Laidiens: 14.02.2018., Nr. 32 (6118)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/32.AKK1

Juridiskās palīdzības administrācija (reģ. Nr. 90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina konkursu uz Piedziņas nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku (amata saime 21, līmenis IIIB)

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu saistīto izdevumu piedziņu: izvērtēt administratīvo lietu materiālus, personu iesniegumus, sagatavot administratīvo aktu u.c. piedziņas dokumentu projektus

- sniegt konsultācijas par piedziņas kārtību, sadarboties ar kriminālprocesa virzītajiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- padziļinātas zināšanas kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesībās

- darba pieredze valsts pārvaldē vai tiesu sistēmā

- vēlama pieredze normatīvo aktu izstrādē

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, ētiskums

- teicamas latviešu valodas un divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas)

Tevi sagaida:

- intensīvs un atbildīgs darbs komandā

- iespējas profesionāli augt un papildināt zināšanas

- atalgojums pēc pārbaudes laika - atbilstoši noteiktajai kategorijai paredzētajam apmēram no 840 EUR līdz 1060 EUR

- darbavieta Rīgas centrā

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi vakance "Juriskonsulta/-es amats" un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: jpa@jpa.gov.lv.


OP 2018/32.AKK2

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Darba tirgus politikas departamenta projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" projekta īstenošanas vecākā eksperta amatu (uz noteiktu laiku līdz 2022. gada 31. decembrim)

Mēs piedāvājam:

- radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus

- darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi

- mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei

Būtiskākie amata pienākumi:

- nodrošināt Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" (turpmāk - Projekts) saturisko jautājumu pilnveidi, attīstību un īstenošanu sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, apkopojot, analizējot un izvērtējot informāciju par sociālās uzņēmējdarbības politiku (t. sk. ņemot vērā Projekta pasākumu rezultātus)

- nodrošināt kvalitatīvu tehnisko specifikāciju saturisko prasību izstrādi, konsultēt iepirkumu konkursu pretendentus saistībā ar Projekta saturiskajiem jautājumiem, kā arī nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu iepirkumu piedāvājumu satura vērtēšanu un nodevumu projektu apspriešanas un novērtēšanas procesu

- piedalīties Projekta risku vadībā amata kompetences ietvaros

- piedalīties atbilstoši amata kompetencei politikas plānošanā, izstrādē un ietekmes novērtēšanā atbilstīgi Projekta ieviešanas noteikumiem

- piedalīties atbilstoši amata kompetencei tiesību aktu projektu izstrādē un sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un citu dokumentu projektiem

- piedalīties pārbaudēs Projekta darbību īstenošanas vietās pie sadarbības partnera un iesaistītās mērķa grupas un sagatavot Projekta prasībām atbilstošus pārbaudes aktus

- sniegt saturisku atbalstu Projekta informatīvo aktivitāšu īstenošanai

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (t. sk. otrā līmeņa augstākā izglītība (vēlams sociālās zinātnēs vai projektu vadībā))

- darba pieredze valsts pārvaldē tiesību aktu izstrādē un analīzē (ne mazāk kā 3 gadi)

- darba pieredze ES fondu plānošanas jautājumos

- vēlama pieredze ar nodarbinātības politikas izstrādi un īstenošanu saistītajos jautājumos

- prasmes efektīvi veidot un uzturēt konstruktīvas, uz rezultātu orientētas starp personu un starp organizāciju attiecības ar citām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros

- prasme vērtēt faktus, analizēt datus un strādā komandā

- teicamas saskarsmes, sadarbības, organizēšanas un koordinēšanas prasmes

- izpratne projektu vadības jautājumos

- labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, vai elektroniski uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv. Tālr. uzziņām 67021585.


