Laidiens: 09.08.2018., Nr. 157 (6243)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2018/157.US1

Vidzemes apgabaltiesas 97.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Kaktiņa, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 21.februārī izdoto lēmumu-izpildrīkojumu Nr.2.4.1.12/18/205, uzaicina ALEKSANDRU (ALEKSANDRA) AUGSTKALNI (AUGSTKALNE), dzim. 15.02.1929., nokārtot parāda saistības 12 032,85 EUR apmērā līdz 2018.gada 7.septembrim, ieskaitot zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Kaktiņas, reģ. Nr.05066012657, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199070002000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī norādīt vārdu, uzvārdu un izpildu lietas Nr.00284/097/2018. Nesamaksāšanas gadījumā piedziņa tiks vērsta uz parādniecei piederošajiem nekustamajiem īpašumiem. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568.pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi.


OP 2018/157.US2

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Jaunsleines lietvedībā atrodas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Nodokļu administrācijas 2018. gada 25. jūnijā izdotais lēmums par nodokļu parāda piedziņu lietā Nr.3621-2.5.54 par parāda piedziņu 31,13 EUR apmērā no LEU DOUNAR, dzim. 08.07.1955., par labu Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu, paziņoju jums par pienākumu izpildīt minēto nolēmumu, samaksājot parādu un sprieduma izpildes izdevumu summu 84,56 EUR ne vēlāk kā līdz 2018. gada 15. augustam. Naudas līdzekļi ieskaitāmi Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, reģistrācijas Nr.15076710810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00865/006/2018 un parādnieka vārds, uzvārds vai nosaukums. Informēju, ka nolēmums tiks izpildīts, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 566., 567. un 568. pantu, jums būs jāsedz visi ar nolēmuma izpildi saistītie papildus radušies sprieduma izpildes izdevumi. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 552.panta pirmo daļu, uzaicinām jūs līdz 2018.gada 15.augustam ierasties zvērinātas tiesu izpildītājas birojā, lai sniegtu informāciju par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu. Ja jūs esat izpildījis savas saistības pirms paziņojuma par pienākumu izpildīt nolēmumu saņemšanas, jums ir jāiesniedz zvērinātai tiesu izpildītājai šo darbību apstiprinoši dokumenti.

Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine


OP 2018/157.US3

SIA "BARONS KVARTĀLS", reģ. Nr.40103492810, brīdina JĀNI HOLCMANI, dzim. 04.07.1974., OLGU RIMŠU, dzim.15.07.1947. Jūsu parāds par dzīvojamo telpu īri, pamatpakalpojumiem un kavējuma naudu par dzīvokli Rīgā, Brīvības gatvē 302-4, par 2018.gada aprīli, maiju, jūniju, jūliju ir EUR 1339,91. Ja parāds par īri, pamatpakalpojumiem un kavējuma naudu netiks samaksāts mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas, tiks iesniegta prasība tiesā par parāda piedziņu, īres līguma laušanu un jūsu ģimenes izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, piedzenot no jums visus tiesāšanās izdevumus.


OP 2018/157.US4

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrnieku:

MARGARITU RUSAKOVU, dzim. 1957.gada 17.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ieriķu ielā 2A-104, Rīgā.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA" Rīgas namu pārvaldnieks", reģ. Nr. 40103362321. Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā par izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2018/157.US5

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrnieku:

ALEKSANDRU ŠAKIROVU, dzim. 1989.gada 4. februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Sarkandaugavas ielā 33-44, Rīgā.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA" Rīgas namu pārvaldnieks", reģ. Nr. 40103362321. Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā par izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2018/157.US6

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrnieku:

LOLITU GORBAČOVU, dzim. 1968.gada 31.augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Ieriķu iela 2B-411, Rīga.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", reģ. Nr. 40103362321. Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā par izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2018/157.US7

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrnieku:

TATIANU SINITSYNU, dzim. 1945.gada 21.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Brīvības gatve 411-42, Rīga.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", reģ. Nr. 40103362321. Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā par izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2018/157.US8

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrnieku:

IRĒNU BALODI, dzim. 1954.gada 25.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Sesku iela 7, k-1, dz. 4, Rīga.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", reģ. Nr. 40103362321. Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā par izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2018/157.US9

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrniekus:

- AUSMU VAĻENIECI, dzim. 1963.gada 30.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Kurzemes prospekts 106-25, Rīga;

- VALDEMĀRU VAĻENIEKU, dzim. 1983.gada 22.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Kurzemes prospekts 106-25, Rīga.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un saņemtajiem pakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Aicinām 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas nokārtot īres maksas un saņemto pakalpojumu parāda saistības pret SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", reģ. Nr. 40103362321. Ja 1 (viena) mēneša laikā no pirmstiesas brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, pret jums tiks celta prasība tiesā par izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas kopā ar jums piederošajām mantām, kā arī parāda piedziņu un visu ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)