Laidiens: 11.09.2019., Nr. 185

Izsoles

OP 2019/185.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko Jaņinas Aņisimovas mantojuma masā ietilpstošo 6715/7166 domājamo daļu no nekustamā īpašumam Krišjāņa Barona iela 82A, Rīga, kadastra Nr.01000332015, 2. izsoli. Piedzinējs: Luminor Bank AS (Liivalaia 45, Tallina 10145, Igaunija). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kadastra Nr. 01000332015, kopējā platība 923kv.m. Pievienots nekustamais īpašums Rīga, Krišjāņa Barona iela 82A (zemesgrāmatas nodalījums Nr.17103) visā tā sastāvā. Uz zemes gabala atrodas vienstāva administratīvā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.2), divstāvu administratīvā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.3) un zemes gabala izbūves (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.I un III). Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 211 000,00. Otrās izsoles sākumcena EUR 158 250,00. Izsoles solis EUR 6000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 17.09.2019 un noslēgsies 17.10.2019 plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.10.2019., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 21 100,00 ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr. 06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 62004477. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Andrejam Jerasovam. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.18, un pie tā piederošās 4650/255930 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Patversmes ielā 5, k-1, Rīgā, kadastra numurs 01009241008, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000004336818. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 9200,00. Izsoles sākumcena: EUR 9200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2019. gada 17. septembrī. Izsoles noslēgums: 2019. gada 17. oktobrī pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 7. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Ozolu iela 5-4, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., kas zemesgrāmatā reģistrēts uz mirušās Ritas Ušenieces-Pastares vārda, kuras atstāto pēdējās gribas rīkojumu par stājušos likumīgā spēkā lūdzis atzīt Guntars Pudovs, ar savu 03.06.2011. zvērinātam notāram iesniegto iesniegumu Nr.927, par mantojuma pieņemšanu, pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanu un tā stāšanos likumīgā spēkā. Parādnieks: Guntars Pudovs. Piedzinēji: SIA TALSU NAMSAIMNIEKS, reģistrācijas Nr.41203035896, Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, Talsu novada dome, reģistrācijas Nr.90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201. Novērtējums: EUR 4400,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvokļa īpašums mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā ar kopējo platību 47,0 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 470/12679 domājamās daļas. Nekustamais īpašums reģistrēts Ģibuļu pagasta zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.88549000066, uz mirušās Ritas Ušenieces-Pastares vārda, kuras atstāto testamentu par stājušos likumīgā spēkā lūdzis atzīt un izsniegt mantojuma apliecību lūdzis Guntars Pudovs. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4400,00. Izsoles solis EUR 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2019.gada 17.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 17.oktobris plkst. 13.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 7.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 440,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ4

Izsole

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu "Grantiņi", kadastra numurs 4096 007 0121, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0120, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,921 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) un Rundāles novada domes interneta mājaslapā www.rundale.lv, no 09.09.2019. līdz 14.10.2019. Izsoles vieta un laiks - Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.10.2019. plkst.14.00. Nekustamā īpašuma nosacītā cena - EUR 25 447 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi euro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas. Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos pa tālr. 28609107.


OP 2019/185.IZ5

Izsole

Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 17.oktobrī plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku otro izsoli nekustamajam īpašumam "Dambja dārzi", Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700030186, kas sastāv no zemes vienības 0,6096 ha platībā. Izsoles sākumcena - 3520 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 352 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2019.gada 10.oktobrim plkst.9.30. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālr. 29254629. Izsoles noteikumi publicēti interneta mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.


OP 2019/185.IZ6

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa( prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvos) rīko Ingai Čaplinskai piederošajam nekustamajam īpašumam Imantas ielā 53-22, Daugavpilī, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu AS SWEDBANK, Balasta dambis 15, Rīga, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.22 ar kopējo platību - 47,7 m². Pie dzīvokļa īpašuma piederošā 4775/132530 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, būves (kadastra apzīmējums 05000015410001) un zemes (kadastra apzīmējums 05000015410). Nekustamais īpašums atrodas Imantas iela 53, Daugavpils, kas reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5432-22.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - īpašnieks aprobežots ar 2003. gada 17. februāra hipotēkas līgums Nr.03-007390-PK/1 punktā 6.7. minētajiem nosacījumiem.