OP 2018/32.AKK3

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs izsludina atklātu konkursu uz vakanto valsts civildienesta ierēdņa amatu - Personālvadības un juridiskās nodaļas jurists

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās izglītības līmenim

- valsts pārvaldi, valsts civildienestu u. c. reglamentējošo normatīvu aktu pārzināšana un prasme izmantot praksē

- vēlama pieredze darbā ar publiskajiem iepirkumiem

- vēlama pieredze normatīvo aktu un līgumu projektu izstrādē

- sava darba laika organizācijas prasmes

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku

- lietvedības zināšanas

- pieredze darbā valsts pārvaldē un jurista specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību

- augstākā līmeņa (C2) valsts valodas zināšanas, vēlamas svešvalodu zināšanas (angļu, vācu, krievu valoda)

- teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte un atbildīgums

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt iestādes darbībai nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, ārējo normatīvo aktu projektus un veikt to aktualizēšanu atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos

- sniegt juridiska rakstura konsultācijas ierēdņiem un darbiniekiem par iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem

- sagatavot atbildes uz privātpersonu iesniegumiem, kā arī sniegt privātpersonām konsultācijas par iestādes kompetencē esošiem jautājumiem

- patstāvīgi sagatavot, koriģēt un saskaņot līgumus (vienošanās), rīkojumus un citus juridiska rakstura dokumentus

- izstrādāt priekšlikumus par tiesību sistēmas pilnveidošanu iestādes kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegt atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem

- sekot līdzi izmaiņām ārējos normatīvajos aktos un nosūtīt informāciju par tām struktūrvienību vadītājiem

- pārstāvēt iestādes intereses juridiskajos jautājumos valsts pārvaldes iestādēs un citās institūcijās

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

- mēnešalgu saskaņā ar Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" atbilstoši 9. mēnešalgu grupai no 835 līdz 1190 euro pirms nodokļu nomaksas atbilstoši kvalifikācijas kategorijai, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes termiņa beigām, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi "Konkursam" sūtīt uz e-pasta adresi vtmec@vtmec.gov.lv 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Informācija pa tālr. 67536130.


OP 2018/32.AKK4

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz Satiksmes ministrijas Starptautisko sadarbības projektu koordinācijas departamenta vecākā referenta amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlama starptautiskajās attiecībās un diplomātijā

- pieredze darbā valsts sektorā, plānojot un īstenojot nacionālo un ES līmeņa nozares politiku, kā arī piedaloties starptautiskās sadarbības organizēšanā

- darba pieredze Eiropas Savienības un citu ietvaru starptautiskās sadarbības organizēšanā un veicināšanā

- pieredze valsts politikas veidošanā un īstenošanā

- izpratne par valsts pārvaldes iekārtu un likumdošanu

- zināšanas par diplomātisko protokolu un etiķeti

- labas angļu un krievu valodas zināšanas, vēlamas arī franču valodas zināšanas

- teicamas iemaņas darbā ar datoru (ofisa programmatūru)

- spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu

- labas komunikācijas un sadarbības spējas

- spēja risināt problēmsituācijas

Galvenie amata pienākumi:

- izstrādāt uz nozares aktualitāšu analīzi balstītus priekšlikumus Latvijas nostājai par transporta un sakaru nozarēm, to paušanai starptautiskā mērogā

- regulāri analizēt nozares aktualitātes nacionālā, reģionālā un globālā mērogā un izvērtēt to ietekmi uz Latvijas transporta, sakaru un loģistikas nozares attīstību

- piedalīties ministrijas vadības vizīšu plānošanā un organizēšanā ārvalstīs

- nodrošināt ārvalstu delegāciju uzņemšanu Satiksmes ministrijā (vēstnieki, ārvalstu sadarbības partneri u. c.), t. sk. nodrošināt protokola funkcijas

- pēc nepieciešamības gatavot dažādus dokumentus (vēstules, ielūgumus, pateicības u. c.) latviešu un angļu valodā ministrijas sadarbības partneriem visā pasaulē

- savas kompetences ietvaros un ar attiecīgu pilnvarojumu pārstāvēt Satiksmes ministriju citu iestāžu un institūciju izveidotās ar nozari saistītās darba grupās, kā arī pārstāvēt ministriju starptautiskos pasākumos

Amats klasificēts 36. amata saimes II līmenī; (9. mēnešalgu grupa); bruto mēnešalga 835 līdz 900 EUR.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt pa pastu vai elektroniski, vai iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets, e-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām 67028218.


