Laidiens: 22.10.2019., Nr. 214

Izsoles

OP 2019/214.IZ1

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vietas adrese: Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Oktobra iela 7-7, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, kadastra Nr.: 9490 900 0036, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,6 kv.m un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 586/10094 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 94900030320001) un zemes (kadastra apzīmējums 94900030320). Nekustamā īpašuma īpašnieks - Andris Dziļums. Piedzinēji - Kristīne Pavloviča; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma novērtējums 1000,00 EUR. Izsoles sākumcena 1000,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR. Izsoles sākuma datums, laiks: 25.10.2019. pulksten 13.00. Izsoles noslēguma datums, laiks: 25.11.2019. pulksten 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienoto vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.11.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 100,00 EUR Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, reģistrācijas Nr.25108012056, depozīta kontā Nr.LV04 TREL 9199 1110 0100 B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Tālrunis uzziņām 27631776. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/214.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 73.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Špēla, prakses vieta: Mārupes iela 4-30, Rīga, rīko Viktoriiai Novikovai, Valentīnam Baranovam un Madarai Kreilei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums atrodas Ernestīnes ielā 17 dz. 3, Rīgā, un sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 82,2 m2, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 8220/29250 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.17811-3 ar kadastra Nr.0100 904 8617. Izsole tiek rīkota kopīpašuma tiesību uz dzīvokļa īpašumu izbeigšanas nolūkā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro). Izsoles solis - 1700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 14. novembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Špēlas, reģistrācijas Nr.20097212518, depozīta kontā Nr.LV46TREL9199087001000, Valsts kasē, kods TRELLV22XXX, nodrošinājuma summa 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (3400,00 EUR), maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019. gada 25. oktobrī, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019. gada 25. novembrī plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 23209974. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/214.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne, prakses vieta: Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.st., pirmajā izsolē pārdod parādniecei Tatjanai Stunžai piederošo nekustamo īpašumu- ½ domājamo daļu no apbūvēta zemes gabala Rīgā, Terēzes ielā 6, ar kopējo platību 443 m2, kadastra Nr.0100 035 0183. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā. Piedzinējs - Igors Čaščins. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) sastāda 8800 EUR. Izsoles solis 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 17.novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ.Nr.14067810102, depozīta kontā Nr.LV27TREL9199035001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - 880 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 28.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks 2019.gada 27.novembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/214.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, prakses vieta: Pērses ielā 9/11, Rīgā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Ilonai Jurčbergai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Augusta Dombrovska ielā 44-68, Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 919 4789, ierakstītu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000007202 68. Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu AS "West Kredit", adrese: K. Barona iela 28A, Rīga. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: 38 700 EUR. Izsoles solis: 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 24.10.2019. Izsoles noslēguma datums un laiks: 25.11.2019., plkst.13.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 13.11.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 3870 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējuma. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: Īpašuma adrese: Augusta Dombrovska iela 44-68, Rīga. Īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.68, 90 kv.m, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas 9000/867460, kadastra numurs 0100 919 4789. Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

Apgrūtinājumi:

Atzīme - Noteikts aizliegums bez "West Kredit", AS, reģistrācijas numurs 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2016.gada 21.septembra ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.162109/3RS;

Atzīme - vērsta 47,61 EUR piedziņa. Piedzinējs Carnikavas novada pašvaldība, reģistrācijas kods 90000028989. Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores 2016.gada 4.novembra nostiprinājuma lūgums Nr.23454/041/2016-NOS, Carnikavas novada domes 2014.gada 22.oktobra izpildrīkojums Nr.225;

Atzīme - vērsta 272,41 EUR piedziņa. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, reģistrācijas kods 90001999188. Pamats: 2017.gada 5.janvāra zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga nostiprinājuma lūgums Nr.00388/081/2017-NOS, 2016.gada 21.jūlija Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes lēmums-izpildrīkojums Nr.PIP-16-4826-lsi/7-15-3/6039-PL.  

Ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka. Kreditors: AS "West Kredit", maksātāja kods 40003270389. Pamats: 2016.gada 21.septembra ķīlas (hipotēkas) līgums 162109/3RS.

3. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 38 700 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti euro).  

4. Nosolītās augstākās cenas un citu maksājumu samaksas veids un kārtība: Samaksas veids: Nosolītā augstākā cena un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāmaksā naudā (euro) viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība: Nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: Īpašniece: Ilona Jurčberga nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.  

