Laidiens: 16.02.2018., Nr. 34

Izsoles

OP 2018/34.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta Rīgā, Miera ielā 36, rīko Daigai Amsterei piederošā nekustamā īpašuma, Talsu šoseja 31, k-20-3, Jūrmala, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3 ar kopējo platību 53,4 m2 un kopīpašuma 5340/223240 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 13000200811001), kadastra numurs 1300 900 4915. Īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā. Piedzinējs: SIA Grand Credit, Bīskapa gāte 2, Rīga. Izsoles sākumcena EUR 18 800,00. Izsoles solis EUR 1000. Izsoles sākuma datums 20.02.2018. plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums 22.03.2018. plkst. 13.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 12.03.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāiesniedz lūgums par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Valsts kasē, Nr. LV80TREL9199032001000, nodrošinājums EUR 1880 apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis informācijai 67813503. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējuma.

Pārdošanas nosacījumi 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.5806-3, kadastra numurs 13009004915, adrese: Talsu šoseja 31, k-20-3, Jūrmala, dzīvoklis Nr.3 (53,4 m²) un 5340/223240 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 13000200811001) (turpmāk - Nekustamais īpašums). 

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: uz Nekustamo īpašumu reģistrēti šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

II daļas 2.iedaļas ieraksts: 9.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez SIA "GrandCredit", reģistrācijas numurs 50003952521, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu ieķīlāt, atsavināt, sadalīt, apgrūtināt, iznomāt, izīrēt, nodot patapinājumā. 9.2. Pamats: 2016.gada 31.oktobra hipotēkas līgumsNr.31-10/6098-D/2.Žurn. Nr.300004222834, lēmums 03.11.2016., tiesnese Dainida Sarma. 

IV daļas 1, 2.iedaļas ieraksts: 4.1. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 13% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā no nokavētā maksājuma summas vai 0,5% dienā no aizdevuma pamatsummas saskaņā ar līguma 15.1.punktu.Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: katra mēneša 30.datums. Kreditors: SIA "Grand Credit", reģistrācijas numurs 50003952521. 4.2. Pamats: 2016.gada 31.oktobraaizdevuma līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.31-10/6098-D/1, 2016.gada 31.oktobra hipotēkas līgums Nr.31-10/6098-D/2. Žurn.Nr. 300004222834, lēmums 03.11.2016., tiesnese Dainida Sarma. Nodrošinājuma summa: 20000,00 EUR. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav. 

3. Izsoles sākumcena - 18 800,00 EUR.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma (turpmāk - CPL) 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī CPL 615.panta ceturtās daļas2.punktā noteiktā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 

5. Nekustamā īpašuma īpašniece Daiga Amstere nepatur izsolāmajā nekustamā īpašumā sev nekādas tiesības. 

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (CPL 611.panta otrā daļa);

6.4. izsoles norises laikā vai 24stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 

7. Nenotikušās izsoles sekas:

7.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. un 6.2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.3. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.

7.4. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas.

7.5. Persona, kura patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā:

7.5.1. CPL 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/34.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.67 zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova pirmajā izsolē pārdod SIA EMC SERVICE, reģistrācijas numurs 52103040571, piederošo transportlīdzekli RENAULT TRAFIC ar valsts reģistrācijas numuru KD8082, 2009.izlaiduma gads, novērtējums un izsoles sākumcena EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi). Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2018.gada 28.februārī plkst. 11.00 Rīgā, Kalnciema ielā 39B.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītājas Nataļjas Bekasovas, reģistrācijas numurs LV06047111814, Valsts kase, kontā Nr. LV47TREL9199054001000, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% no kustamās mantas novērtējuma (EUR 300,00), maksājuma mērķī norādot - par izsoli izpildu lietā Nr.00322/067/2017. Tālrunis uzziņām 67618342.