OP 2018/32.AKK5

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz vakanto Sēlijas virsmežniecības Jēkabpils nodaļas (Rubenes apgaita) mežziņa ierēdņa amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā mežsaimnieciskā izglītība

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā

- augsta atbildības izjūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- pārzināt meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot dokumentus, izskatīt administratīvās lietas un pieņemt lēmumus tajās

- pārzināt VMD informācijas sistēmu (ĢIS), uzturēt un papildināt tajā esošo informāciju

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 800,00 EUR līdz 900.00 EUR (bruto alga)

- atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā

- sociālās garantijas

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts meža dienestā Rīgā, 13. janvāra ielā 15, 3. stāvā, 301. kabinetā, 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas (tālr. uzziņām 67220027).


OP 2018/32.AKK6

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz Sēlijas virsmežniecības vecākā referenta ierēdņa amatu Aizkraukles mežniecībā (darbavieta Spīdolas ielā 9, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- nozarei atbilstoša akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība (jebkura līmeņa izglītība mežsaimniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- vēlama pieredze ilgāka par gadu attiecīgajā profesijā vai specialitātē

- teicamas komunikācijas prasmes (t. sk. tekstu sagatavošanas prasmes)

- prasme strādāt ar MS Office standartprogrammām, izmantot biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļus

Galvenie amata pienākumi:

- konsultēt klientus par VMD sniegtajiem pakalpojumiem

- pieņemt privātpersonu iesniegumus un citus dokumentus atļauju saņemšanai, koordinēt saņemto dokumentu izskatīšanu, atbildes vēstuļu sagatavošanu, izsniegt attiecīgās atļaujas)

- nodrošināt dokumentu sagatavošanu, apriti un glabāšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai

- pārzināt un izmantot darba pienākumu veikšanai VMD informācijas sistēmas

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no 800 līdz 900 € (bruto alga)

- atbildīgu un stabilu darbu draudzīgā un profesionālā kolektīvā

- sociālās garantijas

Motivētu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi personals@vmd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts meža dienestā Rīgā, 13. janvāra ielā 15, 3. stāvā, 301. kabinetā, 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas (tālr. uzziņām 67220027).

Amatu konkursu rezultāti

OP 2018/32.AKR1

Valsts meža dienests paziņo, ka konkurss uz vakanto Ziemeļkurzemes virsmežniecības Valdemārpils nodaļas mežziņa ierēdņa amatu ir noslēgts bez rezultāta.


OP 2018/32.AKR2

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā 2018. gada 9. februārī Kontroles departamenta vecākās referentes valsts civildienesta ierēdnes amatā uz noteiktu laiku ir iecelta IEVA VEISA.


OP 2018/32.AKR3

Iepirkumu uzraudzības birojs paziņo, ka konkursa kārtībā 2018. gada 12. februārī Administratīvo sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vecākās inspektores valsts civildienesta ierēdnes amatā uz nenoteiktu laiku iecelta INESE PETROŠJUS.


OP 2018/32.AKR4

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka 2018.gada 4.janvārī izsludinātais konkurss vakantajam juriskonsulta ierēdņa amatam Juridiskajā nodaļā ir noslēdzies bez rezultātiem.


OP 2018/32.AKR5

Nodrošinājuma valsts aģentūra paziņo, ka konkurss uz Administratīvi juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Administratīvās nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu ir beidzies bez rezultāta.


OP 2018/32.AKR6

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paziņo, ka konkursa kārtībā Investīciju uzraudzības departamenta Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākās ekspertes valsts civildienesta ierēdnes amatā no 2018. gada 12. februāra ir iecelta AURIKA STRATANE.


OP 2018/32.AKR7

Valsts valodas centrs paziņo, ka Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas juriskonsultes amatā uz noteiktu laiku no 2018. gada 12. februāra ir iecelta INGA GRIĶE.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)