Laidiens: 23.10.2018., Nr. 209

Izsoles

OP 2018/209.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 73.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Špēla, prakses vieta: Mārupes iela 4-30, Rīga, rīko Olgai Kiseļovai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums atrodas Ēbelmuižas ielā 22, dz. 61, Rīgā, un sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 62,55 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 6255/398040 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10389 61 ar kadastra Nr.0100 908 5633. Piedzinējs - Rīgas Sociālais dienests, juridiskā adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 33 800,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 33 800,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti euro). Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 15. novembrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Špēlas, reģistrācijas Nr.20097212518, depozīta kontā Nr.LV46TREL9199087001000, Valsts kasē, kods TRELLV22XXX, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (3380,00 EUR), maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2018. gada 26. oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018. gada 26. novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 23209974.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA Jumona. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.1, un pie tā piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm - šķūņiem ar kadastra apzīmējumiem 01000972086003, 01000972086004, 01000972086008, un zemesgabala, kas atrodas Lielupes ielā 29, Rīgā, kadastra numurs 01009137982, Rīga, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.304381. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 130,00.Izsoles sākumcena - EUR 97,50. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 5,00. Izsoles sākums - 2018. gada 26. oktobrī. Izsoles noslēgums - 2018.gada 26. novembrī plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 15. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ3

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta: Zvaigžņu iela 1, Valmiera, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu "Autogarāžas", Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads, kadastra numurs 9666 005 0217, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1 ha, uz kura atrodas zemesgabala īpašniekam nepiederoša ēka. Kreditors: SIA "Lattelecom", Dzirnavu iela 105, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Nekustamā īpašuma novērtējums - 4400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 3300,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 25.oktobris. Izsoles noslēguma datums - 2018.gada 26.novembris plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 14.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (440,00 EUR), zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ.Nr.30048611351, depozīta kontā Nr.LV56TREL919911400100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 64264408. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Latgales ielā 36, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra Nr.6801 003 0024. Kreditors: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 717 kv.m. Uz zemesgabala atrodas namīpašums, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0024 001 un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 6801 003 0024 002. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 3500 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 18.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (350 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 29.oktobris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 28.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ5

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu, kas atrodas Latgales ielā 34A, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra Nr.6801 003 0029. Kreditors: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1084 kv.m, uz kura atrodas citai personai piederoša veikala ēka. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 2300 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 200 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 18.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (230 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2018.gada 29.oktobris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 28.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 61 zvērināta tiesu izpildītāja Inta Kešāne, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Olgai Lugovkinai. Piedzinējs - Marginalen Bank Bankaktiebolag, Box 26134, 100 41 Stokholma, Zviedrija. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.22, platība 54,60 kv.m un kopīpašuma 546/20674 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Pionieru ielā 89-22, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 8080 900 0340. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 20 000,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 20 000,00. Izsoles solis - EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.11.2018. jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Intas Kešānes, reģ.Nr. 28098211425, depozīta kontā LV53TREL9199050001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2000,00 EUR un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākums - 26.10.2018. plkst.13.00. Izsoles noslēgums - 26.11.2018. plkst.13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ7

Izsole

SIA "SALTAVOTS" pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - riteņtraktoru CASE-580SLE LEADER B (ar ekskavatora funkcijām), reģistrācijas Nr. T9885LA. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA "SALTAVOTS", 12. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, un elektroniski tīmekļvietnē www.saltavots.lv. Izsolāmo objektu var apskatīt Vildogas ceļš 2, Siguldā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa tālr. 29195125.

Pieteikumu reģistrācija - SIA "SALTAVOTS", 12. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2018. 7. novembrim plkst. 9.00, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, tālr. 67971729. Izsole notiks 2018. gada 7. novembrī plkst.10.00 SIA "SALTAVOTS", 5. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā.

Izsoles sākuma cena EUR 6340,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa). Reģistrācijas maksa EUR 5,00 un nodrošinājums EUR 634,00 jāiemaksā SIA "SALTAVOTS", reģ. Nr.40103055793, bankas kontā Nr. LV 15 UNLA 0027 8005 08704, AS "SEB banka".

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, no kuras atrēķināts iemaksātais nodrošinājums par nosolīto kustamo mantu, un pievienotās vērtības nodoklis jāsamaksā septiņu kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.


