķināta starpība starp sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja gazificētajā objektā saņemto dabasgāzes daudzumu un izlīdzināto dabasgāzes patēriņu pārskata periodā, kā arī pārskata periodā maksājamo summu un samaksāto summu.

24. Dabasgāzes patēriņa pārskatā netiek mainīti pārskata perioda izlīdzinātā dabasgāzes patēriņa mēneša maksas apmēri un samaksas termiņi, ja lietotājs tos nav ievērojis.

25. Ja dabasgāzes patēriņa pārskatā ir:

25.1. aprēķināts maksājums, tad lietotājam maksājums jāveic 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc dabasgāzes patēriņa pārskata izveidošanas;

25.2. aprēķināta pārmaksa, lietotājs samazina turpmāk veicamos maksājumus par dabasgāzes patēriņa pārskatā norādīto pārmaksāto summu.

26. Dabasgāzes patēriņa pārskatu veido par 12 (divpadsmit) mēnešu pārskata periodu. Pēc nepieciešamības tirgotājs dabasgāzes patēriņa pārskatu var veidot arī par īsāku vai garāku periodu.

27. Lietotājs ir tiesīgs rakstveidā pieteikt tirgotājam mēneša izlīdzinātā dabasgāzes patēriņa izmaiņas. Tirgotājs, izvērtējot sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par patēriņu lietotāja gazificētajā objektā, ir tiesīgs 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā piekrist vai atteikt mainīt mēneša izlīdzināto dabasgāzes patēriņu.

28. Tirgotājs, 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš paziņojot lietotājam, var mainīt izlīdzinātā dabasgāzes patēriņa norēķināšanās veidu uz 13.3.apakšpunktā norādīto norēķinu veidu, ja lietotājs neievēro šajā nodaļā noteikto samaksas kārtību.

29. Ja lietotājs veic maksājumus, izmantojot norēķinu perioda maksājumu kvītis, kvīti par attiecīgā norēķinu perioda maksājamo summu aizpilda lietotājs, reizinot norēķinu periodā spēkā esošo viena dabasgāzes kubikmetra dabasgāzes cenu ar kvītī norādīto mēneša izlīdzināto patēriņu un pieskaitot fiksēto maksu.

V nodaļa

Izlīdzinātā maksājuma princips

30. Mēneša izlīdzināto maksājumu nosaka:

30.1. tirgotājs, pamatojoties uz sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja gazificētajā objektā saņemto dabasgāzes daudzumu pārskata periodā, dalot iepriekšējā pārskata perioda (parasti gads) patēriņu ar mēnešu skaitu pārskata periodā (parasti divpadsmit) un rezultātu reizinot ar attiecīgajā periodā spēkā esošo dabasgāzes cenu (sadalījumā pa pakalpojumu cenas komponentēm), kā arī pieskaitot fiksēto maksu un galarezultātu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata;

30.2. tirgotājam vienojoties ar lietotāju pirms dabasgāzes tirdzniecības līguma noslēgšanas.

31. Izlīdzinātais maksājums tiek noteikts nākamajam pārskata periodam (parasti gads, kas var nesakrist ar kalendāro gadu) un tas netiek koriģēts dabasgāzes cenas maiņas gadījumā.

32. Lietotājs noteikto izlīdzināto maksājumu maksā līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam.

33. Ja tirgotājs, pamatojoties uz sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja gazificētajā objektā saņemto dabasgāzes daudzumu, ir paziņojis lietotājam par mēneša izlīdzinātā maksājuma izmaiņām, lietotājs no nākamā mēneša izlīdzināto mēneša maksājumu maksā atbilstoši tirgotāja paziņotajam apmēram.

34. Tirgotājs, pamatojoties uz sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja saņemto dabasgāzes daudzumu pārskata periodā un ņemot vērā gazificētajam objektam noteikto atļauto maksimālo slodzi, veido pārskatu, kurā salīdzina kopējo pārskata periodā maksājamo summu ar faktiski samaksāto uz pārskata periodu attiecināmo summu.

35. Veicot norēķinus par pārskata perioda dabasgāzes patēriņu, maksājamā summa tiek aprēķināta, reizinot attiecīgā perioda dabasgāzes patēriņu ar dabasgāzes cenu (sadalījumā pa pakalpojumu cenas komponentēm) un pieskaitot fiksēto maksu.

