Laidiens: 16.02.2018., Nr. 34 (6120)

Dažādi sludinājumi

OP 2018/34.DA1

Paziņojums

Zvērināta tiesu izpildītāja S. Jaunsleine paziņo, ka ANDREJAM ŠERŠŅOVAM, dzim. 24.09.1962., piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 22-18, Liepājā, LV-3407, saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta pirmo daļu noteikta piespiedu pārdošanas vērtība, kas ir 16 300,00 EUR. Informēju, ka, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604. panta otro un trešo daļu, jums ir tiesības līdz 2018. gada 21. februārim lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Novērtēšanas izdevumus sedz persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā. Ar nekustamā īpašuma novērtējumu jūs varat iepazīties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā Liepājā, Avotu ielā 4, LV-3401


OP 2018/34.DA2

Paziņojums par tarifa projektu

SIA "AP Kaudzītes", reģistrācijas Nr. 44103026358, juridiskā adrese: "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, 2018. gada 7. februārī  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - SPRK) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā "Kaudzītes", kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

2017. gada 29. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja SIA "AP Kaudzītes" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 38,02 EUR/t (bez PVN un DRN) (lēmums Nr. 65 (protokols Nr. 22, 3. p.)), kas stājās spēkā 2017. gada 1. augustā.

 Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka 2018. gada 23. janvārī stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada 18. janvāra lēmums Nr. 1/1 "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017. gada 16. februāra lēmumā Nr. 1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika", kas izstrādāti saistībā ar grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA "AP Kaudzītes" iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izskatīšanai aprēķināto tarifu projektu.

Sakarā ar to, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekta iesniegšana saistīta tikai ar Metodikas grozījumu 20.1 punktā noteikto, tarifu projekta aprēķinā saglabātas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas (ar rentabilitāti) un sadzīves atkritumu daudzums tādā pašā apmērā, kā ir iekļauts spēkā esošā tarifa aprēķinā.

Pamatojoties uz minēto, SIA "AP Kaudzītes" iesniegusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu, kur sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente nav mainījusies un gala tarifs pakalpojumu lietotājiem nemainās:

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t

38,02

Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu, EUR/t

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 35 EUR/t

17,50

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 43 EUR/t

21,50

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 50 EUR/t

25,00

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu nodokli, EUR/t

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 35 EUR/t

55,52

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 43 EUR/t

59,52

pie DRN likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 50 EUR/t

63,02

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt:

- pasta adrese: "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV- 4405;

- elektroniskā pasta adrese: alba55@inbox.lv;

kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2018/34.DA3

SALACGRĪVAS OSTAS MAKSU UN OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLIE TARIFI

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Salacgrīvas ostas maksas (turpmāk - "Ostas maksas") nosaka kuģa maksājumu apjomu par kuģa ienākšanu un iziešanu no ostas, kā arī šo noteikumu 4.punktā minēto pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus.

2. Lietoto terminu skaidrojums:

2.1. kuģa GT - kuģa kopējās ietilpības rādītājs, kas noteikts saskaņā ar 1969.gada konvenciju par kuģu mērīšanu un uzrādīts kuģa mērīšanas apliecībā;

2.2. jahta - sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis ar ūdens izspaidu līdz 80 tonnām;

2.3. hospitāļu kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.4. kalendārais gads - laika posms no 1.janvāra plkst. 00.00 līdz 31.decembrim plkst. 23.59;

2.5. labdarības misiju kuģis - kuģi, kas veic labdarības braucienus vai pārvadā humānās palīdzības kravas Latvijas valstij, kuras svars ir lielāks par 50% no kuģa pilnas kravnesības vai ostā izkrautās labdarības kravas apjoms ir lielāks par pusi no kopējā ostā izkrautā kravas apjoma;

2.6. Latvijas valsts dienestu kuģis - kara un krasta apsardzes, muitas, vides aizsardzības, hidrogrāfijas, zinātnes - pētniecības kuģis, glabāšanas kuģis;

2.7. mazais kuģis - kuģis, kura ietilpība ir mazāka par 200 bruto tonnām;

2.8. mācību kuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.9.ostas flotes kuģis - kuģis, kurš veic apkalpošanas funkcijas ostā - ledlauzis, velkonis, liellaiva, peldošais celtnis, bunkerētājs, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un atkritumu savācējs, ūdenslīdēju un citi kuģi, kuri pieder vai kurus nomā ostas pārvalde un ostas uzņēmēji;