2.2. Piedziņas vēršanas atzīme - vērsta XXX EUR piedziņa. Piedzinējs: AS "Luminor Bank", reģistrācijas numurs 40003024725. Tiesu izpildītājs: Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.29 zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova. Pamats: Daugavpils tiesas 2018.gada 19.aprīļa izpildu raksts lietā Nr.C12098618.

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka.

Procentu likme:

1) par aizdevuma līdzekļu izmanošanu- trīs mēnešu RIGIBOR, plus 3,15% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par faktisko izmantošanas laiku;

2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu nokavējot kādu no aizdevuma summas atmaksas grafikā paredzētajiem termiņiem - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par nokavējuma laiku;

Līgumsods:

1) par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu -0,16% no nokavētās summas par katru nokavētu dienu;

2) 2) 5 % no aizdevuma summas.

Samaksas termiņš - 2009.gada 1.marts. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2003. gada 17. februāra hipotēkas līgums Nr.03-007390-PK/1, 2003. gada 17. februāra aizdevuma līgums Nr.03-007390-PK. Aktualizēts.

2.4. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Summa: LVL XXX. Procentu likme - Aizdevuma līguma Nr.03-007390-PK grozījumu (30.05.2008.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā noteiktā procentu likme;

Līgumsods:

1) par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavētu dienu;

2) 5 % no aizdevuma summas. Samaksas termiņš - 2013. gada 1. jūnijs. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764.

2.5. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000428511, 28.02.2003.) Summa: Ls XXX.

Procentu likme: - 3 mēnešu RIGIBOR + 2,32 % gadā; -par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, nokavējot kādu no aizdevuma atmaksas un procentu samaksas grafikā paredzētiem termiņiem, 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - 2013. gada 1. jūnijs. Pamats: 2003. gada 9. jūnija 17.02.2003. 3. Hipotēkas līguma Nr.03-007390-PK/1 grozījumi, 2003. gada 9. jūnija 17.02.2003.3. Aizdevuma līguma Nr.03-007390-PK grozījumi. Aktualizēts

2.6. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000428511, 28.02.2003) - Summa: Ls XXX.

Procentu likme:

1) latu trīs mēnešu RIGIBOR + 0,74% gadā;

2) ja šī līguma darbības laikā tiek pārtrauktas darba attiecības starp Azdevēju un Aizņēmēju, procentu likme par aizdevuma izmantošanu no darba attiecību pārtraukšanas brīža tiek pārskatīta, pamatojoties uz vispārējām tendencēm Latvijas komercbanku kredītresursu tirgū; Pamats: 2005. gada 24. marta aizdevuma līguma grozījumi Nr.03-007390-PK, 2005. gada 24. marta hipotēkas līguma grozījumi Nr.03-007390-PK/1. Aktualizēts

2.7. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000428511, 28.02.2003) - Summa: LVL XXX.

Procentu likme - Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, ievērojot aizdevuma summas atmaksas grafiku, latu trīs mēnešu RIGIBOR + 0,7% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku, ja šī līguma darbības laikā tiek pārtrauktas darba attiecības starp Hansabank Grupas uzņēmumiem Latvijā un Aizņēmēju, procentu likme par aizdevuma izmantošanu no darba attiecību pārtraukšanas brīža tiek pārskaitīta, pamatojoties uz vispārējām tendencēm Latvijas komercbanku kredītresursu tirgū; par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, nokavējot kādu no aizdevuma atmaksas un procentu samaksas grafikā paredzētajiem termiņiem, 0,16 % dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par nokavējuma laiku. Pamats: 2006. gada 15. jūnija 17.02.2003. Aizdevuma līguma Nr.03-007390-PK grozījumi, 2006. gada 15. jūnija 17.02.2003. Hipotēkas līguma Nr.03-007390-PK/1 grozījumi. Aktualizēts

2.8. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000428511, 28.02.2003.) Aizdevuma summa: LVL XXX.

