Laidiens: 14.09.2018., Nr. 183 (6269)

Izsoles

OP 2018/183.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Vjačeslavam Iļjinam piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,072 ha platībā (ar zemes gabalu saistīta Kadastrā nereģistrēta un ekspluatācijā nenodota dzīvojamā ēka) -, kas atrodas d/s Vējupīte, Nr.60, Siguldas pag., Siguldas nov., kadastra numurs 8094 004 0207, reģistrēts Siguldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000091817. Piedzinējs: AS Luminor Bank, adrese: Skanstes iela 12, Rīga; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; valsts. Novērtējums: 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi). Otrās izsoles sākumcena: 30 000,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 9.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 4000,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2018.gada 19.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2018.gada 19.oktobris plkst.13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Rutai Krūmiņai. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.8, un pie tā piederošās 5790/382977kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Lokomotīves ielā 72, Rīgā, kadastra numurs 01009067242, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumāNr.212548. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 32 600,00. Izsoles sākumcena: EUR 32 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2018. gada 20. septembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 22. oktobrī pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 10. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vietu: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Guntim Ceplītim. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.10, un pie tā piederošās 3822/88724 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Kastrānes ielā 2a, Rīgā, kadastra numurs 01009088647, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.894810. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 22 600,00. Izsoles sākumcena: EUR 22 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2018. gada 20. septembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 22. oktobrī pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 10. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.17 zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Sterinoviča, prakses vieta: 18. novembra ielā 105-318, Daugavpilī, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Jurijam Simonovam. Piedzinējs: AS Luminor Bank, Skantes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 450 kv.m, dzīvojamās mājas ar kopējo platību 75,2 kv.m un vienas palīgēkas, kas atrodas Kauņas ielā 102A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 1402, ierakstīts Daugavpils tiesas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.595. Nekustama īpašuma novērtējums EUR 9000,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 9000,00. Izsoles solis - EUR 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 900 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Valentīnas Sterinovičas, reģ. Nr.04065310201, depozīta kontā Nr.LV13TREL 9199012001000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākums 2018.gada 20.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēgums - 2018.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties - https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Telefons uzziņām: 25425013; 26840821.


OP 2018/183.IZ5

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.17 zvērināta tiesu izpildītājs Valentīna Sterinoviča, prakses vieta: 18. novembra ielā 105-318, Daugavpilī, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Valentīnai Podniecei. Piedzinējs: AS Luminor Bank, Skantes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar palīgēkām, kas atrodas Ludzas ielā 16, Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr.7601 007 0431, Preiļu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.4744. Nekustama īpašuma novērtējums EUR 20 300. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 20 300. Izsoles solis - EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 2030 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Valentīnas Sterinovičas, reģ.Nr.04065310201, depozīta kontā Nr.LV13TREL 9199012001000 Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākums 2018.gada 20.septembrī plkst.13.00. Izsoles noslēgums - 2018.gada 22.oktobrī plkst.13.00. Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties - https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Telefons uzziņām: 25425013; 26840821.


OP 2018/183.IZ6

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē Ņinai Ščerbickai piederošu un par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu ar platību 32,5 kv.m (kadastra apzīmējums 62749000088), adrese: "Tērces"-8, Pelču pagasts, Kuldīgas novads -, kas ierakstīts Pelču pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1400000034472-8. Kreditors - Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: 3100,00 EUR. Izsoles sākumcena: 3100,00 EUR. Izsoles solis: 310.00 EUR. Izsoles sākuma datums: 20.09.2018. Izsoles noslēguma datums: 22.10.2018. pulksten 13.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (310,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē līdz 10.10.2018. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne (reģ.Nr. LV32674811093), depozīta konta Nr. LV44TREL91990001002000, Valsts kase, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Tālrunis uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi: Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Inārai Vīgantei. Piedzinējs - SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Aleksandra Čaka ielā 42, Rīga, LV-1011. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.70, un pie tā piederošās 4684/388288 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes - , kas atrodas Kvēles ielā 35, Rīgā, kadastra numurs 01009040972, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1456070. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 25 800,00. Izsoles sākumcena: EUR 25 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2018. gada 20. septembrī. Izsoles noslēgums: 2018.gada 22. oktobrī pulksten 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 10. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ8

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Artim Sergejevam. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,4 ha, kas atrodas "Grāvīši", Nīkrāces pagasts, Skrundas novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.62680010261. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 1700,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - 1700,00 EUR. Izsoles solis - 170,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.oktobrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (170,00 EUR), maksājuma mērķī norādot rēķina numuru. Izsoles sākums 2018.gada 20.septembris plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2018.gada 22.oktobris plkst.13.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ9