2.10. nepārvaramā vara - reāli draudi kuģa apkalpes, kravas, pasažieru vai kuģa drošībai (force majeure);

2.11. pasažieru kuģis - kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība;

2.12. liellaiva - kuģis bez dzinēja un bez ekipāžas, kuru ūdens izspaids ir lielāks par 80 tonnām;

2.13. tankkuģis - kuģis, kuram šāds apzīmējums ir dots šī kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.14. vietējas satiksmes kuģis - pasažieru kuģis, kurš uztur satiksmi starp ostām valsts teritorijā;

2.15. zvejas kuģis - kuģis, kuru izmanto zvejai peļņas nolūkā;

2.16. zivrūpniecības kuģis - kuģis, kurš nodarbojas ar zvejniecību vai veic zivju apstrādi;

2.17. ārkārtas apstākļi - reāli draudi kuģa ekipāžas un pasažieru drošībai, kravai un/vai kuģim;

2.18. valsts svētki - svētku diena atbilstoši LR likumam "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām". Svētku dienas tiek skaitītas no 00.00 līdz 24.00;

2.19. notekūdeņi - ūdeņi no tualetēm, kambīzēm un tamlīdzīgi;

2.20. bilžu ūdeņi - ūdeņi, kuri uzkrājas mašīntelpās, sūkņu telpās un tamlīdzīgi;

2.21. balasta ūdeņi - ūdeņi no balasta un kravu tankiem kuģa noturības nodrošināšanai;

2.22. kravas tanku mazgājamie ūdeņi - piesārņoti ūdeņi, kuri rodas kravas tanku mazgāšanas rezultātā. Šie ūdeņi nedrīkst tikt uzskatīti kā balasta vai citi piesārņotie ūdeņi;

2.23. naftas produktu atkritumi - ar naftu vai naftas produktiem piesārņoti atkritumi, kuri rodas tankkuģu kravas tanku vai kuģu degvielas tvertņu tīrīšanas rezultātā.

3. Salacgrīvas ostā ir noteiktas šādas Ostas maksas:

3.1. kravas maksa;

3.2. sanitārā maksa;

3.3. mazo kuģu maksa;

3.4. loču maksa;

3.5. ledus maksa.

4. Salacgrīvas ostas pārvalde (turpmāk - "Ostas pārvalde") apstiprina maksimālo tarifu robežlīmeņus šādiem ostas pakalpojumiem:

4.1. par atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu;

4.2. par ostas velkoņu izmantošanu;

4.3. par piestātnes izmantošanu.

5. Ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņi ir noteikti euro (EUR).

6. Ostas maksas saņem Ostas pārvalde.

7. Salacgrīvas ostas valdei ir tiesības lemt par speciālu atlaižu piešķiršanu Ostas maksām atsevišķiem kuģiem.

8. Ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņi un to grozījumi stājas spēkā 45 dienas pēc to publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

9. Salacgrīvas Ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālos tarifus Ostas pārvalde izdod latviešu valodā.

II. OSTAS MAKSU UN PAKALPOJUMU MAKSU APRĒĶINĀŠANA UN IEKASĒŠANA

10. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos tiek izmantota kuģa bruto tonnāža (GT), kas uzrādīta kuģa oriģinālajā mērīšanas apliecībā, saskaņā ar 1969.gada 23.jūnija konvenciju par kuģu mērīšanu.

11. Maksas tarifu par navigācijas pakalpojumiem nosaka saskaņā ar likumu "Par ostām".

12. Ostas maksas un pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos kuģa atrašanās laiks ostā tiek noapaļots līdz 0,5 stundām. Laiks mazāks par 30 minūtēm tiek pieņemts par 0,5 stundām, bet laiks virs 30 minūtēm tiek pieņemts par 1,0 stundu.

13. Maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un Ostas maksas no kuģiem iekasē kuģu aģenta kompānija, ar kuru Ostas pārvalde ir noslēgusi līgumu.

14. Ja kuģa kapteinis neizmanto aģenta kompānijas pakalpojumus, tad par Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksu, nomaksāšanu ir atbildīgs kuģa īpašnieks.