36. Pārskatā netiek mainīti pārskata perioda izlīdzinātā mēneša maksājumu apmēri un samaksas termiņi, ja lietotājs tos nav ievērojis.

37. Ja pārskatā ir:

37.1. aprēķināts maksājums, tad lietotājam maksājums jāsamaksā līdz nākamā norēķinu perioda divdesmitajam datumam;

37.2. aprēķināta pārmaksa, lietotājs samazina turpmāk veicamos maksājumus par pārskatā norādīto pārmaksāto summu.

38. Pārskatu veido par 12 (divpadsmit) mēnešu pārskata periodu. Pēc nepieciešamības tirgotājs pārskatu var veidot arī par īsāku vai garāku periodu.

39. Tirgotājs, 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš paziņojot lietotājam, var mainīt izlīdzinātā maksājuma norēķināšanās veidu uz 13.3.apakšpunktā norādīto norēķinu veidu, ja lietotājs neievēro šajā nodaļā noteikto samaksas kārtību.

40. Lietotājs, ja rodas pamatota nepieciešamība, ir tiesīgs rakstveidā pieteikt tirgotājam izlīdzinātā maksājuma izmaiņas. Tirgotājs, izvērtējot sadales sistēmas operatora sniegtās ziņas, ir tiesīgs 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā piekrist vai atteikt mainīt izlīdzinātā maksājuma apmēru.

41. Ja lietotājs veic maksājumus, izmantojot maksājumu kartiņu, lietotājs veic maksājumu, atbilstoši viņam aprēķinātajam un maksājumu kartiņā norādītajam izlīdzinātā maksājuma apmēram.

VI nodaļa

Rēķins

42. Tirgotājs rēķinā norāda sadales sistēmas operatora sniegto informāciju par lietotāja dabasgāzes patēriņu norēķinu periodā, kas reizināts ar attiecīgā periodā spēkā esošo dabasgāzes cenu (sadalījumā pa pakalpojumu cenas komponentēm), kam pieskaitīta fiksētā maksa un citi šajā kārtībā noteiktie maksājumi.

43. Lietotājam ir pienākums iesniegt portālā vai sadales sistēmas operatora apstiprinātajā un tā tīmekļa vietnē publicētajā kārtībā noteiktajos veidos informāciju par komercuzskaites mēraparātu rādījumiem par katru norēķinu periodu, sākot no mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai (ieskaitot).

44. Ja nav izpildīti šīs norēķinu kārtības iepriekšējā punkta nosacījumi, sadales sistēmas operators komercuzskaites mēraparāta rādījumu un lietotāja patēriņu nosaka aprēķinu ceļā. Šajā punktā minētajos gadījumos tirgotājs lietotāja rēķinu sagatavo, par pamatu ņemot sadales sistēmas operatora aprēķināto un sniegto informāciju.

45. Rēķinu par lietotāja saņemto dabasgāzi, sistēmas un citiem pakalpojumiem norēķinu periodā, tirgotājs nosūta lietotājam vai publicē portālā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no sadales sistēmas operatora par lietotāja norēķinu periodā saņemto dabasgāzes daudzumu.

46. Lietotājs rēķinu par norēķinu periodu samaksā līdz nākamā mēneša 20 (divdesmitajam) datumam, ja rēķinā nav noteikts citādi.

47. Lietotājam ir pienākums rakstveidā informēt tirgotāju, ja lietotājs līdz 12 (divpadsmitajam) datumam nav saņēmis rēķinu. Vēlāka atsaukšanās uz rēķina nesaņemšanu neatbrīvo lietotāju no pienākuma veikt maksājumus noteiktā kārtībā un termiņā.

48. Ja lietotājs veic maksājumus, izmantojot rēķinu, lietotājs veic maksājumu, atbilstoši rēķinā norādītajai summai samaksai.

VII nodaļa

Cita norēķinu informācija

49. Dabasgāzes patēriņa pārskati, pārskati, maksājumu kvītis un rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Personas, kura sagatavo patēriņa pārskatu, gada pārskatu un rēķinu rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar unikālu elektronisko apliecinājuma kodu (autorizāciju), kas identificē dokumenta sagatavotāju un nodrošina dokumenta autentiskumu.

50. Norēķinu dokumenti vai cita korespondence lietotājam tiek nogādāta vienā vai vairākos šādos veidos:

50.1. publicēti portālā;

50.2. nosūtīti uz lietotāja norādīto e-pasta adresi;

50.3. piegādāti pa pastu;

50.4. izsniegti tirgotāja klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vagonu ielā 20.

