Laidiens: 30.11.2018., Nr. 236

Dažādi sludinājumi

OP 2018/236.DA1

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudēm

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) paziņo, ka tabulā minētajai personai uzsākta datu atbilstības pārbaude par 2016. un 2017.gadā ar nodokli apliekamiem ienākumiem, kas gūti par nodarbinātību uz starptautiskos pārvadājumos izmantojamiem kuģiem:

Vārds, uzvārds

Personas kods

Paziņojuma datums un numurs

Taksācijas periods

Nodarbinātības periods

Virsnieks (jā/nē)

ARTIS RUPERTS

170783-10828

17.09.2018.

Nr.31.1-8.56/243942

2016.g.

01.01.2016.-20.03.2016.

13.08.2016.-31.12.2016.

2017.g.

10.04.2017.-12.10.2017.

24.11.2017.-31.12.2017.

Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.panta 5.1 daļu un likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 10.panta pirmās daļas 4.punktu, lūdzam 30 dienu laikā pēc paziņošanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegt iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu deklarācijas par 2016.gadu un 2017.gadu vai pamatotu paskaidrojumu deklarācijas neiesniegšanas gadījumā personīgi vai pa pastu jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniskā veidā - izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta piektajā daļā noteiktajam, dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.


OP 2018/236.DA2

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko lietvedībā atrodas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 19.septembra lēmums lietā Nr.3-12/0227- 18/18 par:

1. SIA Profs nekustamie īpašumi Valmiera, reģistrācijas Nr.50003773131, piederošā nekustamā īpašuma: Kungu iela 25-110, Rīga (1/6 domājamā daļa), ar kadastra Nr.0100 924 3880, kas reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000233876-110, un

2. SIA ZAĻAIS FONDS, reģistrācijas Nr.40003110088, piederošo nekustamo īpašumu: Kungu iela 25, Rīga, ar kadastra Nr.0100 503 0029, kas reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000233876;

- Kungu iela 29, Rīga (12961/16203 domājamās daļas), ar kadastra Nr.0100 003 0054, kas reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.5269;

- Minsterejas iela, Rīga (12961/16203 domājamās daļas), ar kadastra Nr.0100 003 0058, kas reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.4246;

- Minsterejas iela 11, Rīga (12961/16203 domājamās daļas), ar kadastra Nr.0100 003 0059, kas reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.18449, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā kā kopību.

Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS Swedbank, reģistrācijas Nr.40003074764. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta trešo daļu paziņoju Dinai Goevai, dzim. 16.11.1962., Marinai Kim, dzim. 14.09.1965., Grigory Rozentsvet, dzim. 18.01.1963., Oļegam (Oleg) Kučerjavenko (Kucheriavenko), dzim. 23.12.1964., Irinai (Irina) Kozirai (Kozyr), dzim. 31.05.1957., ka izpildu lietas Nr.00531/040/2018 ietvaros piedziņa tiek vērsta uz minētajiem nekustamajiem īpašumiem.


OP 2018/236.DA3

Paziņojums sabiedrībai par iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Operators: "Viduskurzemes AAO" SIA, reģ.Nr. 58503015521, adrese: "Vibsteri", Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871, tālr. 63864244, e-pasts: vaao@vaao.lv.

Piesārņojošā darbība: Azbestu saturošo atkritumu poligons "Dūmiņi", Brocēnu novads, kadastra Nr.84050010033 un 84050010037.

Esošās un paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumam ir:

"(5) Atkritumu saimniecība:

1) iekārtas bīstamo atkritumu, arī naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai pārstrādei, kuru jauda pārsniedz 10 tonnas dienā."

Paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā poligona darbībā: pieņemamo atkritumu daudzumu un veidu palielināšana un dažu atkritumu veidu pārstrādes ieviešana.

