Laidiens: 08.02.2018., Nr. 28

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2018/28.AKK1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (reģ. Nr. 90000270634) ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas uzkrāj informāciju sabiedrības interesēm, lai nodrošinātu uzticamu un drošu darījumu vidi valstī.

Aicinām pievienoties jaunus kolēģus Juridiskās nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatā (viena amata vieta uz noteiktu laiku, viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Mēs sagaidām, ka tev ir svarīgas tādas vērtības kā koleģialitāte un profesionalitāte.

Juridiskā nodaļa nodrošina dokumentu atbilstību iestādes mērķiem, normatīvo aktu prasībām, vispārējiem tiesību principiem, starptautisko tiesību normām, tiesu praksei un juridiskās tehnikas prasībām un pilnveido tiesisko bāzi jomās, kas saistītas ar Uzņēmumu reģistra darbību. Kā arī sekmē vienveidīgu tiesību piemērošanas praksi Uzņēmumu reģistra kompetences jomā un nodrošina iestādes struktūrvienības ar juridisku atbalstu un interešu pārstāvību tiesu iestādēs.

Galvenie pienākumi:

- izskatīt un sagatavot rakstveida atbilžu projektus uz saņemtajiem iesniegumiem

- sagatavot galvenā valsts notāra lēmumu projektus

- sagatavot un aktualizēt Uzņēmumu reģistra metodiskos norādījumus par Uzņēmumu reģistra kompetenci regulējošo tiesību normu piemērošanu

- konsultēt Uzņēmumu reģistra nodarbinātos par Uzņēmumu reģistra kompetenci regulējošo tiesību normu piemērošanu

- pārstāvēt Uzņēmumu reģistru tiesā

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. pantam

- otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs

- zināšanas komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos, administratīvajās tiesībās, civilprocesa tiesībās, civiltiesībās

- zināšanas lietvedībā

- vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā

- labas iemaņas darbā ar datoru

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un augsta atbildības izjūta

- precizitāte

- labas saskarsmes spējas

Mēs piedāvājam:

- interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā komandā

- labus darba apstākļus

- profesionālās izaugsmes iespējas

- bruto atalgojumu, sākot no 833,00 EUR (10. mēnešalgu grupa), un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

- veselības apdrošināšanas polisi (pēc 6 mēnešiem)

- darbavietu Rīgas centrā (Pērses ielā 2)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Pieteikuma dokumentus (CV, pieteikuma vēstule) iesniegt vai nosūtīt pa pastu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, adrese: Rīga, Pērses iela 2, vai e-pastu: info@ur.gov.lv. Tālr. uzziņām 67031816, 67031815.


OP 2018/28.AKK2

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā/-ās eksperta/-es ierēdņa vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs

- zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību

- darba pieredze atbilstošā profesijā un/vai valsts pārvaldē, ar pārtraukumu ne lielāku par 2 gadiem tiks uzskatīta par priekšrocību

- augsta atbildības izjūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus

- labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt komandā

- labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas)

Galvenie darba pienākumi:

- lēmumu, atļauju, saskaņojumu un atzinumu sagatavošana dabas aizsardzības, ietekmes uz vidi novērtējuma un teritorijas plānošanas jomā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pārvaldes kompetencei

- darbību un pasākumu ietekmes izvērtēšana uz aizsargājamām teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, bioloģisko daudzveidību un dabas vērtību saglabāšanu

- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu, aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana

- īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas iegūšana, to labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai

Piedāvājam:

- veselības apdrošināšanas polisi

- ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem

- amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu

- iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai

- kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus

- ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā

- iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī

Mēnešalga: līdz 810 EUR (bruto), atbilstoši piešķirtajai kategorijai.

Amats klasificēts 10. amatu apakšsaimē, III līmenī, 10. mēnešalgu grupā.

Pārbaudes laiks: 3 mēneši.

Biroja adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja.

Pārraugāmās teritorijas atrodas: Pāvilostas, Aizputes, Skrundas, Saldus, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Priekules, Vaiņodes, Nīcas un Rucavas novadā un Liepājas pilsētā.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 19.02.2018.) Dabas aizsardzības pārvaldei Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150, vai Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajā administrācijā, "Slīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270, vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi daba@daba.gov.lv līdz 19.02.2018.

Tālr. uzziņām 29132019, 29494292.