51. Par dabasgāzes patēriņa pārskata, pārskata, rēķinu un citas korespondences nosūtīšanu pa pastu tirgotājs piemēro papildus maksu atbilstoši pakalpojumu cenrādim, kurš publicēts tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv un ir pieejams tirgotāja klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vagonu ielā 20.

52. Lietotājam ir pienākums rakstveidā informēt tirgotāju, ja lietotājs par pārskata periodu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lietotāja pārskata perioda beigām nav saņēmis norēķinu dokumentu vai citu korespondenci kādā no iepriekš norādītajiem piegādes veidiem.

53. Ja lietotājs informāciju par norēķinu dokumentu un citas korespondences nesaņemšanu nav iesniedzis tirgotājam, uzskatāms, ka klientu apkalpošanas centrā izsniegtā korespondence saņemta - tajā pašā dienā, portālā publicētā vai uz e-pastu nosūtītā - otrajā dienā, vienkāršā pasta sūtījumā sūtītā - astotajā dienā, bet ierakstītā pasta sūtījumā - septītajā dienā.

54. Par katru veicamā maksājuma kavējuma dienu lietotājs maksā tirgotājam nokavējuma procentus 0,15 % dienā no nokavētā maksājuma kopsummas.

55. Tirgotājs jebkurā no norēķinu dokumentu un korespondences piegādes veidiem ir tiesīgs nogādāt lietotājam paredzēto informāciju, t.sk. informāciju par samaksas kavējumu, norēķinu veida maiņu, tirdzniecības līguma laušanu, dabasgāzes piegādes pārtraukšanu, parāda nodošanu parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam kavētās samaksas iekasēšanai un iespējamai datu ievietošanai parādnieku publiskajās datu bāzēs, ja lietotājs neveic maksājumus šajā kārtībā noteiktajos termiņos.

56. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv publicēto personas datu apstrādes paziņojumu 10 (desmit) dienas pirms dabasgāzes lietošanas uzsākšanas. Ar dabasgāzes lietošanas uzsākšanu, lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv publicēto personas datu apstrādes paziņojumu un atzīst to par sev saistošu.

57. Izdevumus, kas tirgotājam rodas saistībā ar kavētās samaksas atgūšanu, sedz lietotājs.

58. Ja tirgotājs vai lietotājs pārtrauc dabasgāzes tirdzniecības līgumu, tirgotājs pēc sadales sistēmas operatora sniegtas informācijas par lietotāja dabasgāzes patēriņu un gazificētajam objektam noteikto atļauto maksimālo slodzi saņemšanas sagatavo dabasgāzes patēriņa pārskatu, pārskatu vai rēķinu. Šādā gadījumā norēķini ar tirgotāju lietotājam ir jāveic 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no pārskatu vai rēķina sagatavošanas.

59. Ja lietotājs maksājumus neveic šajā kārtībā noteiktajos termiņos un apmērā, tirgotājam ir tiesības personas datus nodot parādu ārpustiesas atgūšanai, parādu ārpustiesas atgūšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

60. Tirgotājam ir tiesības izbeigt līgumu, ja tirgotājs no sadales sistēmas operatora saņem informāciju par tirgotāja maiņu. Šajā gadījumā tirgotājs nepaziņo lietotājam par līguma izbeigšanu.

61. Līguma izbeigšana vai tirgotāja maiņa neatbrīvo lietotāju no pienākuma izpildīt visas saistības, kas izriet no dabasgāzes tirdzniecības un ar to saistīto sistēmas pakalpojumu nodrošināšanas vai citu pakalpojumu saņemšanas līguma darbības vai pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma izmantošanas laikā.

62. Ja tirgotājs saņem no sadales sistēmas operatora informāciju par to, ka lietotājs ir piederīgs citai lietotāju patēriņa apjoma grupai un lietotājam bija jāpiemēro cita dabasgāzes cena vai cita kāda no dabasgāzes cenas komponentēm, tirgotājs lietotājam izraksta un piegādā norēķinu dokumentu, kurā piemērota attiecīgā cena vai cita kāda no dabasgāzes cenas komponentēm.

63. Lietotājs tiek informēts par tirgotāja kontaktinformācijas izmaiņām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv.

64. Lietotājs par personas datu vai kontaktinformācijas izmaiņām informē tirgotāju 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no izmaiņām personas datos vai kontaktinformācijā.