6. Nenotikusi izsole: Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks.

2) ja neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu.

3) nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

7. Citi pārdošanas noteikumi:

Noteikumi:

1) Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

2) Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē.

3) Pircējs var izmantot Civilprocesa likuma 612.pantā noteiktās tiesības.

4) Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

5) Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

Tālrunis uzziņām 67133106. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/214.IZ5

Izsole

Administrators Juris Mičerevskis, amata apliecība Nr.00393, prakses vieta: Graudu iela 41C, Rīga, LV-1058, paziņo par maksātnespējīgajai SIA "VAIDE", reģ. Nr.40002010747, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., "Getliņi 237/238", LV-2119, piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupupejošu soli. Nekustamais īpašums - zemes gabals 3409 m2 platībā, uz kura atrodas 5 (piecas) nedzīvojamās ēkas: tipogrāfijas ēka (1016,1 m2), divas noliktavas (267,9 m2; 58,4 m2), iesaiņošanas cehs (459 m2), pagrabs (8,4 m2), adrese: Raiņa ielā 27, Jelgava, kadastra numurs 0900 001 0205, īpašums reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2947. Piedzinēji/hipotekārie kreditori: AS SEB Banka, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV-1076; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 270 000 EUR; izsoles solis 3 000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 2019.gada 25.oktobris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 2019.gada 25.novembris plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019.gada 14.novembrim jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "VAIDE" norēķinu kontā Nr. LV82PRTT0260025157300, AS "PrivatBank", nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma, kas ir 27 000 EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksātnespējas procesa administratoram lūgums autorizēt dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis informācijai 26477230.


OP 2019/214.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Mārai Stradei. Piedzinējs - SIA Sigal Inkasso, Jaunciema gatve 271-4, Rīga, LV-1015. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemes vienība (kadastra apzīmējums 80800210491), uz kuras atrodas dārza māja (kadastra apzīmējums 80800210491001) un palīgēka (kadastra apzīmējums 80800210491002), kas atrodas "Vīksnas 1660", Jāņupē, Olaines pag., Olaines nov., reģistrēts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1765. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 10 300,00. Izsoles sākumcena: EUR 10 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2019. gada 25. oktobrī pulksten 13.00. Izsoles noslēgums: 2019. gada 25. novembrī pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 14. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/214.IZ7

Izsole

Beverīnas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu kokmateriālus no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Muižnieki", kadastra Nr.9646 003 0256. Kokmateriāli nogādāti vienā krautuvē. Kokmateriālu kopējais pārdodamais apjoms aptuveni 503,185 m3. Izsoles sākuma cena noteikta EUR 17 600,00 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi). Reģistrācijas maksa - EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no izsoles objekta sākumcenas. Reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Beverīnas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009115285, AS "SEB banka" norēķinu kontā: LV71UNLA0050014282726, kods UNLV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā - pagastu pārvaldēs, vai mājaslapā: www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Jānis Fūrmanis, tel.28665490. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2019.gada 30.oktobrī plkst.12.00 "Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, 2.stāvā. Izsole notiks 2019.gada 30.oktobrī plkst.14.00 "Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads.


OP 2019/214.IZ8

Izsole

Ķeguma novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Virši", Tomes pag., Ķeguma nov., kadastra numurs 7429 005 0084, kas sastāv no trīs zemes vienībām 7429 005 0084, platība 1,63 ha, 7429 005 0133, platība 0,1 ha, 7429 005 0134, platība 0,02 ha. Izsole notiks Ķeguma novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, 2019.gada 21.novembrī plkst.10.00. Dalībnieku reģistrācija Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, līdz 2019.gada 20.novembrim plkst.15.00. Nosacītā cena - 4000,00 EUR, nodrošinājuma maksa 400,00 EUR, dalības maksa 20 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kegumanovads.lv, Ķeguma novada pašvaldības VPVKAC, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma nov., vai Tomes pagasta pārvaldē "Ābelītes", Tome, Tomes pag., Ķeguma nov.. Objektu var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 26651835.


