Laidiens: 04.07.2018., Nr. 132

Tiesu nolēmumi

OP 2018/132.TS1

Ar Rīgas rajona tiesas 2018. gada 6. jūnija spriedumu civillietā Nr. C33521517 nospriests: atzīt ALISI GOLDMANI, personas kods 210296-12303, par personu ar rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot Alises Goldmanes, pers. kods 210296-12303, rīcībspēju šādā apjomā: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā, nosakot, ka šajās jomās aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Nodibināt Alisei Goldmanei, personas kods 210296-12303, aizgādnību.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2018. gada 27. jūnijā.


OP 2018/132.TS2

2018. gada 12. jūnijā Zemgales rajona tiesa (Aizkrauklē) pasludināja spriedumu par personas rīcībspējas ierobežošanu garīga rakstura veselības traucējumu dēļ un aizgādnības nodibināšanu Edgaram Zolovam un nosprieda: ierobežot EDGARAM ZOLOVAM, pers. kods 140300-22700, rīcībspēju, nosakot viņam šādus rīcībspējas ierobežojumus:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldīšana, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana;

5) pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, kredītiestādēs un tiesās, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Edgara Zolova, pers. kods 140300-22700, rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu un personiskajās nemantiskajās tiesībās.

Nodibināt Edgaram Zolovam, pers. kods 140300-22700, aizgādnību.

Noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Edgaram Zolovam, pers. kods 140300-22700, ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2018. gada 3. jūlijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)