15. Ja kuģa kapteinis neizmanto aģenta kompānijas pakalpojumus, kuģa īpašniekam kuģim noteiktās Ostas maksas un maksa par pakalpojumiem jāapmaksā līdz kuģa iziešanai no ostas.

16. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Ostas kapteinis var aizturēt kuģi Jūras kodeksā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

17. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Ostas kapteinim ir tiesības kuģim aizliegt iziet no ostas, ja nav samaksātas Ostas maksas vai maksa par ostas pakalpojumiem.

A. OSTAS MAKSAS

III. KRAVAS MAKSA

18. Kravas maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no ostas.

19. Kravas maksas tiek aprēķināta pēc likmes:

(1.tabula)

Kravas maksa

1 līdz 6 ienākšanas vai iziešana viena kalendārā gada laikā, EUR/GT

7 un vairāk ienākšanas un iziešanas viena kalendārā gada laikā, EUR/GT

19.1. Standarta likme

0,68

0,64

19.2. Ja kuģis ienāk vai iziet balastā

0,35

0,32

19.3. Zvejas, zivrūpniecības kuģi

0,20

0,18

IV. SANITĀRĀ MAKSA

20. Sanitāro maksu nosaka kuģim par katru ostas apmeklējumu un tā ietver visu veidu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu no kuģa, tam ienākot, vai, kas radušies, tam stāvot ostā, izņemot:

20.1. naftu saturošos kravas tanku mazgājamos ūdeņus, piesārņotos balasta ūdeņus, naftas nosēdumus pēc kravas tanku mazgāšanas, naftu saturošus kravas pārpalikumus;

20.2. notekūdeņus un bilžu ūdeņus vairāk nekā 8 m3 vienā ostas apmeklējuma laikā;

20.3. kravas atlikumus.

21. Par 20.1.punktā un 20.3.punktā minētajiem piesārņotajiem ūdeņiem un atkritumiem, un par piesārņoto ūdeņu apjomu, kas pārsniedz 20.2.punktā noteikto robežlielumu, maksa par atkritumu nodošanu tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 41.punktu.

22. Sanitārā maksa tiek aprēķināta pēc likmes 0,04 EUR/GT.

V. LOČU MAKSA

23. Loču maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu, kuģa pārvietošanos pa ostas akvatoriju un kuģa iziešanu no ostas.

24. Loču maksā tiek iekļauta arī peldošo līdzekļu apmaksa, kuri tiek izmantoti loču nogādāšanai uz kuģi un no kuģa uz ostu vai citu kuģi.

25. Loču maksa tiek aprēķināta pēc likmes 0,12 EUR/GT.

26. Loču maksa pie pārtauvošanās operācijām tiek aprēķināta pēc likmes 0,13 EUR/GT.

27. Minimālā loča maksa ir 150 EUR.

VI. MAZO KUĢU MAKSA

28. Mazo kuģu maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru kuģa ienākšanu un kuģa iziešanu no ostas.

29. Mazo kuģu maksa tiek aprēķināta pēc likmes 0,05 EUR/GT.

30. Mazie kuģi Salacgrīvas ostā no citām Ostas maksām ir atbrīvoti, izņemot no 44.punktā minētās maksas.

VII. LEDUS MAKSA

31. Ledus maksa tiek iekasēta par katru reizi, kuģim ienākot ostā vai ostas reidā.

32. Ledus maksa tiek aprēķināta pēc likmes 0,05 EUR/GT.

VIII. OSTAS MAKSU ATLAIDES

33. No Ostas maksām tiek atbrīvoti šādi kuģi:

33.1. Latvijas valsts un ārvalstu dienestu kuģi;

33.2. ārvalstu kuģi, kuri uzaicināti oficiālā vizītē;

33.3. hospitāļu kuģi;

33.4. vietējas satiksmes pasažieru kuģi un jahtas;

33.5. Ostas flotes kuģi;

33.6. mācību iestāžu kuģi;

33.7. zinātniski pētnieciskie kuģi;

33.8. labdarības misijas kuģi;

33.9. buru kuģi;

33.10. mazie kuģi ar dzinēja jaudu mazāku par 55 kW;

33.11. kuģi, kuri ienāk ostā ārkārtas apstākļu spiesti;

33.12. ledlauži vai kuģi, kas veic ledlauža pakalpojumus;

33.13. kuģi, kas veic padziļināšanas darbus Salacgrīvas ostā.

