Laidiens: 24.10.2019., Nr. 216

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2019/216.AKK1

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģ. Nr. 90000041898) izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla amata vietu Meža fakultātē (uz noteiktu laiku):

- Kokapstrādes katedrā - vadošais pētnieks - 1 vieta, nozarē Materiālzinātne, apakšnozarē - Koksnes materiāli un tehnoloģija

Pretendentiem jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā, dokumentu noraksti, kas apliecina augstāko izglītību un nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus, dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī zinātniskā, pedagoģiskā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto zinātnisko darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā.

Dokumentu kopa jāiesniedz mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas LLU Personāldaļā Jelgavā, Lielajā ielā 2 (Lielā iela 2), vai sūtīt pa pastu (LV - 3001), pa e-pastu: astrida.domkina@llu.lv.

Ar Nolikumu par LLU akadēmiskajiem amatiem var iepazīties LLU mājaslapā www.llu.lv sadaļā Par mums, Dokumenti, Nolikumi.

Darbavieta: Jelgava.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, adrese: Lielā iela 2, Jelgava.


OP 2019/216.AKK2

Valsts kanceleja izsludina konkursu uz LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS DIREKTORA amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- nevainojama reputācija

- uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta trešajā daļā noteikti ierobežojumi

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, finansēs vai tiesību zinātnēs, maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību

- vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz 10 padotajiem darbiniekiem, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (lūdzam norādīt CV pie attiecīgā amata vadīto darbinieku skaitu)

- teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- pieredze un izpratne finanšu vadības jautājumos

- inovatīva pieeja iestādes procesu vadīšanā

- angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr

- veiksmīga pārmaiņu vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību (lūdzam norādīt CV vismaz vienu pārmaiņu piemēru, kad sasniegts pārmaiņu rezultāts)

- vēlama pieredze starptautisku projektu vadībā

- vēlama pieredze darbā privātā sektorā vai sadarbībā ar privāto sektoru pēdējo 10 gadu laikā

Piedāvājam:

- drosmīgam un uz pārmaiņām vērstam vadītājam vadīt perspektīvu valsts pārvaldes iestādi ar daudz pārstāvniecībām citās valstīs

- pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī

- mēnešalgu 2353 euro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošu bonusu sistēmu atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem

- iespēju ar savu aizrautību un uzņēmību iedvesmot līdzcilvēkus sasniegt labāko iespējamo rezultātu

- profesionālās attīstības iespējas, piedaloties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.1 Pretendentu atlase tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība".

Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, komandas vadīšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, attiecību veidošana un uzturēšana.

Pretendentiem līdz 2019. gada 15.novembrim lūdzam iesniegt Valsts kancelejā šādus dokumentus:

1) pieteikuma vēstuli dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora amatu. Pieteikuma vēstulē iekļauj norādi, ka uz pretendentu nav attiecināmi likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi, un apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

2) pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv);

3) pretendenta redzējumu par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras prioritātēm un attīstību (ne vairāk par 2000 vārdiem).

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, tos nosūta uz e-pasta adresi konkurss@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi "Pieteikums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora amata konkursam".

Ja dokumentus iesniedz personīgi Valsts kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā), tos ievieto slēgtā aploksnē, uz tās norādot "Pieteikums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora amata konkursam". Obligāta prasība - pretendents aploksni ar dokumentiem iesniedz atbildīgajam Valsts kancelejas speciālistam, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku (tālr. 67082987).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts kanceleja informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520).

Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Valsts kancelejā, aicinām apmeklēt Valsts kancelejas tīmekļvietnes saiti http://www.mk.gov.lv/lv/personu-datu-apstrade.

Tālrunis uzziņām 67082987 (Ērika Gromule, Valsts kanceleja).

______________________________________________________________________________

1 Infografika pieejama:

http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/komunikacijas_files/atlases_process_12-01_0.pdf


OP 2019/216.AKK3

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" (reģistrācijas Nr.40003619950, juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067) izsludina konkursu uz 5 (piecu) valdes locekļu amatiem (valdes priekšsēdētājs/-a, valdes loceklis/-e attīstības un komercjautājumos, valdes loceklis/-e finanšu jautājumos, valdes loceklis/-e infrastruktūras jautājumos, valdes loceklis/-e ekspluatācijas jautājumos)

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" darbības vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvaldīt un apsaimniekot Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju robežās un piedalīties Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā.

Uzņēmuma misija: nodrošināt pieejamu, drošu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta sistēmu, autotransporta un stāvvietu pakalpojumus, vienlaicīgi veicinot ekonomikas izaugsmi un dzīves kvalitātes uzlabošanos Rīgā.

Uzņēmuma vīzija: mūsdienīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums.

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" darbības virzieni ir vienota maršrutu tīkla pārvaldīšana, pasažieru pārvadāšana, autostāvvietu apsaimniekošana un transporta noma.

