Laidiens: 10.01.2018., Nr. 7

Tiesu nolēmumi

OP 2018/7.TS1

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 13.decembra spriedumu civillietā Nr. C-3678-17/2 nosprieda grozīt rīcībspējas ierobežojumu MARINAI TIMOFEJEVAI, pers. kods 181089-10440, kas noteikts ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2007.gada 19.oktobra spriedumu lietā Nr.C30154707.

Ierobežot Marinai Timofejevai, pers. kods 181089-10440, rīcībspēju un nodibināt viņai aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšana un saņemšana, kas pārsniedz EUR 20 (divdesmit euro) apmēru; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana; pārstāvība valsts, pašvaldības un citās iestādēs, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Marinas Timofejevas rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2018.gada 3.janvārī.


OP 2018/7.TS2

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 13.decembra spriedumu civillietā Nr. C-3482-17/2 nosprieda grozīt rīcībspējas ierobežojumu DZINTARAM PUTVIĶIM, pers. kods 210266-10409, kas noteikts ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2001.gada 27.septembra spriedumu lietā Nr.C32265700/510/01/5.

Ierobežot Dzintaram Putviķim, pers. kods 210266-10409, rīcībspēju un nodibināt viņam aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšana un saņemšana, kas pārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru; darījumu slēgšana, kur darījumu summa pārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru; rīcība ar sev piederošu mantu, kuras vērtība pārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru; nekustamo īpašumu pārvaldība; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana; pārstāvība valsts, pašvaldības un citās iestādēs, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Dzintara Putviķa rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Dzintars Putviķis rīkojas kopā ar aizgādni.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2018.gada 3.janvārī.


OP 2018/7.TS3

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 11.decembra spriedumu civillietā Nr. C-5650-17/1 nosprieda grozīt ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 1994.gada 31.augusta spriedumu RITAI VAŽINSKAJAI, pers. kods 220954-10114, noteikto pilna apjoma rīcības ierobežojumu un ierobežot Ritai Važinskajai, pers. kods 220954-10114, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana; 2) darījumu slēgšana; 3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; 4) komercdarbība un saimnieciskās darbības veikšana; 5) pārstāvība valsts, pašvaldības un citās iestādēs, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Ritas Važinskajas rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka visā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2018.gada 3.janvārī.


OP 2018/7.TS4

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 11.decembra spriedumu civillietā Nr. C-4610-17/18 nosprieda: apmierināt Oļega Račkauska, pers. kods 180160-12766, pieteikumu par rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu JEĻENAI RAČKAUSKAI, pers. kods 260461-12768.

Ierobežot Jeļenai Račkauskai, pers. kods 260461-12768, rīcību maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldīšanu; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; pārstāvībā valsts, pašvaldības un ārstniecības iestādēs.

Nodibināt Jeļenai Račkauskai, pers. kods 260461-12768, aizgādnību un noteikt, ka Jeļenas Račkauskas piemērotā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2018.gada 3.janvārī.


OP 2018/7.TS5

Ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2004.gada 2.februāra spriedumu Tālis Bedrītis atzīts par rīcības nespējīgu un viņam nodibināta aizgādnība.

Ar Rīgas bāriņtiesas 2004.gada 17.marta lēmumu Nr.1-6/11 Nora Ināra Bedrīte iecelta par aizgādni Tālim Bedrītim.

Ar 2017.gada 6.decembra spriedumu apmierināts Tāļa Bedrīša pieteikums par rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu.

Tiesa nosprieda grozīt ar Rīgas rajona tiesas 2004.gada 2.februāra spriedumu atzīto rīcības nespēju un noteikt rīcībspējas ierobežojumu TĀLIM BEDRĪTIM, pers. kods 131267-12357, šādā apjomā - sevi pārstāvēt tiesiskās attiecībās, kas skar naudas saņemšanu, maksājumu veikšanu, bankas konta atvēršanu, konta kartes saņemšanu, rīcību ar internetbanku, bankas konta slēgšanu, darījumu slēgšanu, kas pārsniedz ikmēneša invaliditātes pensijas apmēru, rīcību ar mantu un tās pārvaldību, tajā skaitā kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, darījumu un dokumentu kārtošanu un saņemšanu valsts, pašvaldību un citās iestādēs, noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi aizgādnībā esošajam noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 28.decembrī.


OP 2018/7.TS6

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru ierobežoja personas Edvarda Tumanovska rīcībspēju un nosprieda: ierobežot EDVARDAM TUMANOVSKIM, pers. kods 310854-10246, rīcībspēju šādās jomās:

- maksājumu izdarīšana un saņemšana;

- darījumu slēgšana;

- pārstāvība veselības un aprūpes iestādēs, apdrošināšanas iestādēs, valsts un pašvaldības iestādēs;

- rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām.

Edvards Tumanovskis nav ierobežojams personiskajās nemantiskajās tiesībās, kā arī aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar viņa rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Nodibināt Edvardam Tumanovskim aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka Edvarda Tumanovska aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Edvardam Tumanovskim ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr.C12192217 1922/17 stājies likumīgā spēkā 2018.gada 3.janvārī.


OP 2018/7.TS7

Ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 11.decembra spriedumu civillietā Nr. C33428717 par rīcībspējas ierobežošanu, aizgādnības nodibināšanu Aldim Dišleram tiesa nosprieda: noteikt, ka ALDIM DIŠLERAM, pers. kods 290352-12302, rīcībspēja ierobežojama šādās jomās: pārstāvībā attiecībās ar trešajām personām, t.sk. pārstāvībā valsts, pašvaldības, finanšu, apdrošināšanas, sociālās palīdzības un citās iestādēs; maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka Alda Dišlera, pers. kods: 290352-12302, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Aldim Dišleram ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2018.gada 3.janvārī.


OP 2018/7.TS8

Ar Jelgavas tiesas 2017.gada 30.novembra spriedumu nospriests ierobežot TAMĀRAI KUKOREI, pers. kods 080760-10018, rīcībspēju šādās jomās: visu veida maksājumu (tajā skaitā pensiju, pabalstu, kompensāciju) kārtošanā, izdarīšanā un naudas līdzekļu saņemšanā virs 30 euro mēnesī; visu veidu darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu, tajā skaitā nekustamo īpašumu, tās pārvaldīšanā un naudas līdzekļiem virs 30 euro; rīcībā ar bankas kontiem.

Noteikt, ka Tamāras Kukores aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās (tajā skaitā pārstāvības tiesības valsts pašvaldības, tiesu instancēs, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās un citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs), kurās Tamārai Kukorei ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 28.decembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)