34. Ja kuģis ienāk ostā, neveicot kravas operācijas, vai ienāk ostā bunkurēšanas vai apgādes nolūkā, vai dodoties uz remontu, tiek noteikta 50% atlaide no visām Ostas maksām, ievērojot 35.punkta noteikumu.

35. Punktā 34. noteiktās atlaides neattiecas uz loču maksu un 19.2.punkta nosacījumiem.

36. Ja kuģa kapteinim ir izņēmuma sertifikāts kuģot Salacgrīvas ostā bez loča un kuģis neizmanto loča pakalpojumus, tad loču maksai tiek noteikta 50% atlaide.

37. Ja kuģim paredzētas vairākas Ostas maksu atlaides, tad tiek piemērota tikai viena -atlaide no lielākās kuģim piemērojamās Ostas maksas.

B. OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLO TARIFU ROBEŽLĪMEŅI

IX. PAR OSTAS VELKOŅU IZMANTOŠANU

38. Maksimāli pieļaujamā maksa par velkoņu pakalpojumiem un velkoņa izmantošanu tauvošanas un attauvošanas darbos:

38.1. maksa par velkoņa pakalpojumiem tiek aprēķināta pēc likmes:

38.1.1. velkonis "Brutus" 135 EUR/stundā;

38.1.2. velkonis ar jaudu līdz 750 Zs - 200 EUR/stundā;

38.1.3. velkonis ar jaudu no 751 līdz 1118 - 300 EUR/stundā;

38.1.4. velkonis ar jaudu no 1119 līdz 1491 - 350 EUR/stundā;

38.1.5. velkonis ar jaudu no 1492 līdz 1864 - 420 EUR/stundā;

38.1.6. velkonis ar jaudu no 1865 līdz 2237 - 470 EUR/stundā;

38.1.7. velkonis ar jaudu no 2238 līdz 2609 - 500 EUR/stundā;

38.1.8. velkonis ar jaudu no 2610 līdz 2982 - 550 EUR/stundā;

38.1.9. velkonis ar jaudu virs 2982 - 700 EUR/stundā;

38.2. maksa par velkoņu izmantošanu pie tauvošanas operācijām tiek aprēķināta pēc likmes:

38.2.1. pietauvošana vai attauvošana 0,10 EUR/GT;

38.2.2. kuģa pārtauvošana 0,13 EUR/GT;

38.3. maksa par velkoņa izmantošanu pie tauvošanas operācijām no zvejas, zivrūpniecības kuģiem balastā tiek aprēķināta pēc likmes:

38.3.1. pietauvošana vai attauvošana 0,03 EUR/GT;

38.3.2. kuģa pārtauvošana 0,04 EUR/GT.

39. Par apmaksājamo ostas velkoņa darba laiku tiek skaitīts laiks no velkoņa atiešanas brīža no tā bāzēšanās piestātnes līdz atgriešanās brīdim pie šīs piestātnes.

X. PAR ATKRITUMU UN PIESĀRŅOTO ŪDEŅU PIEŅEMŠANU

40. Maksimāli pieļaujamās maksas par kuģu radīto atkritumu savākšanu, kas, atbilstoši 20.punkta nosacījumiem, netiek ietverti sanitārajā maksā, ir šādas:

40.1. par naftu saturošo kravas tanku mazgājamo ūdeņu, piesārņoto balasta ūdeņu, naftas nosēdumu pēc kravas tanku mazgāšanas, naftu saturošo kravas pārpalikumu, notekūdeņu, bilžu ūdeņu un naftas produktu atkritumu nodošanu speciāli aprīkotam transportam - 38,64 EUR /m3;

40.2. par citu atkritumu savākšanu - 13,74 EUR/m3;

41. no kuģa, kuram netiek piemērota sanitārā maksa, kuģa radītos atkritumus pieņem pēc 40.1 un 40.2.punktā noteiktajām likmēm.

XI. PAR PIESTĀTNES PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU

42. Piestātnes pakalpojumu izmantošanas maksa 0,00 EUR tiek noteikts kuģa remonta laikā, ja tas nav ilgāks par 3 diennaktīm. Ja pirms vai/un pēc remonta veikšanas pie tās pašas piestātnes kuģim tiek veiktas kravas operācijas, tad maksa par piestātnes izmantošanu tiek aprēķināta pēc piestātnes apsaimniekotāja noteiktā tarifa.