Procentu likme:

1) aizdevuma līguma Nr.03-007390-PK 1. daļas 1. sadaļā "Pamatnoteikumi" noteiktā procentu likme.

2.) ja šī līguma darbības laikā tiek pārtrauktas darba attiecības starp Hansabank Grupas uzņēmumiem Latvijā un Aizņēmēju, procentu likme par aizdevuma izmantošanu no darba attiecību pārtraukšanas brīža tiek pārskaitīta, pamatojoties uz vispārējām tendencēm Latvijas komercbanku kredītresursu tirgū. Pamats: 2007. gada 2. marta 17.02.2003. Aizdevuma līguma Nr.03-007390-PK grozījumi, 2007. gada 2. marta 17.02.2003. Hipotēkas līguma Nr.03-007390-PK/1 grozījumi. Aktualizēts

2.9. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000428511, 28.02.2003.) - Summa: LVL XXX.

Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.03-007390-PK grozījumu (30.05.2008) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā noteiktā procentu likme. Pamats: 2008.gada 30. maija 17.02.2003. Aizdevuma līguma Nr.03-007390-PK, grozījumi un 2008.gada 30. maija 17.02.2003. Hipotēkas līguma Nr.03-007390-PK/1, grozījumi. Aktualizēts

3. Izsoles sākumcena - EUR 16 500,00 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā - pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

4.2. "Swedbank" AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Ja "Swedbank" AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: Nekustamā īpašuma īpašniece INGA ČAPLINSKA nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli pieteicies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Pirmās izsoles sākumcena 16 500,00EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - 1500,00 EUR. Izsoles sākuma datums 17.09.2019. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 17.10.2019. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 07.10.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu 1650,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, ar prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aivaram Niperam. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.4a, un pie tā piederošās 2950/16120 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemesgabala (kadastra numurs 01001032066) un tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm - šķūņa lit.003, alejas lit.004 -, kas atrodas Birzes ielā 11, Rīgā, kadastra numurs 01009231669, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000608884a. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4900,00.Izsoles sākumcena: EUR 4900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles sākums: 2019. gada 17. septembrī. Izsoles noslēgums: 2019. gada 17. oktobrī pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 7. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ8

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa (prakses vieta: Bērzpils iela 2, Balvi) rīko Zojai Romanovskai piederošajam nekustamajam īpašumam Mendeļejava ielā 3-63, Daugavpilī, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu AS SWEDBANK, Balasta dambis 15, Rīga, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:  

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.63, ar kopējo platību 30,6 m2 un kopīpašuma 306/35580 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr. 0500 005 3004), kas atrodas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, ar kadastra Nr. 0500 901 9410, ierakstīts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000033234 63.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "ALLIED IRISH BANKS", Public Limited Company, Īrijā reģistrētas akciju sabiedrības, reģ. Nr.24173, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 10. marta aizdevuma līgums Nr.EMR-7406 (ar hipotēku). Grozīts. Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļa 2.1 (300003213721)

2.2. Grozīt atzīmi Nr.1.1 (žurnāla Nr.300002397911, 11.03.2008.) un izteikt šādā redakcijā: Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012.gada 14.februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-7406.

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: Mainīga; noteikta saskaņā ar Aizdevuma līguma EMR-7406 3.daļu.

Līgumsods: 14 dienas pēc samaksas termiņa - 25 euro; 30 dienas pēc samaksas termiņa - nokavējuma procenti, kas ir par 5 % vairāk nekā attiecīgajā laikā noteiktā aizdevuma gada procentu likme. Samaksas termiņš - līgumsodam - saskaņā ar Aizdevuma līguma 7.daļu Aizdevumam un procentiem - ikmēneša Aizdevuma maksājumi saskaņā ar Aizdevuma līgumu ar pilnīgas atmaksas termiņu 2038. gada 1. aprīlī. Kreditors: "ALLIED IRISH BANKS", Public Limited Company, Īrijā reģistrēta akciju sabiedrība, reģ. Nr.24173. Pamats: 2008.gada 10. marta aizdevuma līgums Nr.EMR-7406 (ar hipotēku). Grozīts. Saistīts ar ierakstu: IV daļas 3.iedaļa 1.1 (300003213721). Nodrošinātais prasījums EUR XXX

2.4. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300002397911, 11.03.2008.): Cedēta prasījuma tiesība. Cesionārs: "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764. Pamats: 2012.gada 14.februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-7406.