OP 2018/34.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā elektroniskajā izsolē pārdod Ligitai Šrederei piederošos funkcionāli saistītos nekustamos īpašumus kā kopumu - dzīvojamā māja ar kopējo platību 210,8 m2, kas atrodas Ķemeru ielā 20A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 508 5903, reģistrēta Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000146125, un 137/200 kopīpašuma domājamās daļas no zemes gabala Ķemeru ielā 20A, Jūrmalā, Rīgā, kadastra Nr.1300 008 5915, reģistrētas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1972. Piedzinējs: AS "SEB Bnaka", reģ. Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 102 600,00 EUR. Izsoles solis 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 16.02.2018. plkst. 13.00 un noslēgsies 19.03.2018. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 08.03.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 10 260,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/34.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Nataļjai Fomičovai piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim - Vecticībnieku ielā 8-40, Līvānos, kopplatībā 58,33 m2, kadastra Nr.7611 900 1453, un kopīpašuma 5833/218474 domājamās daļa daudzdzīvokļu mājas, kas reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2644 408. Parādniece: Nataļja Fomičova, Zārdu iela 10, Rīga. Piedzinēji: SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība, reģ. Nr.41503010497, Rīgas iela 2b, Līvāni; SIA Līvānu siltums, reģ. Nr.40003482591, Zaļā iela 39, Līvāni. Īpašuma izsoles sākumcena: 2100,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2018.gada 22.februāris plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2018.gada 26.marts pulksten 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 14.martam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (210,00 euro), zvērinātas tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, depozīta kontā Nr. LV43TREL9199089001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/34.IZ5

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Igoram Malajevam piederošajam nekustamajam īpašumam - dzīvoklim - Jaunajā ielā 1-11, Preiļos, kopplatībā 36,5 m2, kadastra Nr.7601 900 1895, un kopīpašuma 365/26518 domājamās daļa no būves (kadastra apzīmējums 76010031507005), kas reģistrēts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4330 11. Parādnieks: Igors Malajevs, Jaunā iela 1-11, Preiļi. Piedzinējs: SIA Preiļu saimnieks, reģ. Nr. 47703001720, Liepu ielā 2, Preiļos. Īpašuma izsoles sākumcena 2300,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole sākuma datums ir 2018.gada 22.februāris plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums 2018.gada 26.marts pulksten 13.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 14.martam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 230,00 euro, zvērinātas tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ. Nr.25077712171, depozīta kontā Nr. LV43TREL9199089001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/34.IZ6

Izsole

Ķekavas novada pašvaldība 2018.gada 20.martā Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24 (kadastra Nr.0100 021 0085), Rīgā, kopējā platība 2979,3 m², sākumcena - EUR 1 222 460,00, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli, izsoles laiks plkst. 9.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 100,00 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS "SEB banka" kontā Nr. LV62UNLA0050014272800. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā. Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2018.gada 16.marts līdz plkst. 14.00.


OP 2018/34.IZ7

Izsole

Smiltenes novada dome 2018.gada 7.martā plkst. 11.00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē rīko pašvaldības kustamās mantas - augošu koku atsavināšanu (atmežošanas cirte) ar kopējo izcērtamo platību 2,6 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 791,02 m-, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes gabalā "Trases ceļš" (zemes kadastra apzīmējums 94700010018) Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 32 000,00 euro (trīsdesmit divi tūkstoši euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS "SEB banka", kods UNLALV2X:

- izsoles reģistrācijas maksa 30,00 euro (trīsdesmit euro) ar maksājuma mērķi "Reģistrācijas maksa ciršanas tiesību izsolei īpašumam "Trases ceļš"";

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas - 3200,00 euro (trīs tūkstoši divi simti euro 00 centi) - ar maksājuma mērķi "Nodrošinājuma maksa ciršanas tiesību izsolei īpašumam "Trases ceļš"".

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Par izsolāmā objekta apskates vietu un laiku sazināties ar Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju pa mobilo tālruni 29225765.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 līdz 2018.gada 5.martam (ieskaitot).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)