Laidiens: 13.08.2019., Nr. 163

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2019/163.UT1

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69 3241 19/12 pašvaldības SIA "Ventspils siltums" vienkāršotās procedūras lietā par naudas piedziņu no Gaļinas Beisinbajevas un Mihaila Beisinbajeva. Paziņojam atbildētājiem GAĻINAI BEISINBAJEVAI, dzim. 1954.gada 10.maijā, un MIHAILAM BEISINBAJEVAM, dzim. 1985.gada 29.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ventspilī, Rindas ielā 44-6, ka lietu 2019.gada 30.septembrī izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājiem Gaļinai Beisinbajevai un Mihailam Beisinbajevam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsinātais spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2019.gada 30.septembrī. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātā sprieduma gadījumā, pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stāsies likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.


OP 2019/163.UT2

Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs) saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta pirmo daļu paziņo atbildētājam MIKOLAM DELIJEVAM (MYKOLA DELIYEV), kura anulētā deklarētā dzīvesvieta Rūpnīcas iela 6-52, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, ka civillieta Nr. C71264319 (arhīva Nr. C-2643-19/21) Priekuļu novada pašvaldības vienkāršotās procedūras prasībā pret Mikolu Delijevu (Mykola Deliyev) par uzturēšanas, apsaimniekošanas maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā.

Lietu izskatīs Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) tiesnese Daina Ročāne.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 20. pantu atbildētājam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesei līdz lietas izskatīšanas uzsākšanai uz Civilprocesa likuma 19. panta pirmajā daļā minētajiem pamatiem.

Tiesa saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta noteikumiem izskaidro atbildētāja procesuālās tiesības un pienākumus rakstveida procesā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem atbildētājam ir tiesības pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, tai skaitā, lūgt tiesu lietu iztiesāt tiesas sēdē, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu, pārsūdzēt tiesas spriedumu apelācijas kārtībā, ja tiesas spriedums tiks sastādīts atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, saņemt tiesas sprieduma un citu lietā esošo dokumentu norakstus, izmanot citas procesuālās tiesības, kuras piešķirtas ar likumu.

Minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētājam ir tiesības izmantot līdz 2019. gada 18.oktobrim.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem atbildētājam ir pienākums atbildēt tiesneša noteiktajos termiņos uz viņa pieprasījumiem, iesniegt rakstveida paskaidrojumus un nepieciešamos pierādījumus, pierādīt savu iebildumu pamatotību, izpildīt citus procesuālos pienākumus, kuri uzlikti saskaņā ar Civilprocesa likuma normām.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 150. panta noteikumiem, ja lietas dalībnieks bez attaisnojoša iemesla tiesneša noteiktajā termiņā neiesniedz paskaidrojumus, neatbild uz tiesneša pieprasījumu, tiesnesis var viņam uzlikt naudas sodu līdz 150 euro.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 148. panta 13. daļas noteikumiem tiesa informē, ka atbildētājam ir tiesības pušu strīda atrisināšanā izmantot mediāciju.

Izskatot lietu (bez lietas dalībnieku piedalīšanās), tiesa atbilstoši Civilprocesa likuma 194. panta pirmās daļas noteikumiem sastādīs saīsinātu spriedumu saskaņā ar Civilprocesa likuma 193. panta prasībām, izņemot aprakstošo daļu, kurā norādīs tikai prasības priekšmetu, normatīvos aktus, pēc kuriem vadījies lietas dalībnieks, kā arī prasījumu, un motīvu daļu, kurā norādīs tikai normatīvos aktus, pēc kuriem vadījusies tiesa.

Lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts saņemams Vidzemes rajona tiesas (Cēsīs) kancelejā 2019. gada 25.oktobrī, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu.

Tiesa pieņemtā saīsinātā sprieduma norakstu atbildētājai nosūtīs ar pasta sūtījumu vai elektroniski tikai pēc atbildētāja rakstveida lūguma saņemšanas.

Spriedumu atbilstoši Civilprocesa likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam (ievaddaļa, aprakstošā daļa, motīvu daļa un rezolutīvā daļa), tiesa sastādīs gadījumā, ja kāda no pusēm lietā iesniegs sprieduma sastādīšanas lūgumu. Sprieduma sastādīšanas lūgumu ir tiesības iesniegt tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas - 2019. gada 25.oktobra līdz 2019. gada 4.novembrim plkst. 18.00.

Sprieduma sastādīšanas lūgums, kas iesniegts pēc termiņa beigām, netiks pieņemts un tiks atdots iesniedzējam. Lēmums par atteikšanos pieņemt sprieduma sastādīšanas lūgumu nav pārsūdzams.

Saīsinātais spriedums atbilstoši Civilprocesa likuma 250.27 panta pirmās daļas noteikumiem stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu.


OP 2019/163.UT3

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta par Ēvalda Urbāna, dzim. 1942.gada 27.septembrī, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, Preiļu rajonā, Latvijas Republikā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: "Lilijas", Kusini, Jersikas pagasts, Līvānu novads, izsludināšanu par mirušu. Daugavpils tiesa aicina ĒVALDU URBĀNU ierasties Daugavpils tiesā vai paziņot savu atrašanās vietu triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, pretējā gadījumā viņš tiks izsludināts par mirušu. Daugavpils tiesa aicina visas personas, kuras zina pazudušās personas Ēvalda Urbāna uzturēšanās vietu vai kam ir zināms par tās nāvi, paziņot par to Daugavpils tiesai triju mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas.


OP 2019/163.UT4

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aicina ierasties DENISU ŠAMARINU, pers. kods 200782-10939, uz tiesas sēdi 2019. gada 2. oktobrī plkst. 10.00 Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, 7.stāvā, 703.zālē, civillietā Nr. C30 5040 19 (C-5040/39) SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vienkāršotās procedūras prasībā pret Denisu Šamarinu par naudas piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2019/163.UT5

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas izskatīšanā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr.C68320419 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" prasībā pret HERBERTU STRIKERU, dzim. 1957.gada 14.janvārī, par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam Herbertam Strikeram, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese - Ernestīnes iela 8, k-1-51, Rīga, ka prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) skatīs tiesnese Ž.Gaigale-Prudņikova. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu nesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2019.gada 6.septembrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas kancelejā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58. Spriedums pārsūdzams apelācijas kārtībā, apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58. Tiesa informē, ka atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2019/163.UT6

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija paziņo, ka 2019.gada 23.septembrī plkst.10.45 Rīgā, Brīvības bulvārī 34, atklātā tiesas sēdē tiks izskatīta civillieta C30564916 (CA - 0331 - 19/14) SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks" prasībā pret TATJANU HAUSTOVU par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas, komunālo maksājumu parāda piedziņu sakarā ar SIA ,,Rīgas namu pārvaldnieks" apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 28.decembra spriedumu. Lietas izskatīšanā kā atbildētāja tiek aicināta piedalīties Tatjana Haustova, pers. kods 301075-12725, kuras pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Madrid RND De Atoche 14-2D, 28014, Spānija.


OP 2019/163.UT7

EDUARDS GORBATKO, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Tukuma novads, Tukums, Alīnes iela 4-7, LV-3101, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2019. gada 28. oktobrī plkst. 11.30 Vidzemes rajona tiesā Raunas ielā 14, Cēsīs, LV-4101, kā atbildētājs civillietā Nr. C71266819 prasībā par par aizgādības tiesību atņemšanu (prasītāja - Tukuma novada bāriņtiesa). Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)