Laidiens: 03.09.2018., Nr. 174

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2018/174.UT1

Ventspils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69167518 Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" maza apmēra prasībā pret Lolitu Rudenko un Gintu Veseli, dzim. 29.04.2985. par parāda 1693,48 EUR, kas sastāv no galvenā parāda 1582,00 EUR un nokavējuma procentiem 111,48 EUR, piedziņu. Ventspils tiesa uzaicina atbildētāju GINTU VESELI iesniegt tiesā paskaidrojumus par prasību (veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Lietu izskatīs rakstveida procesā 22.11.2018. Ventspils tiesas tiesnesis I.Ķiploks. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim un lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemtais tiesas nolēmums būs pieejams, sākot no 2018.gada 22.novembra, Ventspils tiesas kancelejā Katrīnas ielā 14, Ventspilī.


OP 2018/174.UT2

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta SIA "Ventspils siltums" vienkāršotās procedūras prasībā pret Lauru Uļjanovu un Vladimiru Uļjanovu par naudas piedziņu. Tiesa paziņo VLADIMIRAM UĻJANOVAM, dzim. 1960.gada 2.aprīlī, ka sakarā ar grozījumiem likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" lietas izskatīšana tiek pārcelta no 2018.gada 24.septembra uz 2018.gada 9.oktobri. Saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Talsos, Kārļa Mīlenbaha ielā 2, 2018.gada 9.oktobrī no plkst. 15.00, kas uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.


OP 2018/174.UT3

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C69295118 SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" prasībā pret Ruslanu Krivonosovu par naudas piedziņu. Paziņojam RUSLANAM KRIVONOSOVAM, nekustamā īpašuma adrese: Krūmu iela 38-20, Liepāja, ka SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā 2018.gada 5.novembrī (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts saņemams Kurzemes rajona tiesas kancelejā. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam atbildētājam ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Ruslans Krivonosovs var izmantot Civilprocesa likuma 74.pantā un 30.3 nodaļā ietvertās procesuālās tiesības un pienākumus. Civilprocesa likumā minētas civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.23 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.manas.tiesas.lv sadaļā "E-veidlapas". Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 otro daļu paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.22 panta pirmajai daļai tiesa paziņo, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese L.Jansone un izskaidro, ka pusēm ir tiesības pieteikt tiesnesei noraidījumu.


OP 2018/174.UT4

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.12192618 Jura Znotiņa pieteikumā par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā. Personām, kurām ir kādi iebildumi pret ķīlas/hipotēkas dzēšanu pēc 2002.gada 14.marta hipotēkas līguma Nr. 477-h un 2002.gada 14.marta aizdevuma līguma Nr.477, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4462, kadastra numurs 7611 001 1629, IV daļas 1., 2. Iedaļā "Ķīlas tiesības un tās pamats" šādu ierakstu: 2,1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Procentu likme: 12% gadā. Līgumsods: 0,5% no parāda pamatsummas par katru nokavējuma dienu - pirmās 15 dienas un pēc tam 3% par katru nākamo kavējuma dienu. Samaksas termiņš - 2004.gada 14.marts. Kreditors: BALTIJAS TRANZĪTU BANKA, akciju komercbanka, nodokļu maksātāja kods 40003090171. Pamats: 2002.gada 34.marta aizdevuma līgums Nr.477, 2002.gada 14.marta hipotēkas līgums Nr.477-h. II daļas 2.iedaļā šādu ierakstu: 5.1 Atzīme - īpašnieks aprobežots ar 2002.gada 14.marta hipotēkas līguma Nr.477-h 2.punktā minētajiem nosacījumiem, iesniegt tos triju mēnešu laikā. Ja personas uzaicinājuma kārtībā nepieteiks savas tiesības un prasības, atzīt nepieteiktās tiesības par spēkā neesošām un tās dzēst.


OP 2018/174.UT5

Vidzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr.C71168018 "Latvijas Mobilais Telefons" SIA prasībā par parāda piedziņu pret Pēteri Kļaviņu. PĒTERIM KĻAVIŅAM, dzim. 1986. gada 16. janvārī, kura pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese ir Kūru iela 9-18, Valka, LV-4701, tiek paziņots, ka "Latvijas Mobilais Telefons" SIA prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) 2018.gada 9.oktobrī un lietā pieņemtā nolēmuma norakstu puses varēs saņemt Vidzemes rajona tiesas kancelejā Alūksnē, sākot no 2018. gada 9.oktobra. Civillietu izskatīs Vidzemes rajona tiesas tiesnese Iveta Puriņa. Atbildētājam Pēterim Kļaviņam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu, atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk, kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.


OP 2018/174.UT6

Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesā 2018.gada 28.jūnijā ierosināta civillieta Nr.C29368918 Irinas Jurjevas pieteikumā par Nikolaja Simakova, dzim. 1928.gada 23.februārī, deklarētā dzīvesvieta Rīgā, Zeltiņu ielā 58-20, izsludināšanu par mirušu. Aicinām NIKOLAJU SIMAKOVU triju mēnešu laikā no uzaicinājuma publicēšanas dienas ierasties Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, vai paziņot savu atrašanās vietu, pretējā gadījumā Nikolajs Simakovs tiks izsludināts par mirušu. Aicinām visus, kas zina Nikolaja Simakova uzturēšanās vietu vai kam ir zināms par Nikolaja Simakova nāvi, triju mēnešu laikā no uzaicinājuma publicēšanas dienas paziņot par to Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai Rīgā, Lomonosova ielā 10.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)