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod izsolē nekustamā īpašuma 1/2 domājamo daļu, kas pieder Lindai Rutkai. Piedzinējs - SIA "Labo namu aģentūra" Ernesta Birznieka-Upīša iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas atrodas Saldus ielā 8A-15, Skrundā, ar platību 46,7 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.62099000059. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums sastāda 1200,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - 1200,00 EUR. Izsoles solis - 120,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.oktobrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (120,00 EUR), maksājuma mērķī norādot rēķina numuru. Izsoles sākums 2018.gada 20.septembris plkst.13.00, izsoles noslēgums 2018.gada 22.oktobris pulksten 13.00, tel.63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ10

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ilzei Mednei. Piedzinējs - Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,45 ha, uz zemes gabala atrodas ēka, kas atrodas "Jaunjurģi", Gaiķu pagasts, Brocēnu novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.84520050124. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 1800,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - 1800,00 EUR. Izsoles solis - 180,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018.gada 10.oktobrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģ.Nr.32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (180,00 EUR), maksājuma mērķī norādot rēķina numuru. Izsoles sākums 2018.gada 20.septembris plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2018.gada 22.oktobris plksten.13.00, tel.63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ11

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

- "Liepas"-19, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, izsoles sākumcena EUR 2000,00, nodrošinājums EUR 200,00, izsole 08.11.2018. plkst. 10.00;

- "Liepas"-20, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, izsoles sākumcena EUR 1800,00, nodrošinājums EUR 180,00, izsole 08.11.2018. plkst. 11.30;

- "Liepas"-22, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, izsoles sākumcena EUR 1500,00, nodrošinājums EUR 150,00, izsole 08.11.2018. plkst. 13.00.

Pieteikšanās termiņš līdz 25.10.2018. plkst. 16.00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2018/183.IZ12

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētus valsts nekustamos īpašumus:

- dzīvokļa īpašumu Nr.1 "Dzelzceļa māja 25" Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, sākumcena EUR 304,00, nodrošinājums EUR 30,40, izsole 25.10.2018. plkst.10.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.3 "Dzelzceļa māja 25" Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, sākumcena EUR 432,00, nodrošinājums EUR 43,20, izsole 25.10.2018. plkst.11.30;

- dzīvokļa īpašumu Nr.4 "Dzelzceļa māja 25" Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, sākumcena EUR 304,00, nodrošinājums EUR 30,40, izsole 25.10.2018. plkst.13.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.2 "Dzelzceļa māja 40" Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, sākumcena EUR 200,00, nodrošinājums EUR 20,00, izsole 25.10.2018. plkst.14.30;

- dzīvokļa īpašumu Nr.3 "Dzelzceļa māja 40" Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, sākumcena EUR 344,00, nodrošinājums EUR 34,40, izsole 25.10.2018. plkst.16.00;

- nekustamo īpašumu "Dzelzceļa māja 282.2.km" Belomojē, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, sākumcena EUR 400,00, nodrošinājums EUR 40,00, izsole 26.10.2018. plkst.10.00.

Pieteikšanās līdz 11.10.2018. plkst.16.00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


OP 2018/183.IZ13

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē Aleksandrai Mejerovičai piederošo nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 27, 61,1 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, adrese: N. Rancāna iela 16 - 27, Krāslava, Krāslavas nov., kas reģistrēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krāslavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1048 27, kadastra Nr. 6001 900 0980. Piedzinējs ir SIA "Krāslavas Nami", Brīvības iela 5, Krāslava. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 2100,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena ir 2100,00 EUR. Izsoles solis ir EUR 100,00. Izsoles sākums ir 2018.gada 20.septembrī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2018.gada 22.oktobrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmējbanka Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2018.gada 10.oktobrim, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ14

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē Svetlanai Kožemjačenko piederošo nekustamo īpašumu. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 28, 49,9 kv.m, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, adrese: Rēzeknes iela 6 - 28, Krāslava, Krāslavas nov., kas reģistrēts Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Krāslavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 882 28, kadastra Nr. 6001900 2521. Piedzinējs ir AS "Luminor Bank", Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 1600,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena ir 1600,00 EUR. Izsoles solis ir EUR 50,00. Izsoles sākums ir 2018.gada 20.septembrī plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2018.gada 22.oktobrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmējbanka Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2018.gada 10.oktobrim, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2018/183.IZ15

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Limbažu iela 7-51

43,30

EUR

15 500

EUR 300,00

EUR 1550,00

EUR 350,00

29.10.2018. plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Limbažu ielā 7-51, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Informācijas saņemšanai par objekta apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, vai pa tālruni 67012007.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Nometņu iela 88-12