Poligona esošā darbība atbilst likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1.pielikuma "Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams" 14. punktam "Bīstamo atkritumu apglabāšanas vietas (..)", savukārt paredzētā darbība ievieš tajā papildinājumus atbilstoši minētā pielikuma 14.1 punktam "Bīstamo atkritumu bioloģiskās, fizikālās un mehāniskās pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 10 000 tonnu gadā un vairāk."

Esošajai poligona platībai paredzēts pievienot papildus 5,3 ha no poligonam blakus esošā (dienvidu pusē) zemes īpašuma "Brikšņi" un veikt tajā ar naftas produktiem piesārņotas grunts bioloģisko apstrādi līdz tādam līmenim, ka tā pilnībā zaudē īpašības, kas padara to par bīstamo atkritumu. Pēc pārstrādes tiks iegūtas otrreizējās izejvielas, kas būs noderīgas tautsaimniecībā, savukārt nepārstrādājamā atkritumu daļa tiks nodota apglabāšanai. Šis grunts attīrīšanas veids ir viens no augsnei draudzīgākajiem un ekonomiski izdevīgākajiem veidiem.

Piesārņotās grunts pārstrādes zonas kopplatība ir 17 000 m² ar vidējo maksimālo pārstrādes ietilpību 8590 m³ jeb 15 500 t un maksimālo - 20 000 t.

Liepājas reģionālajā vides pārvaldē 16.11.2018. ir pieņemts atbilstošs iesniegums. Ar tajā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

- "Viduskurzemes AAO" SIA, "Vibsteri", Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30);

- Brocēnu novada pašvaldībā, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV-3851, dome@broceni.lv (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00);

- Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401, liepaja@liepaja.vvd.gov.lv (darbdienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un no plkst. 13.00 līdz 18.00 pirmdienās, plkst. 16.00 piektdienās un plkst. 17.00 pārējās);

- www.vvd.gov.lv: "sabiedrības līdzdalība" - "A un B atļauju iesniegumi" - "Viduskurzemes AAO";

- tīmekļa vietnē /informativi-materiali/vaao.lv.

Sabiedrība 30 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas dienas var rakstiski iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem.


OP 2018/236.DA4

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas paziņojums parādniekiem

Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma 12. panta ceturto daļu, Paziņošanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu paziņojam, ka Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uzsākusi uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda bērna nodrošināšanai ar uzturlīdzekļiem šādu parādnieku vietā:

Nr.p.k.

Parādnieks

Personas kods

1.

Agafonovs Dmitrijs

190475-11538

2.

Aleksejeva Jevgeņija

120679-12150

3.

Ambrusevičius Aurimas

dzim.23.04.1982

4.

Ansone Liene

290176-11924

5.

Azzoni Angelo

dzim.13.08.1965

6.

Bajorune Nataļja

130977-10677

7.

Bartaševičs Viktors

170264-11280

8.

Bičels Aleksandrs

220776-10059

9.

Bogdanovičs Pāvels

160977-13003

10.

Boļšakovs Valērijs

121072-12715

11.

Bormeisters Aldis

230479-10514

12.

Budhathoki Vinod

321024-28515

13.

Bumbiers Edgars

130389-12519

14.

Can Senol

dzim.18.03.1975

15.

Cimdars Rolands

110887-12081

16.

Deviņpirksts Eduards

050867-11869

17.

Dofilovičs Aleksandrs

031293-10207

18.

Drebeiniece Anna

111193-12962

19.

Drīlis Mārtiņš

221189-11297

20.

Duburs Mareks

221176-11778

21.

Ermansone Gunta

060374-11573

22.

Ermilov Dmitry

nav

23.

Ezeriņš Ēriks

270877-12326

24.

Fjodorovs Nauris

260195-10015

25.

Fotiadis Gauriil

dzim.10.09.1971

26.

Gadišķis Emīls

011192-11361

27.

Gasjunaitis Andris

060487-12400

28.

Gavrilova Jūlija

221279-10528

29.

