Laidiens: 22.05.2017., Nr. 99 (5926)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/99.US1

SIA "Nebruk Jelgava" brīdina un lūdz īrnieku AIVARU ŠŅORI, dzim. 02.03.1952., viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas norēķināties par dzīvojamo telpu Stacijas ielā 5B-15, Jelgavā, vairāk nekā trīs mēnešu laikā izveidojušos parādu, kas uz 18.04.2017. ir 291,90 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro 90 centi). Ja norādītajā termiņā parāds netiks atmaksāts vai netiks panākta abpusēji pieņemama vienošanās par parāda dzēšanas kārtību, SLA "Nebruk Jelgava" būs spiesta vērsties ar prasību tiesā par parāda un visu ar tiesu saistīto izdevumu piedziņu, kā arī īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas līdz ar visām jums piederīgajām personām un mantām.


OP 2017/99.US2

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) atkārtoti uzaicina MARIJU BOLDIREVU, pers. kods 170788-11307, pamatojoties uz Sociālā dienesta administratīvajiem aktiem - 02.09.2013. lēmumu Nr. 5-13/9, 12.05.2014. lēmumu Nr. 5-13/6, 07.07.2014. lēmumu Nr. 5-13/23 un 21.05.2015. lēmumu Nr. 5-13/6 - samaksāt Sociālajam dienestam minētajos lēmumos noteikto pakalpojuma samaksu par 2016. gadu - 3774,00 euro (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro 00 centi) un brīdina, ka tad, ja samaksa netiks veikta labprātīgi viena mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas, Sociālais dienests parāda atgūšanai uzsāks minēto administratīvo aktu piespiedu izpildi, un izpilde tiks veikta uz parādnieka rēķina.


OP 2017/99.US3

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) paziņo DAINIM TROFIMOVAM, pers. kods 300377-11322, ka, pamatojoties uz Sociālā dienesta administratīvajiem aktiem - 20.05.2015. lēmumu Nr. F-1-13/464 un 18.05.2016. lēmumu Nr. 5-13/7 - viņa parāds Sociālajam dienestam par minētajos lēmumos noteikto pakalpojuma samaksu 2016. gadā ir 357,58 euro (trīs simti piecdesmit septiņi euro un 58 centi) un uzaicina Daini Trofimovu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas samaksāt minēto parādu vai ierasties Sociālajā dienestā Bērzaines ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, 3. stāvā 7. kabinetā, lai vienotos par parāda atmaksāšanas grafiku.


OP 2017/99.US4

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) paziņo JĀNIM ĶELPAM, pers. kods 220673-12664, ka, pamatojoties uz Sociālā dienesta administratīvajiem aktiem - 18.01.2013. lēmumu Nr. 5-13/1; 25.06.2014. lēmumu Nr. 5-13/7 un 30.11.2015. lēmumu Nr. 5-13/34 - viņa parāds Sociālajam dienestam par minētajos lēmumos noteikto pakalpojuma samaksu 2016. gadā ir 1332,00 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit divi euro un 00 centi) un uzaicina Jāni Ķelpu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas samaksāt minēto parādu vai ierasties Sociālajā dienestā Bērzaines ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, 3. stāvā 7. kabinetā, lai vienotos par parāda atmaksāšanas grafiku.


OP 2017/99.US5

SIA ''Līvānu siltums'', reģ. Nr. 40003482591, juridiskā adrese: Līvānu novads, Līvāni, Zaļā iela 39, brīdina dzīvokļu īrniekus un īpašniekus - parādniekus - 1) MAIJU SILAVU, dzim. 10.02.1967., Līvāni, Rīgas iela 12B-8; 2) MAGDU ENNIŅU, dzim. 27.08.1980., Līvāni, Rīgas iela 30-56; 3) NATĀLIJU ŠIPJONOKU, dzim. 03.09.1973., Līvāni, Sporta iela 5-16; 4) RENĀTI ŠEFLERI, dzim. 16.02.1963., Līvāni, Avotu iela 1B-55; 5) ANATOLIJU TRUHANOVU, dzim. 21.10.1996., Līvāni, Rīgas iela 24-41; 6) ALEKSEJU TRIFONOVU, dzim. 03.06.1981., Līvāni, Rīgas iela 24-45; 7) FAINU ŠEINOVU, dzim. 24.08.1961., Līvāni, Rīgas iela 43-51; 8) MAIJU JAKOVICKU, dzim. 10.05.1963., Līvāni, Rīgas iela 34A-7; 9) ANTRU PUNDURI, dzim. 21.04.1971., Līvāni, Rīgas iela 34A-77; 10) GITU DZENI-SOKOLOVU, dzim.12.07.1981., Līvāni, Lāčplēša iela 15-8; 11) ŽANNU DZENI, dzim. 27.07.1962., Līvāni, Lāčplēša iela 15-20; 12) TATJANU PAVLOVU, dzim.17.03.1971., Līvāni, Saules iela 26-6; 13) ALEKSANDRU LAIS, dzim. 28.01.1963., Līvāni, Kurzemes iela 8-15; 14) INNU ĀRMANI, dzim. 22.01.1988., Līvāni, Sporta iela 3B-26; 15) JĀNI PASTARU, dzim. 07.08.1969., Līvāni, Rīgas iela 63A-23; 16) ĻUBU LAVRINOVIČU, dzim. 01.03.1948., Līvāni, Rīgas iela 34A-79; 17) ALBĪNU KULIGINU, dzim. 14.02.1955., Līvāni, Lāčplēša iela 25-15; 18) NATĀLIJU JERONOVIČU, dzim. 10.11.1974., Līvāni, Lāčplēša iela 25-59, par lietošanā un īpašumā esošo dzīvojamo telpu centralizētās siltumapgādes parāda samaksāšanas nepieciešamību. Ja parāds netiks nomaksāts mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas, pret jums, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, tiks sniegta prasība tiesā par parāda piedziņu.


OP 2017/99.US6

SIA "VIDES SERVISS" brīdina un lūdz Bauskas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īrniekus GINTU VISOCKU, dzim. 04.12.1973., deklarētās dzīvesvietas adrese: Dārza iela 9-19, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, un OSKARU VISOCKI, dzim. 08.06.1991., deklarētās dzīvesvietas adrese: Dārza iela 9-19, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas samaksāt parādu par dzīvojamās telpas īri un pakalpojumiem par periodu no 2010. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 1. maijam, kas ir EUR 2768,41 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro 41 cents). Parāda nesamaksāšanas gadījumā SIA "VIDES SERVISS", pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu, iesniegs prasību tiesā par izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, kā arī par parāda, zaudējumu un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)