23,40

EUR 5040,00

EUR 300,00

EUR 504,00

EUR 100,00

29.10.2018. plkst.13.20

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Nometņu ielā 88-12, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2-16

24,40

EUR 4640,00

EUR 300,00

EUR 464,00

EUR 80,00

29.10.2018. plkst.13.40

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.škērslīnijā 2-16, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2A-20

21,00

EUR 4320,00

EUR 300,00

EUR 432,00

EUR 80,00

29.10.2018. plkst.14.00

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 2A-20, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavgrīvas iela 55-16

20,40

EUR 3050,00

EUR 200,00

EUR 305,00

EUR 80,00

30.10.2018. plkst.10.00

Pieteikšanās uz objektu Daugavgrīvas ielā 55-16, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ezera iela 5-8

23,10

EUR 3600,00

EUR 200,00

EUR 360,00

EUR 80,00

30.10.2018. plkst.10.30

Pieteikšanās uz objektu Ezera ielā 5-8, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 10-9

22,00

EUR 9990,00

EUR 300,00

EUR 999,00

EUR 140,00

30.10.2018. plkst.11.00

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 10-9, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 45A-13

16,30

EUR 5400,00

EUR 300,00

EUR 540,00

EUR 100,00

30.10.2018. plkst.11.30

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 45A-13, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lienes iela 27-12

21,40

EUR 15 300,00

EUR 300,00

EUR 1530,00

EUR 350,00

30.10.2018. plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Lienes ielā 27-12, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ludzas iela 51-10

26,40

EUR 8960,00

EUR 300,00

EUR 896,00

EUR 140,00

30.10.2018.

plkst.13.30

Pieteikšanās uz objektu Ludzas ielā 51-10, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 12-33

26,30

EUR 8260,00

EUR 300,00

EUR 826,00

EUR 140,00

30.10.2018.

plkst.14.00

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 12-33, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 66-6

27,90

EUR 12 250,00

EUR 300,00

EUR 1225,00

EUR 350,00

31.10.2018.

plkst.10.00

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 66-6, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Āžu iela 12-12

19,90

EUR 8240,00

EUR 300,00

EUR 824,00

EUR 140,00

31.10.2018.

plkst.10.30

Pieteikšanās uz objektu Āžu ielā 12-12, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bērzpils iela 73-40

21,60

EUR 8800,00

EUR 300,00

EUR 880,00

EUR 140,00

31.10.2018.

plkst.11.00

Pieteikšanās uz objektu Bērzpils ielā 73-40, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 95-5

19,10

EUR 10 800,00

EUR 300,00

EUR 1080,00

EUR 350,00

31.10.2018.

plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 95-5, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Matīsa iela 95-7

22,60

EUR 10 530,00

EUR 300,00

EUR 1053,00

EUR 350,00

31.10.2018.

plkst.13.30

Pieteikšanās uz objektu Matīsa ielā 95-7, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rītupes iela 12-35

25,50

EUR 8080,00

EUR 300,00

EUR 808,00

EUR 140,00

01.11.2018.

plkst.10.00

Pieteikšanās uz objektu Rītupes ielā 12-35, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Rūpnīcas iela 15-8

79,50

EUR 24 800,00

EUR 500,00

EUR 2480,00

EUR 350,00

01.11.2018.

plkst.10.30

Pieteikšanās uz objektu Rūpnīcas ielā 15-8, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Sīmaņa iela 6-21

22,70

EUR 14 850,00

EUR 300,00

EUR 1485,00

EUR 350,00

01.11.2018.

plkst.11.00

Pieteikšanās uz objektu Sīmaņa ielā 6-21, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-23

29,90

EUR 11 160,00

EUR 300,00

EUR 1116,00

EUR 350,00

01.11.2018.

plkst.11.30

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-23, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Grants iela 26-4

36,40

EUR 7600,00

EUR 300,00

EUR 760,00

EUR 140,00

01.11.2018.

plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Grants ielā 26-4, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Jelgavas iela 48-9

23,60

EUR 6930,00

EUR 300,00

EUR 693,00

EUR 100,00

01.11.2018.

plkst.13.30

Pieteikšanās uz objektu Jelgavas ielā 48-9, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Katrīnas iela 8-8

23,90

EUR 20 700,00

EUR 500,00

EUR 2070,00

EUR 350,00

05.11.2018.

plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Katrīnas ielā 8-8, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.l5:00.

