Laidiens: 02.08.2019., Nr. 156

Dažādi sludinājumi

OP 2019/156.DA1

Grozījumi Būvniecības nozares ģenerālvienošanā

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja paziņo par grozījumiem Būvniecības nozares ģenreālvienošanās, lai pielāgotu atsevišķu Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 1. pielikumā norādīto būvniecības profesiju nosaukumu un/vai profesiju kodu atbilstību 2017. gada 23. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".

Ņemot vērā 2017. gada 23.maija Ministru kabineta noteikumus Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" un tajos izdarītos grozījumus, kas veikti jau pēc Būvniecības nozares ģenerālvienošanās projekta publicēšanas un parakstīšanas uzsākšanas, saskaņā ar Būvniecības nozares ģenerālvienošanās 4.3. punktu Būvniecības nozares ģenerālvienošanās pušu komiteja 2019. gada 31. jūlijā ir pieņēmusi šādu lēmumu:

1. Būvniecības nozares ģenerālvienošanā, kas publicēta 2019. gada 3. maija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (laidiens Nr. 88 (6427), Oficiālās publikācijas Nr.2019/88.DA1 https://www.vestnesis.lv/op/2019/88.DA1), ar grozījumiem, kas publicēti 2019.  gada 3. jūlija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (laidiens Nr. 133 (6472), Oficiālās publikācijas Nr.2019/133.DA1 (https://www.vestnesis.lv/op/2019/133.DA1), izdarīt šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 1. pielikuma 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

6

3123 04

BūvMEISTARS (būvniecības jomā)

1.2. Izteikt 1. pielikuma 19. apakšpunktu šādā redakcijā:

19

2142 40

Neatkarīgs ēku energoefektivitātes EKSPERTS

1.3. Izteikt 1. pielikuma 55. apakšpunktu šādā redakcijā:

55

2144 43

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas INŽENIERIS

1.4. Izteikt 1. pielikuma 143. apakšpunktu šādā redakcijā:

143

4322 10

Remontdarbu DISPEČERS

1.5. Izteikt 1. pielikuma 168. apakšpunktu šādā redakcijā:

168

7111 04

Sausās būves MONTĒTĀJS

1.6. Izteikt 1. pielikuma 172. apakšpunktu šādā redakcijā:

172

711903

BRIGADIERIS (būvniecības jomā)

1.7. Izteikt 1. pielikuma 177. apakšpunktu šādā redakcijā:

177

7126 07

Cauruļvadu MONTĒTĀJS

1.8. Izteikt 1. pielikuma 178. apakšpunktu šādā redakcijā:

178

7126 08

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS

2.1.1. Izteikt 1. pielikuma 262. apakšpunktu šādā redakcijā:

262

731903

Metāla AMATNIEKS

1.9. Izteikt 1. pielikuma 263. apakšpunktu šādā redakcijā:

263

7319 04

Akmens GRIEZĒJS

1.10. Izteikt 1. pielikuma 282. apakšpunktu šādā redakcijā:

282

7115 09

Būvizstrādājumu GALDNIEKS

1.11. Izteikt 1. pielikuma 288. apakšpunktu šādā redakcijā:

288

754102

Industriālais/ komerciālais ŪDENSLĪDĒJS

1.12. Izteikt 1. pielikuma 310. apakšpunktu šādā redakcijā:

310

834206

Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (būvniecības jomā)

1.13. Svītrot 1. pielikuma 53., 63., 66., 137., 140., 158. un 195. apakšpunktu.

2. Noteikt, ka minētie grozījumi stājas spēkā 2019. gada 3. novembrī.

Papildu informācija, kas saistīta ar Būvniecības nozares ģenerālvienošanos, kā arī konsolidēta tās redakcija ir pieejama Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrības tīmekļa vietnē www.lbna.lv un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības tīmekļa vietnē www.latvijasbuvnieki.lv.


OP 2019/156.DA2

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) paziņo, ka ir pieņemts lēmums tabulā minētajai personai par 2018. gadā gūtajiem ar nodokli apliekamajiem ienākumiem no nekustamā īpašuma atsavināšanas:

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Taksācijas periods

Lēmuma datums un numurs

Aprēķinātā summa (EUR)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nokavējuma nauda

ANDREJS KRUTAJEVS

1969.gada 21.decembris

2018.gads

23.07.2019. Nr. 31.1-8.56/255389

1130,81

7,35

Papildu aprēķinātās summas iemaksājamas budžetā (saņēmēja rekvizīti: Valsts kase, reģ.Nr.90000050138, BIC kods - TRELLV22, konta Nr.LV91TREL1060000110000) 30 dienu laikā pēc paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11. panta piektajā daļā noteiktajam, dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22. panta 2.daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37. panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77. pantu nodokļu maksātajam ir tiesības viena mēneša laikā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to rakstveidā apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot personīgi vai pa pastu jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniskā veidā - izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmās daļas 3. punktu nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu un lūgt sadalīt termiņos pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudu vai saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41. panta 1.daļu ir tiesības ierosināt VID ģenerāldirektoram noslēgt attiecīgu vienošanās līgumu par 85 procentu no aprēķinātās nokavējuma naudas atcelšanu.


OP 2019/156.DA3

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudi

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) paziņo, ka tabulā minētajai personai uzsākta datu atbilstības pārbaude par 2018. gadā gūto ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas:

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Paziņojuma datums un numurs

Taksācijas periods

Atsavinātā nekustamā īpašuma adrese

ANNA ZNAMENSKAJA

1978. gada 6.septembris

24.07.2019. Nr. 31.1-8.56/256728

2018. gads

Viršu iela 7-94, Rīga

Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta 5.daļu un likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 10. panta pirmās daļas 4. punktu, lūdzam 30 dienu laikā pēc paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegt deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma un rakstisku paskaidrojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanas vērtības saņemšanu un citiem izdevumiem, kas tika iekļauti kapitāla aktīva iegādes vērtībā un ir saistīti ar īpašuma iegūšanu, uzlabošanu un atjaunošanu, atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.pantā noteiktajam vai pamatotu izskaidrojumu deklarācijas neiesniegšanas gadījumā personīgi vai pa pastu jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniskā veidā - izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11. panta piektajā daļā noteiktajam, dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)