OP 2018/28.AKK3

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000054163, izsludina konkursu uz vakanto Rīgas 2. nodaļas VECĀKĀ KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTA ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam/-ei:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams - tiesību zinātnē)

- pieredze darbā ar tiesību aktiem (pieteikuma vēstulē norādīt - kādiem)

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- ļoti labas krievu valodas un angļu valodas zināšanas

- izpratne par izsaukumu noformēšanas un apstiprināšanas kārtību Latvijas Republikā

- izpratne par uzturēšanās atļaujām un ar to saistītiem jautājumiem imigrācijas jomā

- izpratne par ziņu sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra un ar to saistītajiem jautājumiem

- vēlama pieredze klientu apkalpošanas jomā valsts pārvaldē (vismaz 1 gads)

Galvenie amata pienākumi:

- lēmumprojektu sagatavošana nodaļas kompetences jautājumos (uzturēšanās atļaujas, ielūgumi, izsaukumi, ziņu sniegšana no Iedzīvotāju reģistra)

- atbilžu projektu sagatavošana uz klientu iesniegumiem, sūdzībām

- administratīvo pārkāpumu protokolu izskatīšana

Pārvalde piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- mēnešalgu 730 EUR pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā un pēc pārbaudes laika līdz 810 EUR (atalgojums atkarīgs no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo darba pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā)

- pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanu

- labus darba apstākļus Rīgā, Alunāna ielā 1

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- CV

- izglītības dokumentu kopija

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis":

- nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentam, adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026;

- personīgi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamentā Čiekurkalna 1. līnijā 1, k-3, Rīga, LV-1026;

- nosūtot uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv ar norādi "Pieteikums R2N VKAS amatam".

Uzziņas pa tālr. 67219130.


OP 2018/28.AKK4

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Iekšējā audita nodaļas juriskonsulta valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

- juridiskā atbalsta, viedokļa un atzinumu sniegšana savas kompetences jautājumos, ministrijas un tās padotības iestāžu iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanā.

Galvenie amata pienākumi:

- veikt amatpersonu/darbinieku atbildības izvērtēšanu un piedalīties ministrijas un tās padotības iestāžu dienesta pārbaužu un disciplinārlietu izmeklēšanā

- izvērtēt auditu rezultātā konstatētos pārkāpumus saistībā ar kriminālprocesu ierosināšanu

- izvērtēt ministrijas vai citu iestāžu sagatavoto dokumentu kvalitāti un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un amatpersonu lēmumiem

- sagatavot tiesību aktu un sarakstes dokumentu projektus

- piedalīties uz risku novērtējumu balstītu iekšējo auditu veikšanā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs

- veikt pārbaudes par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu sporta organizācijās un profesionālās izglītības iestādēs, sniegt ziņojumus par veikto pārbaužu rezultātiem

- veikt Valsts kontroles revīziju ieteikumu ieviešanas uzraudzību, sagatavojot viedokli par ieteikumu ieviešanas gaitu un uzturot Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas datubāzi

- piedalīties ārējo un iekšējo auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzībā un iekšējā audita darba salīdzinošo pārbaužu veikšanā

- veikt citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- darba pieredze valsts pārvaldē vismaz gadu

- darba pieredze juridiskajā darbā vismaz divi gadi

- vēlama pieredze audita vai revīzijas darbā

- zināšanas dienesta pārbaužu veikšanas un disciplinārlietu izskatīšanas jautājumos, Valsts pārvaldes iekārtas likuma, Administratīvā procesa likuma, Darba likuma un Valsts civildienesta likumu normu piemērošanā

- zināšanas par valsts administratīvo struktūru un procesiem

- zināšanas par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku un tiesību aktiem

- vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentēšanas prasmes

- spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisko apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Ministrija piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē

- mēnešalgu no 940,00 līdz 1174,00 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī (10. mēnešalgu grupa)

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā

- labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā)

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt pieredzi juridiskajā darbā un/vai audita vai revīzijas jautājumos, norādot periodu;

- CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

- izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzamos dokumentus:

- nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407. kabinets, Rīga, LV-1050);

- nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi "Iekšējā audita nodaļas juriskonsults".

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

- 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

- 2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi

- iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Tālr. uzziņām 67047892.