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes locekļa/-es amata kandidātiem izvirzītās minimālās prasības:

Darba pieredze:

- vadošā amatā komercsabiedrībā (tādas kapitālsabiedrības valdes locekļa/-es, padomes locekļa/-es vai tās struktūrvienības vadītāja/-as amatā, kuras vidējais gada apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā ir ne mazāk kā 5 000 000 euro gadā un darbinieku skaits ne mazāks kā 50) vai organizācijas (iestādes), tās struktūrvienības vadītāja/-as vai tā vietnieka/-ces amatā (darbinieku skaits ne mazāks kā 50).

Izglītība:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā vai inženiertehniskajās zinātnēs.

Valodu zināšanas:

- valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas (vēlamas angļu valodas) zināšanas C līmenī.

Izpratne par:

- korporatīvās pārvaldības principiem, tai skaitā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās pārvaldības principiem un vadlīnijām

- Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" darbības jomu

- pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi

- kvalitātes vadības sistēmu valdību uzņēmumos

Citas prasības:

- nevainojama reputācija

- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām

- spēja pārstāvēt uzņēmumu sabiedrībā

- augsta atbildības sajūta

- līdera dotības, prasme veidot komandu un strādāt komandā

- precizitāte, analītiska domāšana, labas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes

- izcilas darbaspējas, motivācija sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes locekļa/-es amata kandidātiem izvirzāmās vēlamās prasības:

Pieredze:

- finanšu plānošanā un vadībā

- satiksmes un transporta jomā

- transporta infrastruktūras pārvaldības jomā

- nekustamo īpašumu pārvaldībā

- pārdošanas vadībā un mārketingā

- klientu apkalpošanā

Izpratne par:

- finanšu vadību

- būvniecības projektu vadību

- inovāciju procesu

- iepirkumu organizēšanu

- personāla vadību

- transporta plūsmu plānošanu

- biznesa procesu digitalizāciju

- kvalitātes sistēmu vadību uzņēmumos

Citas prasības:

- stratēģiskā domāšana

- saskatīt kopsakarības vienotā ainavā ("big picture" skats)

- pārmaiņu vadības prasme

- risku vadības iemaņas

- projektu vadības iemaņas

- spēja vadīt komandu, kas sastāv no spēcīgiem profesionāļiem

- spēja paust neatkarīgu viedokli

- būt prasīgam un nepiekāpīgam

Papildus prasības kandidātiem uz Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētāja/-as amatu:

- izcilas līdera dotības;

- spējas un pieredze komandas vadībā, kas sastāv no pieredzējušiem vadītājiem

- pieredze stratēģiskajā plānošanā

- publiskas uzstāšanās un pārliecināšanas spējas

- spēja pārstāvēt uzņēmumu sabiedrībā

Informējam, ka Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai ir piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Human Source".

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2019. gada 7. novembrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi "Pieteikums Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes locekļa/-es amatam" elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu), nosūtot uz e-pasta adresi: info@humansource.lv, vai klātienē slēgtā aploksnē (pašrocīgi parakstītus) SIA "Human Source" birojā Skolas ielā 9-18, Rīgā, LV-1010, darba dienu laikā: pirmdiena-piektdiena plkst. 9.00 - 18.00.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

- motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību)

- dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) (lūgums aizpildīt speciāli sagatavotā Curriculum Vitae (CV) formā), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits

- augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju

- profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas

Curriculum Vitae (CV) un apliecinājumu formas pieejamas lejupielādei arī atlases kompānijas SIA "Human Source" mājaslapā.

Kandidāti, kas tiks iekļauti Komisijas akceptētajā īsajā sarakstā, tiks uzaicināti iesniegt Komisijai redzējumu (ne vairāk kā uz trīs lapaspusēm) par Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Mēneša atlīdzība valdes loceklim/-ei.

Mēneša atlīdzību valdes loceklim/-ei nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru", ievērojot Pārresoru koordinācijas centra 04.09.2017. vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai. Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētājam/-ai šobrīd mēneša atlīdzība ir no 6138,00 līdz 7000,00 euro bruto un valdes loceklim/-ei 90 % apmērā no valdes priekšsēdētāja/-as noteiktās mēneša atlīdzības. Ar valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa/-es pienākumu izpildi.

Papildus informācija: https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/darba-un-prakses-iespejas-vakances/

Tālrunis uzziņām par konkursu 67104988.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija - SIA "Human Source" un Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: info@humansource.lv (ja vēlaties, lai SIA "Human Source" pārtrauc jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu: atlase@rigassatiksme.lv (ja vēlaties, lai Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pārtrauc jūsu datu apstrādi). Papildus informācija ir pieejama šeit: https://humansource.lv/privatuma-politika/ un RP SIA "Rīgas satiksme" mājaslapā: https://www.rigassatiksme.lv/files/darbinieku_atlase.pdf.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)