Personām, kurām pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ir jāiesniedz 1 (viena) mēneša laikā no sludinājuma dienas.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā Pērses ielā10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Altonavas iela 19-2

29,80

EUR 15 500,00

EUR 300,00

EUR 1550,00

EUR 350,00

05.11.2018. plkst.13.20

Pieteikšanās uz objektu Altonavas ielā 19-2, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 66-8

23,70

EUR 16 700,00

EUR 300,00

EUR 1670,00

EUR 350,00

05.11.2018. plkst.13.40

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 66-8, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Bruņinieku iela 147-7

59,30

EUR 25 200,00

EUR 500,00

EUR 2520,00

EUR 350,00

05.11.2018. plkst.14.00

Pieteikšanās uz objektu Bruņinieku ielā 147-7, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

 

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Daugavpils iela 76-31

28,00

EUR 11 500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

06.11.2018. plkst.10.00

Pieteikšanās uz objektu Daugavpils ielā 76-31, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Emmas iela 14-72

12,20

EUR 3000,00

EUR 200,00

EUR 300,00

EUR 80,00

06.11.2018. plkst.10.30

Pieteikšanās uz objektu Emmas ielā 14-72, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kalna iela 64-5

19,00

EUR 4200,00

EUR 300,00

EUR 420,00

EUR 80,00

06.11.2018. plkst.11.00

Pieteikšanās uz objektu Kalna ielā 64-5, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Lubānas iela 45-18

11,20

EUR 5000,00

EUR 300,00

EUR 500,00

EUR 80,00

06.11.2018. plkst.11.30

Pieteikšanās uz objektu Lubānas ielā 45-18, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Pērnavas iela 56-21

24,00

EUR 10500,00

EUR 300,00

EUR 1050,00

EUR 350,00

06.11.2018. plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Pērnavas ielā 56-21, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Raunas iela 3-1A

33,20

EUR 11 500,00

EUR 300,00

EUR 1150,00

EUR 350,00

06.11.2018. plkst.13.30

Pieteikšanās uz objektu Raunas ielā 3-1A, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Adrese

Platība m2

Nosacītā cena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ceļinieku iela 12-5

35,80

EUR 11 000,00

EUR 300,00

EUR 1100,00

EUR 350,00

06.11.2018. plkst.14.00

Pieteikšanās uz objektu Ceļinieku ielā 12-5, Rīgā, noteikta līdz 23.10.2018. plkst.15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 15:00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.


OP 2018/183.IZ16

Izsole

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Veģi", kadastra apzīmējums 3278 005 0119, 7,61 ha platībā (lauksaimniecības zeme) un uz tās esošām būvēm 88,0 m2 platībā ar kadastra apzīmējumiem 3278 005 0119 001 un 3278 005 0119 002, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā. Izsoles sākumcena - 15 048,51 euro. Dalības maksa - 20,00 euro, izsoles solis - 100,00 euro. Nodrošinājums - 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Izsole notiks 15.oktobrī plkst. 11.00 Seces pagasta pārvaldē "Pagastmāja", Secē, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā. Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 12.oktobrim plkst.15.00. Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē Seces pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā: www.jaunjelgava.lv.


OP 2018/183.IZ17

Izsole

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000013292, "Pagasta māja", Lutriņu pagasts, Saldus novads, 16.10.2018. rīko publiskas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli šādiem nekustamajiem īpašumiem, pirmpirkuma tiesīgo nav:

1) plkst. 13.00 nekustamais īpašums "Niedres", sastāv no zemesgabala 5,769 ha, kadastra Nr.84660030380, Lutriņu pagasts, Saldus novads, izsoles sākumcena 15 440,00 EUR, izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR;

2) plkst. 14.00 dzīvokļa īpašums Zaļā iela 3-14, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, 53,1 m2, izsoles sākumcena 3160,00 EUR, izsoles reģistrācijas maksa 10,00 EUR;

3) plkst. 15.00 dzīvokļa īpašums Melioratoru iela 7-7, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, 18,6 m2, izsoles sākumcena 1150,00 EUR, izsoles reģistrācijas maksa 10,00 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā īpašuma sākumcenas un izsoles reģistrācijas maksa Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta pārvaldes bankas norēķinu kontā: Valsts kase, TRELLV22, LV40TREL9801430846610, ar piezīmi - Izsole (norādot objekta adresi, nodrošinājums/reģistrācijas maksa, t.sk., PVN 21%). Izsolāmo īpašumu var apskatīt otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 63831185. Izsoles noteikumus var saņemt un dalībnieku reģistrācija notiek līdz 15.10.2018. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 Lutriņu pagasta pārvaldē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.saldus.lv sadaļā Izsoles. Uzziņas pa tālr. 63831231.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)