Laidiens: 06.02.2018., Nr. 26 (6112)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2018/26.US1

SIA "Gaia Invest", reģ. Nr. 40003798735, brīdina dzīvokļa Nr. 26 Rīgā, Ģertrūdes ielā 103, īrnieci VITU IRBI-ROZENFELDI, pers. kods 100667-11817. Lūdzu viena mēneša laikā no paziņojuma publikācijas samaksāt parādu par dzīvojamo telpu īri, kas uz 2018. gada 1. janvāri ir naudas summa 5669,06 EUR apmērā. Ja noteiktajā termiņā parāds netiks apmaksāts, ar jums noslēgtais īres līgums tiks izbeigts pēc diviem mēnešiem no paziņojuma publikācijas.


OP 2018/26.US2

Brīdinu INESI AUNIŅU, pers. kods 101082-11184, un kopā ar viņu dzīvojošos ģimenes locekļus, laulāto ARMANDU AUNIŅU un meitu KATARĪNU MENSKU, ka parāda par īri Mazajā Kandavas ielā 1, dz. 2, Rīgā (uz 15.01.2018. 1049,35 EUR apmērā), nesamaksāšanās gadījumā mēneša (viena) laikā pēc šīs publikācijas pret jums saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiks sniegta prasība par izlikšanu no dzīvokļa un parāda piedziņu.

Brīdina dzīvokļa Mazajā Kandavas ielā 1-2, Rīgā, īpašniece Inta Desmitniece, pers. kods 100260-11816.


OP 2018/26.US3

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.¹ pantu zvērināta notāre Laila Lapiņa paziņo, ka akciju sabiedrība "LATEKO LĪZINGS", vienotais reģistrācijas numurs 40003366651 paziņo JURIM STRAĶIM (JURIS STRAĶIS), pers. kods 100470-10505, par vienpusēju atkāpšanos no 2015. gada 10. septembrī starp akciju sabiedrību "LATEKO LĪZINGS" kā aizdevēju un Juri Straķi kā aizņēmēju (abi kopā turpmāk - Puses) noslēgtā kredīta līguma Nr. HK000186 un 2016. gadā 15. martā starp Pusēm noslēgtā vienošanās protokola Nr. P1-000186 un aicina Juri Straķi 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas izpildīt visas no 2015. gadā 10. septembra kredīta līguma Nr. HK000186 un no 2016. gadā 15. marta vienošanās protokola Nr. P1-000186 izrietošas parādsaistības 12 613,42 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti trīspadsmit euro 42 centi) apmērā un brīdina, ka saistību neizpildes gadījumā akciju sabiedrība "LATEKO LĪZINGS" vērsīsies tiesā ar pieteikumu par Jurim Straķim piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa - Melnsila ielā 23-37, Rīgā, kadastra numurs 0100 900 3489, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9837-37, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)