OP 2019/214.IZ9

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam SIA "Rovetta", juridiskā adrese: Salamandras iela 1, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu "Irbītes", kas atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. Piedzinēji: AS "Meridian Trade Bank", adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, un Vaiņodes novada dome, adrese: Raiņa iela 2a, Vaiņode, Vaiņodes novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 24,01 ha, reģistrēts Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000401422, kadastra Nr. 6492 007 0071. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 26 700,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 20 025,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 12.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2670,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 23.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 22.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/214.IZ10

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu "Mālkalni", Vandzenes pagastā, Talsu novadā, kas pieder kopīpašniekiem. Nekustamā īpašuma 1/6 domājamā daļa pieder AS "Baltic Consulting Services", juridiskā adrese - Merķeļa iela 11 - 3, Rīga, 1/6 domājamā daļa pieder Sandrim Štrausam un 2/3 domājamās daļas pieder Sigitai Vicinskai (Štrausai). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,6 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, reģistrēts Vandzenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 335, kadastra Nr. 8894 007 0028. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 19 500,00 EUR. Izsoles solis 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 12.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1950,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 23.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 22.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/214.IZ11

Izsole

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums kas atrodas "Meža miers 1" dz.5, Meža Mierā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas sastāv dzīvokļa īpašuma 44 kv.m platībā un kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes 440/3723 daļas. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000070475-5, nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 900 0661. Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli, tel.Nr. 26374223. Izsole notiks 2019.gada 29.novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē, Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4. Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā "Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi". Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada pašvaldībā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019. gada 29. novembrim plkst.14.00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles dalībniekiem nodrošinājums EUR 600,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 apmērā iemaksājama līdz 2019. gada 29.novembrim plkst.14.00 ar norādi "Izsoles dalības maksa un nodrošinājums, "Meža miers 1" dz.5" Inčukalna novada domes kontā: AS "SEB banka", LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, reģ.Nr. 90000068337, vai, iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā. Pretendentu pieteikšanās termiņš - no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 29.novembrim plkst.14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads. Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.


OP 2019/214.IZ12

Izsole

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas "Meža miers 2"dz.4, Meža Mierā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 42,3 kv.m platībā un kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes 423/3647 daļas. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000070430-4, nekustamā īpašuma kadastra Nr.8064 900 0640. Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli, tel.Nr. 26374223. Izsole notiks 2019.gada 22.novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē, Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4. Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā "Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi". Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada pašvaldībā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019. gada 22. novembrim plkst.14.00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles dalībniekiem nodrošinājums EUR 500,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 apmērā iemaksājama līdz 2019. gada 22.novembrim plkst.14.00 ar norādi "Izsoles dalības maksa un nodrošinājums, "Meža miers 2" dz.4" Inčukalna novada domes kontā: AS "SEB banka", LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, reģ.Nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā. Pretendentu pieteikšanās termiņš - no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 22.novembrim plkst.14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads. Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.


OP 2019/214.IZ13

Izsole

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:

Īpašums

Adrese

Platība

Sākumcena

(EUR)

Solis

(EUR)

Drošības nauda (EUR)

Izsole

Zeme

A.Pumpura iela 4B, Lielvārdē

1486 m2

6700

500

670

26.11.2019. plkst.13.00

Zeme (starpgabals)

A.Pumpura iela 4D, Lielvārdē

1068 m2

4100

400

410

26.11.2019. plkst.14.00

Zeme (starpgabals)

Skolas

iela 5L, Lielvārdē

347 m2

1650

100

165

26.11.2019.

plkst.15.00

Zeme (starpgabals)

Puškina

iela 39L, Lielvārdē

349 m2

1200

100

120

26.11.2019.

plkst.16.00

Zeme, būve

Zaļā iela 3, Lielvārdē

3,9339 ha

115000

500

11500

27.11.2019.

plkst.11.00

Zeme, būves

Dravnieku

iela 3, Lielvārdē

4461 m2

38250

500

3825

27.11.2019.

plkst.13.00

Zeme

Jāņu laukums, Jumpravā

1,2438 ha

3800

250

380

27.11.2019. plkst.14.00

Zeme, ēka

Nārbuļi, Lēdmanē

0,2359 ha

3600

250

360

27.11.2019. plkst.15.00

 

 

Zeme

Individuālais augļu dārzs Nr.84, Lielvārdē

0,068 ha

2300

200

230

27.11.2019. plkst.16.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbdienās no plkst.9.00 līdz 15.00, tālr.65053370, e-pasts: dome@lielvarde.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019.gada 25.novembrim plkst.15.00.