OP 2018/28.AKK5

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Juridiskā un nekustamā īpašuma departamenta juriskonsulta (iepirkumi) valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

- Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - ministrija) juridisko dokumentu sagatavošana un saņemto dokumentu juridiska izvērtēšana, kā arī līgumu noslēgšanas un kontroles nodrošināšana.

Galvenie amata pienākumi:

- izvērtēt ministrijas vai citu valsts institūciju sagatavoto dokumentu juridisko kvalitāti, tai skaitā piedalīties atzinumu sagatavošanā par citu valsts institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem

- piedalīties ministrijas iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē

- juridiski noformēt administratīvos aktus un sagatavot līgumu projektus

- piedalīties iepirkuma komisijas darbā:

• veikt publisko iepirkumu ietvaros iesniegto piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kompetento institūciju un attiecīgo nozaru ieteikumiem

• veikt iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu

- pārstāvēt ministrijas intereses Iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs un tiesā, tai skaitā piedalīties paskaidrojumu sagatavošanā par Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtajiem iesniegumiem

- konsultēt ministrijas darbiniekus un ierēdņus juridiskajos un kontroles jautājumos

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (bakalaurs/maģistrs) un 5. kvalifikācijas līmenis tiesību zinātnē

- pieredze juridiskajā darbā, t. sk. līgumu izstrādē, vismaz divi gadi

- pieredze iepirkumu jomā vismaz divi gadi

- pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē vismaz viens gads

- zināšanas administratīvā procesa jomā

- zināšanas publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un kompetento institūciju izstrādāto publiskā iepirkuma vadlīniju piemērošanas jomā

- vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu īsos termiņos

Ministrija piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē

- mēnešalgu: 1. kategorija: 940,00 EUR, 2. kategorija: 1115,00 EUR, 3. kategorija: 1287,00 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī, 10. mēnešalgu grupa)

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā

- labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā)

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze juridiskajā darbā, iepirkumu jomā un pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē

- CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai)

- izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzamos dokumentus:

- nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a. kabinets, Rīga, LV-1050),

- nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi " JNĪD juriskonsults".

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:

- 1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana,

- 2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti veikt praktisko uzdevumu,

- 3. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Pēc konkursa 1. kārtas sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākamajai kārtai! Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Tālr. uzziņām 67047892.


OP 2018/28.AKK6

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Personālvadības pārvaldes Civilās un darba aizsardzības daļas darba aizsardzības vecākā/-ās speciālista/-es darbinieka amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Personālvadības pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (VID) atbalsta funkcijas īstenošana personāla vadības, procesu vadības un juridisko jautājumu, kas izriet no darba un civildienesta tiesiskajām attiecībām, jomā, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta darbības nodrošināšanai civilās aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta otrās daļas prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā

- apmācība ugunsdrošības jomā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai 160 stundu mācību programmai

- prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- nevainojama reputācija

Ja esi gatavs:

- veikt darba vides iekšējo uzraudzību, t. sk. darba vides risku novērtēšanu, darba aizsardzības pasākumu plānu izstrādi

- veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu civilās aizsardzības pasākumu jomā

- izstrādāt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Darbinieka amatam noteikta: 6. saime "Darba aizsardzība", III līmenis, 8. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 621 līdz 866 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Darbinieka dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz PP_CDAD_DAVS_Vārds_Uzvārds".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani mums pa tālr. 67122630 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2018/28.AKK7

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes Maksātnespējas procesa daļas Pirmās nodaļas galvenā/-ās jurista/-es ierēdņa amatu (2 vakances uz noteiktu laiku)

Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana nodokļu parādu piedziņas jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- zināšanas nodokļu normatīvajos aktos

- prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus

- labas prasmes darbā ar MS Outlook, Word, Excel

- nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā vidē un:

- veikt procesuālas darbības nodokļu maksātāju maksātnespējas procesos, tiesiskās aizsardzības procesos un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesos

- veikt tiesā iesniedzamo paskaidrojumu un pierādījumu sagatavošanu, pārsūdzēt tiesas nolēmumus un pārstāvēt VID intereses tiesā

- kontrolēt nodokļu nomaksas termiņu ievērošanu un veikt nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu bezstrīda piedziņu

- izskatīt iesniegumus, sniegt atbildes nodokļu maksātājiem, iestādēm, organizācijām pēc pieprasījuma

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa amatam ir noteikta: 21. saime "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi", IIIA līmenis un 9. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 701 līdz 973 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NPPP_MPD_1N_GJ_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālr. numuru 67122627 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2018/28.AKK8

