Laidiens: 15.10.2018., Nr. 203

Promocijas darbi

OP 2018/203.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2018. gada 6. decembrī plkst. 13.30 Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēžu zālē, notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā TATJANA SMIRNOVA aizstāvēs promocijas darbu "Fonoloģiskais ikoniskums ekspresīvajos un operatīvajos tekstos sastatāmajā skatījumā" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzenti:

- profesors, Dr.philol. Jānis Sīlis (Ventspils Augstskola),

- profesors Dr.habil.philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte),

- profesore Dr.habil.philol. Zaiga Ikere (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), kā arī LiepU interneta vietnē http://www.liepu.lv/lv/.


OP 2018/203.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2018. gada 25.oktobrī pulksten 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108.telpā, notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs AINĀRS PERSIDSKIS.

Promocijas darba temats: "NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU KOPĪBA". Promocijas darba vadītājs: Dr. iur. Dainis Mežulis.

Recenzenti: Mikolas Romeris Universitātes docents PhD Tomas Girdenis (Lietuva), Latvijas Universitātes profesors Dr.iur. Uldis Krastiņš, Ģenerālprokuratūras prokurors Dr.iur. Juris Juriss.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā internetā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)