OP 2019/214.IZ14

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Uģa Kauča maksātnespējas procesa administratore Baiba Didrihsone, prakses vieta: Martas iela 9-37A, Rīga, LV-1011, rīko otro izsoli ar pirmās izsoles noteikumiem, ar lejupejošu soli, kurā pārdod visā sastāvā parādniekam maksātnespējīgai fiziskajai personai Uģim Kaucim piederošo nekustamo īpašumu - zemes nekustamo īpašumu -, kas atrodas "Kārpiņas", Ādažu novadā, kadastra numurs 8044 001 0005. Nekustamā īpašuma zemesgrāmatu nodalījumā Nr.582 ierakstīta aizlieguma atzīme un nostiprināta hipotēka par labu nodrošinātajam kreditoram AS "Meridian Trade Bank" (iepriekšējais nosaukums AS "Multibanka"), VRN 40003194988. Novērtējuma summa sastāda EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākuma datums un laiks: 2019.gada 24.oktobris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2019.gada 25.novembris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 13.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, kas ir EUR 100,00, administratores Baibas Didrihsones (pers. kods 121176-13053), norēķinu kontā Nr. LV59PARX0001764170038, kas atvērts AS "Citadele banka", bankas kods PARXLV22, maksājuma mērķī norādot: nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz maksātnespējas administratori autorizēt dalību izsolē, kā arī jāveic maksājums par dalību e-izsolē atbilstoši Elektronisko izsoļu vietnes noteikumiem. Izsoles kārtība un nosacījumi, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā pieejami: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām 67273110, 29244105, e-pasts: baiba.didrihsone@advokatstev.lv. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2019/214.IZ15

Izsole

Latvijas Banka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod lietotu kustamo mantu (automobili, kafijas aparātu, mēbeles u.c.). Ar izsoles norises kārtību, izsoles objektu sarakstu un izsoles pieteikumā norādāmo informāciju var iepazīties Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv sadaļā "Par mums", izvēlnē "Mantas izsole un nodošana bez atlīdzības", apakšizvēlnē "Mantas izsole". Kustamās mantas atrašanās vietas (katras mantas atrašanās vieta norādīta izsoles norises kārtībā) ir Rīgā (K. Valdemāra iela 2A un Bezdelīgu iela 3) un Mārupē (Smiltnieku iela 2). Kustamās mantas apskate iespējama līdz 2019. gada 5. novembrim darbadienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar izsoles norises kārtības 11. punktā norādīto kontaktpersonu.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 5. novembrim:

1. Iesniedz rakstisku pieteikumu:

- nosūtot pa pastu uz adresi: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, vai

iesniedzot personiski K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, pirmdienās-ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15, iepriekš savu ierašanos saskaņojot pa tālruni 67022550, vai

nosūtot uz e-pasta adresi info@bank.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu;

2. Pirms pieteikuma iesniegšanas pārskaita nodrošinājumu ar maksājuma mērķa norādi "Izsoles nodrošinājums" un to izsoles objektu numuriem, kuru izsolē vēlas piedalīties.

Rekvizīti:

saņēmējs: Latvijas Banka, vien. reģ. Nr. 90000158236; norēķinu konta Nr.: LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0; saņēmēja banka: Latvijas Banka, BIC LACBLV2X.

Visi maksājumi izsoles ietvaros veicami euro bezskaidrā naudā.

Izsole notiks 2019. gada 7. novembrī plkst. 14.00 K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā.


OP 2019/214.IZ16

Izsole

Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma Iecavas ielā 2, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5444 900 0927, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 (kopējā platība 47,6 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 476/2338 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 54440050293001) un zemes (kadastra numurs 54440050293) atkārtotu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki savus piedāvājums var iesniegt, sākot no 2019.gada 25.oktobra līdz 2019.gada 26.novembrim plkst.10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2.kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 26.novembrī plkst. 10.05 Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 1760 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro). Maksāšanas līdzekļi - 100 % euro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 176 (viens simts septiņdesmit seši euro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods HABALV22 ar norādi "Nodrošinājums nekustamā īpašuma Iecavas ielā 2 - 7, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsolei". Nekustamā īpašuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš vienojoties par laiku ar nekustamā īpašuma speciālisti Irinu Malahovsku, tel. 63084713 un/ vai 29991198, e-pasts: irina.malahovska@ozolnieki.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles norises dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo nekustamo īpašumu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tel. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)