OP 2018/209.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.36 zvērināta tiesu izpildītāja Iveta Kruka, prakses vieta: Ogre, Mālkalnes prospekts 1-16, LV-5001, rīko pirmo izsoli parādniekam Jānim Tabūnam piederošajai ½ domājamajai daļai no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7433 003 0106, kas atrodas Kalmes, Kaibala, Lielvārdes pagasts, LV-5070. Nekustamā īpašuma sastāvs - ½ domājamā daļa no zemesgabala 2800 kv.m platībā, kura īpašuma tiesības (tiesiskais valdījums) reģistrētas Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra Nr. 7433 003 0106. Balstoties uz Lielvārdes novada būvvaldes atzinumu par būves pārbaudi novērtējamā īpašuma sastāvā tiek iekļautas uz zemes esošā saimniecības ēka (kadastra Nr. 7433 003 0106 002) 87,4 kv.m platībā un siltumnīca (kadastra Nr. 7433 003 0106 003) 37,2 kv.m platībā. Jānis Tabūns ir reģistrēts kā tiesiskais valdītājs ½ domājamajai daļai no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7433 003 0106, kas atrodas Kalmes, Kaibala, Lielvārdes pagasts, LV-5070. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Sarmīte Sergejeva. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 5000,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 15. novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV89TREL9199026001000, saņēmēja Iveta Kruka, reģ. Nr. 17018211422, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 500,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 26. oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 26. novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 67205353, 29353951. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ9

Izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: "Melveri Jauniņņas", Gaviezes pagasts, Grobiņas novads, izsoli. Īpašums sastāv no zemes starpgabala 1,91 ha platībā, kadastra Nr.6456 001 0113. Īpašuma nosacītā cena - 5807,00 EUR, drošības nauda - 580,70 EUR, dalības maksa - 50,00 EUR. Izsoles datums - 2018.gada 4. decembrī plkst. 10.00.

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2018.gada 3. decembrim plkst. 12.00. Izsoles vieta - Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads. Izsoles noteikumi pieejami www.grobinasnovads.lv. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.


OP 2018/209.IZ10

Izsole

Grobiņas novada dome izsludina nekustamā īpašuma, adrese: "Pie Zuļģiem", Gaviezes pagasts, Grobiņas novads, izsoli. Īpašums sastāv no zemes starpgabala 1,28 ha platībā, kadastra Nr.6456 001 0379. Īpašuma nosacītā cena - 4324,00 EUR, drošības nauda - 432,40 EUR, dalības maksa - 50,00 EUR. Izsoles datums - 2018.gada 4. decembrī plkst. 11.00.

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2018.gada 3. decembrim plkst. 12.00. Izsoles vieta - Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads. Izsoles noteikumi pieejami www.grobinasnovads.lv. Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir starpgabalam piegulošo īpašumu īpašniekiem. Pirmpirkuma tiesīgajām personām pieteikums dalībai izsolē jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.


OP 2018/209.IZ11

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ksenijai (Ksenia) Platonovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Dārza ielā 4-11, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Piedzinējs: Nīcas novada dome, adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 34,1 kv.m un 24/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 545 11, kadastra Nr. 6478 900 0059. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - 3600,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 360,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 24.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 23.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ.Nr.LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko SIA "Impero Investments" piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7480 001 0079 sastāv no viena zemesgabala ar kopējo platību 7910 kv.m. Nekustamais īpašums atrodas Ogres novadā, Ogresgala pagastā, "Lībieškalns". Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 14 000,00, sākumcena - EUR 14 000,00, Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 19.novembrim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (1400,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērinātas tiesu izpildītājas (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2018.gada 30.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 29.novembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko pirmo izsoli Aivaram Baurim piederošā nekustamā īpašuma Meldru iela 26-13, Rīga, kadastra Nr.0100 913 4770, 1/8 domājamajai daļai. Piedzinējs: AS NORVIK BANKA (juridiskā adrese: Elizabetes iela 15-2, Rīga, LV-1010). Nekustamais īpašums sastāv no 1/8 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.13 ar kopējo platību 67,75 kvm (VZD - 67,7 kv.m) un pie tā piederošām kopīpašuma 6775/313945 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums - 2600,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena - 2600,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 24.10.2018. un noslēgsies 23.11.2018. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.11.2018., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 260,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Gintera Hmeļevska, reģ.Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 29606036, 62004477. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ14