3. Izsoles sākumcena - EUR 1900,00 (viens tūkstotis deviņi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - Zoja Romanovska patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai iemaksā izsoles nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā desmit procenti no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. nosolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Pirmās izsoles sākumcena 1900,00EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - 190,00 EUR. Izsoles sākuma datums 17.09.2019. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 17.10.2019. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 07.10.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu 190,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ9

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa (prakses vieta: Bērzpils ielā 2, Balvi) rīko 1. izsoli nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3858 900 0141, kas atrodas Pansionāta apbraucamajā ielā 2-18, Kubulu pagastā, Balvu novadā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.18 (divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 56,6 kv.m, kas izvietots trīstāvu mūra daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā), kopīpašuma 5660/145450 d.d. no daudzdzīvokļu būves, zemes. Īpašniece: Ilona Rakstiņa. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 1100,00 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles sākuma datums 17.09.2019. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 17.10.2019. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 07.10.2019. iemaksāt nodrošinājuma summu 110,00 EUR ZTI Anitas Kalniņas, reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts kasē, Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē. Tālr uzziņām 64521195. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ10

Izsole

Administratore Inta Stirna, amata apliecības Nr. 00608, prakses vieta: Vīlandes ielā 7-22, Rīgā, paziņo par maksātnespējīgās SIA "UNIVERSE", reģ.Nr.40003283523, jur.adrese: Jelgavas iela 1J, Kandava, Kandavas nov., LV-3120, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums - savstarpēji saistīti nekustamie īpašumi Jelgavas ielā 1H, Kandavā, Kandavas nov. -, kas reģistrēti Kandavas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumos Nr.100000121502, un Nr.100000004265, un kas sastāv no zemes gabala, kadastra apzīmējums 9011 001 0794, ar kopējo platību 1639 m2 un plastmasas iecirkņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0439 017, ar kopējo platību 946,6 m2. Hipotekārie kreditori: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", jur.adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Piedzinēji: citi maksātnespējīgās SIA "UNIVERSE" kreditori. Novērtējums un izsoles sākumcena ir 35 100,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts euro). Izsoles solis ir EUR 3510. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 11.09.2019. plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums 11.10.2019. plkst. 13.00. Izsoles nodrošinājums ir EUR 3510.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.10.2019. jāiemaksā izsoles nodrošinājums maksātnespējīgās SIA "UNIVERSE" norēķinu kontā Nr. LV44UNLA0050013343767, AS "SEB banka", kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz administratore autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz izsolāmo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles sākuma datumam. Tālrunis uzziņām 67320432. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ11

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška,reģ. Nr. 22106911433, prakses vietā: Atbrīvošanas alejē 93A, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē Žannai Bidzānei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18.novembra ielā 398-16, kadastra Nr. 4474 900 1212. Piedzinējs: SIA DMP, 1.Pasažieru iela 4, Daugavpils. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 16 ar kopējo platību 36,7 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 3670/322020 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0262 001, un piederošo kopīpašuma 3670/322020 domājamo daļu no zemes ar kadastra apzīmējumu 4474 005 0262. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 2800 EUR. Izsoles solis 200 EUR. Nekustamā īpašuma sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 07.10.2019. zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ. Nr. 22106911433, depozīta kontā Nr. LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 280,00, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 17.09.2019. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 17.10.2019. plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 64624699, mob.tel.22010103. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ12

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, pirmajā izsolē pārdod Dainim Prockalovam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli ar kopējo platību 68,1 m2 un piederošās 682/14003 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kad.Nr.5044 007 0206) -, kas atrodas Vienības ielā 5-16, Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.5044 900 0054. Piedzinēji: SIA GelvoraSergel, Cēsu iela 31/3, Rīga; Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1800,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 1800,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 90,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 13. septembris un noslēguma datums un laiks ir 2019. gada 14. oktobris, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 3. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 180,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ13

Izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Skolas ielā 12, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 007 0820 un kadastra apzīmējums 8068 007 0738, platība 0,5387 ha.