Gavrilovs Aleksejs

281291-11516

30.

Geka Inna

050781-11580

31.

Gūtmanis Dailis

300970-11109

32.

Ida Juris

dzim.16.04.1965

33.

Irbe Jānis

100763-10101

34.

Īzaks Nikolajs

100772-13012

35.

Jakubauskas Remigijus

dzim.04.06.1979

36.

Kārklelis Ivo

141071-12000

37.

Kārkliņš-Jurševskis Ivo

270674-10021

38.

Kauns Juļus

dzim.17.02.1981

39.

Kazakovs Romans

dzim.26.08.1985

40.

Kleins Laimonis

220170-13009

41.

Kļiņičevs Kirils

161192-10846

42.

Konters Vilnis

010577-12266

43.

Koritcins Vitālijs

070876-11578

44.

Kovaļonoka Jeļena

040671-11804

45.

Kuļikovs Sergejs

030670-10929

46.

Lasmanis-Dimza Jānis

170176-10317

47.

Ločs Jānis

180167-11161

48.

Lukasevičs Valērijs

151279-10557

49.

Lukjanovs Igors

070974-12062

50.

Ļevcovs Ruslans

130370-11807

51.

Ļitvinko Aleksandrs

120264-10023

52.

Mališevs Ruslans

201190-10029

53.

Martinsons Vilnis

300666-11363

54.

Masaļska Iranda

200984-10321

55.

Menghini De Oliveira Dombel

dzim.05.03.1974

56.

Mickevičius Valentas

dzim.29.05.1986

57.

Migovičs Edgars

070390-11762

58.

Mihaiļuks Andrejs

170778-10505

59.

Mironcovs Aivars

120365-10474

60.

Mitrošenko Jurijs

200987-11431

61.

Mohammed Aso Yasin

dzim.22.06.1979

62.

Morkāns Žanis

200778-11863

63.

Narovska Tatjana

021282-10218

64.

Ovčiņņikovs Aleksejs

101079-11218

65.

Pal Dragan

dzim.15.08.1973

66.

Pečkurjova Sandra

150467-10836

67.

Pečkurjovs Mihails

150258-10838

68.

Petrova Zoja

080975-11364

69.

Posts Aleksandrs

130372-12684

70.

Pudāns Ivars

200580-12118

71.

Rengards Ingmārs

040279-10900

72.

Romanovskis Agris

150367-11376

73.

Rožakmens Andris

071176-12054

74.

Santalovs Andrejs

070475-11724

75.

Savko Jurijs

201189-10228

76.

Semjonovs Sergejs

110388-10855

77.

Siļava Viktors

040667-12368

78.

Simaņins Vladimirs

290180-11226

79.

Skriba Radovan

dzim.30.03.1972

80.

Skripijs Eduards

051174-13101

81.

Sladžs Andris

030374-13006

82.

Suščenko Gatis

241274-12210

83.

Šaļte Kristīna

270588-10218

84.

Šmits Tomass

dzim.21.12.1968

85.

Šnitkina Jūlija

050182-10042

86.

Taha Sadar Faku

dzim.01.02.1984

87.

Tomele Nansija

260486-10891

88.

Topčijevs Anatolijs

150865-11081

89.

Tuzkovs Sergejs

120573-11538

90.

Udejevs Aleksejs

021079-10418

91.

Valteris Vilnis

051157-12888

92.

Vasiļjevs Dmitrijs

050681-11034

93.

Veinbergs Oļegs

190671-11988

94.

Veinbergs Raitis

181274-12009

95.

Vītoliņš-Vītols Edgars

270769-10706

96.

Voina Inta

010378-11646

97.

Widmer Khalid

dzim.27.12.1963

98.

Zasurcevs Aleksandrs

270675-11076

99.

Zdanovskis Normunds

130373-11877

100.

Zurawek Grzegorz Konrad

dzim.03.04.1981

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)