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Otrās izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja/-as ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vēlama ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā (finansēs, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi), vai tiesību zinātnē

- pieredze nodokļu, finanšu vai noziedzīgu nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā ne mazāk kā viens gads

- noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomas tiesību aktu pārzināšana

- spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt

- nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

- veikt izmeklēšanu kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā

- izskatīt iesniegtās ziņas, kuras norāda uz iespējami noziedzīga nodarījumu izdarīšanu, un uzsākt kriminālprocesu, tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats, vai atteikties uzsākt kriminālprocesu

- nodrošināt tiesas, prokurora un citu kompetento iestāžu un amatpersonu procesuālo uzdevumu un norādījumu

- veikt citus Kriminālprocesa likumā noteiktos izmeklēšanas iestādes uzdevumus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa amatam noteikta: 28.1. apakšsaime "Izmeklēšana", II A līmenis un 10. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 740 līdz 1089 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NMPP_FNID_2IN_I_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālr. numuru 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2018/28.AKK9

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (reģ. Nr. 90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodokļu un muitas policijas pārvaldes Finanšu noziegumu izmeklēšanas daļas Pirmās izmeklēšanas nodaļas izmeklētāja/-as ierēdņa amatu (2 vakances uz nenoteiktu laiku)

Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) kompetencē ir Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) pamatdarbības un atbalsta funkcijas īstenošana noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā.

Ja tev ir:

- atbilstība likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 17. panta pirmās daļas prasībām un pēdējo trīs gadu laikā neesi pārcelts (ar pamatojumu, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību civildienestam) citā amatā

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vēlama ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā (finansēs, banku lietas un apdrošināšana, grāmatvedība un nodokļi), vai tiesību zinātnē

- pieredze nodokļu, finanšu vai noziedzīgu nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomā ne mazāk kā viens gads

- noziedzīgo nodarījumu atklāšanas un novēršanas jomas tiesību aktu pārzināšana

- spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt

- nevainojama reputācija

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā un:

- veikt izmeklēšanu kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ieņēmumu jomā

- izskatīt iesniegtās ziņas, kuras norāda uz iespējami noziedzīga nodarījumu izdarīšanu, un uzsākt kriminālprocesu, tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats, vai atteikties uzsākt kriminālprocesu

- nodrošināt tiesas, prokurora un citu kompetento iestāžu un amatpersonu procesuālo uzdevumu un norādījumu

- veikt citus Kriminālprocesa likumā noteiktos izmeklēšanas iestādes uzdevumus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās

- sociālās garantijas

- veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa amatam noteikta: 28.1. apakšsaime "Izmeklēšana", IIA līmenis un 10. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 740 līdz 1089 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Ierēdņa dienesta vieta: Talejas ielā 1, Rīgā.

Pieteikuma vēstuli, dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Konkurss uz NMPP_FNID_1IN_I_Vards_Uzvards".

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālr. numuru 67122634 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi VID.konkursi@vid.gov.lv ar norādi "Jautājums par konkursu".


OP 2018/28.AKK10

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina konkursu uz projekta vadītāja amatu Veselības infrastruktūras attīstības projektu nodaļā

Mēs piedāvājam:

- iegūt lielisku darba pieredzi un iespēju līdzdarboties valstiski svarīgu projektu ieviešanas procesā

- darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā

- amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem

- stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 912 euro līdz 1240 euro)

- profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas

- darbavietu Rīgas centrā

Tavos pienākumos būs:

- Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzība un kontrole, t. sk. projektu izdevumu finanšu plūsmas izskatīšana un analīze un projektu iepirkumu dokumentācijas izvērtēšana

- pārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās

Mēs sagaidām, ka tev ir:

- pieredze Eiropas Savienības fondu ieviešanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē (pieredze infrastruktūras projektu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- zināšanas iepirkumu procedūru jautājumos

- izpratne par būvniecības procesu un ar to saistīto dokumentāciju

- izpratne par grāmatvedības un finanšu vadības pamatprincipiem

- izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā

- spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus

- augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

CV un motivācijas vēstuli desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pastu: cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Veselības infrastruktūras attīstības projektu nodaļas projekta vadītājs".

Plašāka informācija par aģentūru un citas vakances šeit: http://cfla.gov.lv/lv/vakances.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)