VIII nodaļa

Maksājumu veikšana

65. Veicot maksājumu, jānorāda vismaz līguma, abonenta vai rēķina numurs. Informācija par tirgotāja norēķinu kontiem ir pieejama tirgotāja tīmekļa vietnē www.lg.lv.

66. Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kurā nauda ieskaitīta tirgotāja norēķinu kontā.

67. Ja lietotājs samaksā tikai daļu no veicamā maksājuma (parāds), tad viņa maksājumi vispirms tiek ieskaitīti nenomaksātos procentos, pēc tam vecākā parāda un tad - parāda atgūšanas izdevumu segšanai. Citāda saņemto maksājumu izlietojuma kārtība nav spēkā, arī tad, ja maksājuma informācijā norādīts citādāk.

68. Ja no lietotāja saņemtās summas parāds un ar parāda atgūšanu saistītie tirgotāja izdevumi ir pilnībā dzēsti, atlikumu tirgotājs ieskaita kā priekšapmaksu par nākamajiem dabasgāzes tirdzniecības periodiem.

69. Tirgotājs ar lietotāja pārmaksu gazificētājā objektā ir tiesīgs dzēst parādus šī lietotāja citos gazificētajos objektos, ja līgumos ar attiecīgo lietotāju nav pielīgts citādāk.

70. Lietotājam ir tiesības veikt priekšapmaksu. No priekšapmaksas tiek atskaitīti maksājumi atbilstoši maksāšanas veidam, kāds lietotājam piemērots šīs kārtības IV, V vai VI nodaļā.

71. Dabasgāzes cenas, piemērojamo nodokļu un to likmju izmaiņu gadījumā iepriekš veiktajiem maksājumiem par dabasgāzi tirgotājs veic pārrēķinu atbilstoši dabasgāzes cenai, fiksētajai maksai un piemērojamo nodokļu likmēm dabasgāzes saņemšanas brīdī.

IX nodaļa

Lietotāja personas datu apstrāde

72. Tirgotājs apņemas veikt personas datu apstrādi, lai nodrošinātu dabasgāzes pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu, ievērojot personas datu aizsardzības obligāto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi.

73. Tirgotājs ir atbildīgs, lai tā darbinieki ievērotu personas datu apstrādes nosacījumu izpildi, kā arī ir atbildīgs par to, lai tā darbinieki ievērotu visas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz personas datu apstrādi.

74. Tirgotājs nodrošina, ka personas dati nenokļūst trešo personu rīcībā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, ja to pieprasa pilnvarotas valsts iestādes (šādas datu nodošanas precīzi uzskaitot, norādot - kam nodots, kad nodots, kāda informācija nodota), tāpat tirgotājs īpaši nodrošina, ka personas dati netiek nodoti (t.sk. arī uzglabāti vai darīti pieejami) datu saņēmējiem valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Šis pienākums tirgotājam saglabājas spēkā uz nenoteiktu laiku arī pēc līguma izbeigšanās.

75. Tirgotājam ir aizliegts jebkādā veidā publiskot personas datus vai sniegt kādus publiskus paziņojumus par tā rīcībā esošiem personas datiem.

X nodaļa

Strīdu izšķiršana

76. Visas pretenzijas un jautājumi, kas saistīti ar dabasgāzes tirdzniecību, tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenzijas un jautājumus tirgotājam, telefoniski sazinoties ar tirgotāju pa tālruni 1855, nosūtot e-pastu uz tirgotāja e-pasta adresi info@lg.lv, nosūtot rakstisku iesniegumu uz tirgotāja juridisko adresi vai ierodoties klātienē tirgotāja klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Vagonu ielā 20. Tirgotājs izvērtē saņemto informāciju un sniedz atbildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

77. Visus strīdus un domstarpības starp tirgotāju un lietotāju par maksu vai citiem ar dabasgāzes tirdzniecību saistītiem zaudējumiem, kas nodarīti tirgotājam, izšķir Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XI nodaļa

Noslēguma jautājumi

78. Norēķinu kārtība stājas spēkā 2019.gada 1.decembrī.

79. Norēķinu kārtības 13.1. apakšpunktā minētais norēķinu veids un norēķinu kārtības IV nodaļas noteikumi ir spēkā līdz 2021.gada 31.janvārim. Pēc 2021.gada 31.janvāra lietotājiem ir piemērojami tikai norēķinu kārtības 13.2. un 13.3. apakšpunktos minētie norēķinu veidi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)