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekiem SIA "BAS M", juridiskā adrese: "Montas", Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, un Sandrai Būdai piederošos funkcionāli saistītos nekustamos īpašumus "Montas", kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā (kadastra numuri 6478 010 0032; 6478 510 0011). Piedzinējs: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", adrese: Doma laukums 4, Rīga. SIA "BAS M" piederošais nekustamais īpašums "Montas", kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, sastāv no jaunbūves, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000559792, kadastra Nr.6478 510 0011, Sandrai Būdai piederošais nekustamais īpašums "Montas", kas atrodas Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2,41 ha un mājīpašuma, kas sastāv no saimniecības ēkas un jaunbūves, reģistrēts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 241, kadastra Nr. 6478 010 0032. Uz zemesgabala atrodas arī zemesgrāmatā nereģistrētas palīgēkas: pagrabs, siltumnīca un palīgēka. Funkcionāli saistīto nekustamo īpašumu piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena kopā 45 500,00 EUR. Izsoles solis - 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 4550,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 24.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 23.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9001 004 0038, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 920 kv.m, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0038 001 (dabā neeksistē), šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0038 002 (dabā neeksistē), šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0038 003 (dabā neeksistē), šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0038 004 (dabā neeksistē) un tualetes ēkas ar kadastra apzīmējumu 9001 004 0038 005, kas atrodas Tukuma novadā, Tukuma pilsētā, Talsu ielā 48, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašniece - Evita Mežecka. Piedzinējs - Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums Tukuma novads. Nekustamā īpašuma novērtējums, sākumcena - EUR 2400,00. Izsoles solis - EUR 240,00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 19.novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr.LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 240,00 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks - 2018.gada 30.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 29.novembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē Filgitai Ādamsonei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Viršu ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Piedzinējs: AS "SEB Banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 804 kv.m un dzīvojamās ēkas, reģistrēts Pāvilostas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 195, kadastra Nr. 6413 006 0109. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 22 339,09 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 16 754,32 EUR. Izsoles solis - 800,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2233,91 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 24.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 23.novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko 162/1973 domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 9088 501 0005, kas sastāv no garāžas boksa Nr.8 ar kopējo platību 16,2 kv.m, kadastra numurs 8868 007 0186, kas atrodas Kandavas novadā, Vānes pagastā, ''Odziņas'', pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Ainis Telšinskis. Piedzinēji: SIA "Baltic Business Advice'', Lāčplēša iela 41, Rīga; Tiesu administrācija, Antonijas iela 6, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; LR IeM Valsts policija, Čiekurkalna 1.līnija 1-k-4, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums, sākumcena - EUR 150,00. Izsoles solis - EUR 15,00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2018.gada 19.novembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr.LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 15,00 EUR apmērā un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks - 2018.gada 30.oktobris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 29.novembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 66.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, rīko nekustamā īpašuma Ģertrūdes iela 34-9, Rīga, kadastra Nr.0100 909 0990, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.9 (144,20 kv.m), un 14420/283032 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Aivars Plivčs. Piedzinējs - DZĪK Ģertrūdes 34, Ģertrūdes iela 34-2, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - 93 000 EUR. Izsoles sākumcena - 93 000 EUR. Izsoles solis - 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 13.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 9300 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģistrācijas Nr. 22127810025, Valsts kasē, kontā Nr. LV97TREL9199053001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums un laiks - 2018.gada 24.oktobris plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 23.novembris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/209.IZ19

Izsole

Valmieras pilsētas pašvaldība atkārtotā izsolē pārdod vieglo pasažieru automašīnu "DACIA DUSTER" (1.reģistrācijas datums: 14.11.2011., krāsa: gaiši pelēka, degviela: dīzeļdegviela, motora tilpums: 1461 cm2, odometra rādījums: 106 242 km, reģistrācijas Nr.HU2347). Izsole notiks 14.11.2018. plkst.17.00, izsoles sākumcena - EUR 4000 (ieskaitot PVN), izsoles nodrošinājums - EUR 400, reģistrācijas maksa - EUR 30, izsoles solis - EUR 100.

Reģistrācija izsolei tiek uzsākta pēc informācijas publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", pieteikšanās termiņš līdz 12.11.2018. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, 109.kabinetā. Plašāka informācija, zvanot pa tālr. 64207145. Izsoles noteikumi mājaslapā www.valmiera.lv, sadaļā "Pašvaldība" - "Izsoles un sludinājumi".


OP 2018/209.IZ20

Izsole

Zvērināta tiesu izpildītāja Iluta Broka paziņo, ka pirmajā izsolē pārdod Ilzei Valgerei piederošo nekustamo īpašumu - 4/75 domājamās daļas no zemesgabala, 1663 kv.m platībā, uz kura atrodas piecstāvu dzīvojamā ēka (lit.Nr.1), kas atrodas Gogoļa ielā 8/10, Rīgā, kadastra numurs 0100 041 0047, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9026 (lietošanā bēniņu telpas ar kopējo platību 415,6 kv.m). Piedzinēji: Miroslavs Andrusjaks; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 27 200. Izsoles solis EUR 1000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks - 23.10.2018. plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 22.11.2018. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 12.11.2018. jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas, reģistrācijas Nr.30107810423, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr.LV40TREL9199091001000, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 2720 un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)