Laidiens: 30.05.2018., Nr. 105

Dažādi sludinājumi

OP 2018/105.DA1

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Par muzeju akreditēšanu

Atbilstoši 2006. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 532 "Muzeju akreditācijas noteikumi":

Uz laiku no 24.04.2018. līdz 23.04.2023. akreditēt šādu muzeju:

1. Jaunpils muzejs

"Pils", Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.


OP 2018/105.DA2

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" atkārtoti izsludina konkursu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu".

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv sadaļas "Kultūra" apakšsadaļā "Finansējuma iespējas", kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām - Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018. gada 29. jūnijam plkst. 17.00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2018. gada 29. jūnijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330243 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)