Objekta nosacītā cena 15 500 EUR.

Izsoles solis - 100 EUR.

Objekta izsole notiks 2019.gada 15.oktobrī plkst.16.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2019.gada 14.oktobrim plkst.17.00.

Nodrošinājuma nauda 1550 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro) apmērā jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājaslapā (www.krimulda.lv) vai sazinoties pa tālr. +371 29120085 ar izpilddirektoru Laimoni Ozolu.


OP 2019/185.IZ14

Izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu "Centrs 33", dz.2, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 900 0611, kas sastāv no dzīvokļa 49 m² platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo daļu 4900/18577 no daudzdzīvokļu mājas.

Objekta nosacītā cena - 12 500 EUR.

Izsoles solis - 100 EUR.

Objekta izsole notiks 2019.gada 15.oktobrī plkst.14.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2019.gada 14.oktobrim plkst.17.00.

Nodrošinājuma nauda 1250 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro) apmērā jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv.


OP 2019/185.IZ15

Izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Jaunkaktiņi", Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.6656 002 0826, platība 7,81ha.

Objekta nosacītā cena - 19 600 EUR.

Izsoles solis - 100 EUR.

Objekta izsole notiks 2019.gada 15.oktobrī plkst.15.00 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2019.gada 14.oktobrim jāiesniedz pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2019.gada 14.oktobrim plkst.17.00.

Nodrošinājuma nauda 1960 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit euro) apmērā jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv.


OP 2019/185.IZ16

Izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Zeme pie Dreimaņiem", kadastra numurs 8068 002 0224, adrese: "Ezerciema skola", Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, platība 3,93 ha, un uz tā esošās pussagruvušās būves.

Objekta nosacītā cena - 12 200 EUR.

Izsoles solis - 100 EUR.

Objekta izsole notiks 2019.gada 15.oktobrī plkst.14.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2019.gada 14.oktobrim plkst.17.00.

Nodrošinājuma nauda 1220 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro) apmērā jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv.


OP 2019/185.IZ17

Izsole

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā otrā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Meistaru ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra numurs 8068 007 0813 un kadastra apzīmējums 8068 007 0737 ar kopējo platību 0,5088 ha.

Objekta nosacītā cena - 14 600 EUR.

Izsoles solis - 100 EUR.

Objekta izsole notiks 2019.gada 15.oktobrī plkst.15.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz 2019.gada 14.oktobrim plkst.17.00.

Nodrošinājuma nauda 1460 EUR (viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro) apmērā jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, vai Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv, vai sazinoties pa tālr. +371 29120085 ar izpilddirektoru Laimoni Ozolu.


OP 2019/185.IZ18

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta trešo daļu, publicē šāda satura aicinājumu nekustamā īpašuma - zemesgabala Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr. 36010213106, kopīpašniekiem:

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 25.04.2019. lēmumu Nr.96 "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu", Alūksnes novada pašvaldība 15.10.2019. rīko nekustamā īpašuma Pils ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.36015213110, kas sastāv no dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 36010213106001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 36010213106003), atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv. Ar izsolāmo objektu var iepazīties, apmeklējot dabā, ja nepieciešams, iepriekš sazinoties pa tālr. 28659051. Pieteikumu reģistrācija notiek katru darba dienu Alūksnes novada pašvaldības kancelejā Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00, līdz 11.10.2019. plkst. 16.00.

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena - 23 183 EUR, nodrošinājuma apmērs - 2318 EUR, kas līdz 11.10.2019. iemaksājams Alūksnes novada pašvaldības kontā. Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Ja kopīpašnieks vēlas izmantot savas tiesības atsavināt minēto nekustamo īpašumu, tam jāreģistrējas izsolei izsoles noteikumu noteiktajā kārtībā, kas tiks uzskatīts kā pieteikums izmantot normatīvajos aktos noteiktās pirmpirkuma tiesības.