43. Zvejas kuģiem maksa par piestātnes Nr.2 izmantošanu, neatkarīgi no izmantošanas veida, ir noteikta 5,00 EUR diennaktī.

44. Zvejas kuģiem maksa par citu piestātņu izmantošanu, neatkarīgi no tās izmantošanas veida, ir atbilstoši starp piestātnes īpašnieku vai nomnieku un zvejas kuģa īpašnieku vai nomnieku noslēgtajiem līgumu nosacījumiem.

XII. OSTAS MAKSAS UN OSTAS PAKALPOJUMU MAKSAS PAAUGSTINĀJUMI

45. Par 38.2. un 38.3.punktā noteiktajiem pakalpojumiem piemēro tarifu paaugstinājumus:

(5.tabula)

Nr.p.k.

Dienas

Stundas

Paaugstinājums

45.1.

Sestdiena, svētdiena, valsts svētku dienas

00.00-06.00

06.00-22.00

22.00-24.00

100%

50%

100%

45.2.

Darba dienas

22.00-24.00

00.00-06.00

25%

25%

46. Loču maksai piemēro maksas paaugstinājumus:

(6.tabula)

Nr.p.k.

Dienas

Stundas

Paaugstinājums

46.1.

Sestdiena, svētdiena, valsts svētku dienas

00.00-06.00

06.00-22.00

22.00-24.00

100%

50%

100%

46.2.

Darba dienas

22.00-24.00

00.00-06.00

25%

25%

47. Ja punktā 45. un 46. minēto Ostas maksu un ostas pakalpojumu sniegšanas laiks sākas pirms šo dienu vai laika iestāšanās, vai beidzas pēc šo dienu vai laika izbeigšanās, tad Ostas maksu vai ostas pakalpojuma maksa tiek aprēķināta par to dienu vai laiku, uz kuru attiecas Ostas maksas vai ostas pakalpojuma lielākā daļa.

48. Ja punktā 45. un 46. minēto Ostas maksu un ostas pakalpojumu sniegšanas laika sadalījums ir vienāds (piemēram - uzsākas 21.30, beidzas 22.30, vai uzsākas 05.30 - beidzas 6.30), tad Ostas maksa vai ostas pakalpojuma maksa tiek aprēķināta saskaņā ar attiecīgo paaugstināto Ostas maksu vai ostas pakalpojuma tarifu.

XIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

49. Salacgrīvas Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālos tarifus publicē latviešu valodā.

50. Gadījumā, ja rodas strīds par šo noteikumu piemērošanu saistībā ar kuģa klasifikācijas apliecībā norādīto statusu, kuģa statusu nosaka atkarībā no veicamās funkcijas ostā un konkrētā pārvadājuma veida.

51. Noteikumu interpretācijā un jebkuru domstarpību risināšanā saistībā ar šo noteikumu piemērošanu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

52. Jebkuri strīdi un domstarpības saistībā ar šo noteikumu piemērošanu risināmi pārrunu ceļā ar Ostas pārvaldi. Gadījumā, ja radušās domstarpības atrisināt neizdodas, strīds izšķirams Latvijas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

53. Noteikumos norādītajām Ostu maksu likmēm un ostas pakalpojumu maksimālajiem tarifiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir piemērojams PVN.

54. Ostas izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanai atbilstoši tirgus situācijai transporta nozarē Ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus pārskata ne retāk kā reizi divos gados.

55. Pēc Salacgrīvas Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu stāšanās spēkā spēku zaudē "Salacgrīvas ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālie tarifi", kas apstiprināti ar ostas valdes 2002.gada 18.decembra lēmumu Nr.35.

Salacgrīvas ostas valdes priekšsēdētājs D. Straubergs


OP 2018/34.DA4

Publicēšanai tiek nodots paziņojums saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 panta otro daļu:

Zvērinātai notārei Zanei Ernštreitei, prakses vieta: Krišjāņa Barona iela 32, Rīga, LV 1011

Jeļenas Livšicas, adrese: Braslas iela 19A-21, Rīga

Par paziņojuma nodošanu

Saskaņā ar Notariāta likuma 135.pantu lūdzu Jūs nosūtīt Jeļenai Trebuhinai (Elena Trebukhina) uz adresi Viršu ielā 10, k-1, Jūrmalā, LV-2008, šādu paziņojumu:

Ļ. cien. TREBUHINAS kundze!

