Laidiens: 12.07.2019., Nr. 141

Dažādi sludinājumi

OP 2019/141.DA1

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudi

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) paziņo, ka tabulā minētajai personai uzsākta datu atbilstības pārbaude par 2017. gadā ārvalstīs (Austrālijā) gūto ar nodokli apliekamo ienākumu:

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

Paziņojuma datums un numurs

Taksācijas periods

Ienākuma izmaksātājs

Summa

ALEKSANDRS KLEVANSKIS

1943. gada 16. jūnijs

02.07.2019.

Nr. 31.1-8.56/235340

2017. gads

COMMONWEALTH SERVICES DELIVERY AGENCY (FACSIA)

21 373,00 AUD/

14 391,62 EUR

Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta 5.daļu un likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 10. panta pirmās daļas 4. punktu, lūdzam 30 dienu laikā pēc paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegt iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu deklarāciju, apliecinājumu no ārvalsts nodokļu institūcijas gadījumā, ja nodoklis par izmaksāto ienākumu ir ieturēts ārvalstīs vai pamatotu izskaidrojumu deklarācijas neiesniegšanas gadījumā personīgi vai pa pastu jebkurā VID Nodokļu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniskā veidā - izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11. panta piektajā daļā noteiktajam, dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.


OP 2019/141.DA2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Saskaņā ar 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 2.1.6. apakšpunktu biškopības nozares attīstībai piešķirtais finansējums ir 300 000 euro. Tā kā pieprasītais finansējums pārsniedz piešķirto finansējumu, tiek piemērots samazinājums, nosakot atbalstu 5,80 euro apmērā par vienu bišu saimi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)