OP 2019/185.IZ19

Izsole

Tukuma novada dome 2019. gada 2. oktobrī plkst. 15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma - dzīvojamās telpas "Mieriņi"-6, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, 40,4 kv.m platībā, ceturto mutisko izsoli ar lejupejošu soli. Sākuma cena - 120,00 EUR.

Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 29450521 (V. Lācis).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 12,00 EUR un dalības maksa 5,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada domes 315. kabinetā darba laikā līdz 2019. gada 30. septembrim plkst.18.00.


OP 2019/185.IZ20

Izsole

Apes novada dome pārdod atklātā mutiskā personām ar augšupejošu soli:

Nr.p.k.

Īpašuma nosaukums, atrašanās vieta, īss raksturojums

Nosacītā cena

Nodrošinājums

Izsoles laiks un vieta

1.

Nekustamais īpašums "Lauri", Apes pagastā, Apes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3625 003 0218, kas sastāv no viena zemesgabala 1,52 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3625 003 0069

EUR 3200,00

EUR 320,00

17.10.2019. plkst. 15.00 Stacijas ielā 2, Apē

Nodrošinājumam un dalības maksai EUR 20,00 par īpašumu jābūt iemaksātai pārdevēja norādītajā kontā līdz 2019.gada 17.oktobrim plkst. 14.00.

Samaksas kārtība - uz nomaksu ar iespēju veikt samaksu uzreiz vienā maksājumā.

Vienošanās pa tālr. 26521637.

Sīkāka informācija: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/izsoles/.


OP 2019/185.IZ21

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Valentīnam Kokalim piederošo nekustamo īpašumu "Dravenieki", kas atrodas Alsungas novadā. Piedzinējs: AS "SEB Banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 27 ha, reģistrēts Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000136172, kadastra Nr. 6242 010 0099. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 49 400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 37 050,00 EUR. Izsoles solis 2 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.oktobrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 4940,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019.gada 12.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 14.oktobris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Vidrižu iela 22A - 24, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra numurs 8013 900 0363, kas pieder Dainim Birzniekam. Piedzinējs: MSIA Vides apsaimniekotājs, reģistrācijas numurs 40103405870, Vidrižu iela 22A - 24, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.24 (47,67 kvm platībā) un 4767/122599 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 15 900,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Izsoles solis: 800,00 EUR (astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2019.gada 12.septembris, plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2019.gada 14.oktobris plkst.13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.oktobrim jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģistrācijas Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (1590,00 EUR) no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 62006660. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2019/185.IZ23

Izsole

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod divas darbnīcas ēkas un šķūni Matīsa ielā 139, Rīgā. Izsoles sākumcena - 12 820 EUR.

Izsole notiks 25.10.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.

Pieteikumi iesniedzami Riharda Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu di@riga.lv līdz 10.10.2019., piesakot pirmpirkuma tiesības, un līdz 17.10.2019. plkst.16.00, piesakot dalību izsolē. Vairāk informācijas mājaslapā www.id.riga.lv, sadaļā "Pārdod/Izsludinātās izsoles". Tālr. uzziņām 25666566, 67026307.


OP 2019/185.IZ24

Izsole

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758; juridiskā adrese: Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980) izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Zivju ielā 2, Liepājā (kadastra numurs 1700 033 0065), kas sastāv no zemes vienības 688 m² platībā un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1700 033 0065 001 un 1700 033 0065 002). Izsoles sākumcena - EUR 270 000, Izsoles solis - EUR 2000.

Izsoles sākums - 2019.gada 12.septembrī, izsoles noslēgums - 2019.gada 14.oktobrī plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 2.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" norēķinu kontā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Nekustamo īpašumu var iegādāties, izmantojot bankas aizdevumu slēdzot darījuma konta līgumu vai arī norēķināties viena mēneša laikā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālr. uzziņām 80002000, 26320958.


OP 2019/185.IZ25

Precizējot iepriekš publicēto

04.09.2019. izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr. 180, oficiālās publikācijas Nr.: 2019/180.IZ19, paziņojumā par izsoli ieviesusies kļūda, nepareizi norādot nekustamā īpašuma "Mālkalni", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, platību 16,32 m2.

17.10.2019. izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma "Mālkalni", Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, platība ir 16,32 ha.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)