Saskaņā ar Pirkuma līgumu, noslēgtu 2017.gada 28.decembrī, Danske Bank A/S, vienotais reģistrācijas numurs 40103163202, ir pārdevusi man, Jeļena Livšicai, 1/4 (vienu ceturto) domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Viršu ielā 10, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 9005, par pirkuma maksu 22 875 EUR.

Saskaņā ar Civillikuma 1073.panta pirmo daļu piedāvāju jums izmantot likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības un divu (2) mēnešu laikā no šī paziņojuma saņemšanas dienas sniegt rakstisku piekrišanu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Savu atbildi lūdzu jūs nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē Rīgas apgabaltiesas zvērinātai notārei Zanei Ernštreitei uz prakses vietas adresi Krišjāņa Barona ielā 32, Rīgā, LV- 1011, Latvija.

Ja norādītajā termiņā nesniegsiet savu atbildi, tiks uzskatīts, ka no pirmpirkuma tiesību izmantošanas esat atteikusies.

Jeļena Livšica

Paziņo zvērināta notāre Zane Ernštreite.


OP 2018/34.DA5

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 12. panta ceturto daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uzsākusi uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem šādu parādnieku vietā:

Nr.p.k.

Parādnieks

Personas kods

1.

ANDREJEVA MARINA

140385-11242

2.

BANAŠKO JEVGENIJS

180583-11625

3.

BATIREVS ALEKSANDRS

080775-10559

4.

BERŅEVS ANDRIS

150272-13121

5.

BICĀNE KRISTĪNE

151088-11158

6.

BOGDANOVIČS PĀVELS

160977-13003

7.

ČUBREVIČA GITA

100681-10011

8.

DONIŅA SANDRA

301280-11081

9.

DUNDURS GUNDARS

220876-10626

10.

FOGELE JOLANTA

310778-12026

11.

GRIŠANOVSKIS IGORS

170264-11686

12.

GRJAZNOVA LAILA

090679-11169

13.

GULAKOVS DMITRIJS

141064-12730

14.

IŅĶIS AIVIS

050787-10014

15.

IRBE AGNESE

130783-12956

16.

ITSKOV YAN

Dzim. 25.06.1979.

17.

JODKA JĀNIS

290477-12072

18.

JŪRKALNS MĀRTIŅŠ

120889-10058

19.

KĻUJEVS SERGEJS

120487-10254

20.

KNĒĢERIS DAIRIS

220390-10052

21.

KORZUŅINS OĻEGS

220273-11384

22.

KRAKAUSKIS IVARS

280593-11634

23.

KUDRYAVTSEV IGOR

271181-10345

24.

KUGANATHAN BALASUBRAMANIAM

Dzim. 25.11.1969.

25.

KUMAR SANJEEV

Dzim. 01.04.1988.

26.

ĶIRSIS JĀNIS

291187-11107

27.

LAPSA ILMĀRS

240986-11498

28.

LUKIČEVS ALEKSEJS

Dzim. 08.01.1967.

29.

MARTUZĀNE IVETA

060886-11436

30.

MOKLIAK YAROSLAV

010992-14652

31.

MUHAMMAD USMAN

Nav

32.

NAUMOVS ANDREJS

270261-13004

33.

OZOLIŅA KRISTĪNE

170480-10904

34.

PEČKUROVA LARINA

270270-10517

35.

PEŠKO ARTJOMS

020989-11039

36.

PIKSIS IĻJANUS

130790-10634

37.

PUMPURS IGORS

261078-10034

38.

RADZIŅŠ GUNTIS

240471-10300

39.

RATNIECE AGNESE

080489-11767

40.

ROMANOVSKIS JĀNIS

260185-10646

41.

ROZENBERGS EGONS

220581-12505

42.

SMALKĀ MADARA

081283-11761

43.

SOKOLOVS VALERIJS

290374-10054

44.

SOLOVKIN SERGEI

011065-12077

45.

STASJUNS SANDIS

070680-12051

46.

ŠTORHS ARMASS

100481-12220

47.

TURLAIS ALEKSIS

Dzim. 09.09.1948.

48.

VAŅKOVS PĒTERIS

240662-12118

49.

VESELOVS DMITRIJS

130977-11493

50.

VĪBE EDGARS

190383-10144

51.

VJAZNIKOVS JURIJS

130864-13028

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)