Laidiens: 17.05.2017., Nr. 96

Tiesu nolēmumi

OP 2017/96.TS1

Ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2017.gada 12.aprīļa spriedumu MIHAILAM NIKANOVAM, pers. kods 221046-10514, ierobežota rīcībspēja šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana;

2) darījumu slēgšana;

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība (nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām);

4) pārstāvībā valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, ārstniecības iestādēs un tiesās.

5) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Noteikt, ka Mihaila Nikonova, pers. kods 221046-10514, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Mihailam Nikonovam, pers. kods 221046-10514, ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 3.maijā.


OP 2017/96.TS2

Ar Jēkabpils rajona tiesas 2017. gada 6. aprīļa spriedumu civillietā Nr. C16087716/0186/17 ierobežot JĀŅA LOSEVA, pers. kods 210698-11868, rīcībspēju, nosakot rīcības ierobežojumus šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana; pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesā, izņemot pārstāvības tiesības iestādēs un tiesā Jāņa Loseva likumisko interešu aizstāvēšanai saistībā ar viņa rīcībspējas ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni, aizgādņa iecelšanu, atcelšanu, personiskajās nemantiskajās tiesībās.

Nodibināt Jānim Losevam, pers. kods 210698-11868, aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Noteikt, ka visās jomās, kurās Jāņa Loseva rīcība ir ierobežota, aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 11. maijā.


OP 2017/96.TS3

Ar Cēsu rajona tiesas 2017. gada 19. aprīļa spriedumu civillietā Nr. C11041517 pieteikumā par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu DZINTARAM GUOĢIM, pers. kods 020381-11304, tiek ierobežota rīcībspēja - maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldību, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, nosakot, ka tie veicami aizgādnim atsevišķi.

Nodibināt Dzintaram Guoģim aizgādnību spriedumā noteiktajā apjomā.

Spriedums par rīcībspējas ierobežojumu ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pieņemts cits nolēmums šajā jautājumā. Tiesas spriedumu par rīcībspējas ierobežojumu var pārskatīt jebkurā brīdī, bet ne retāk kā reizi septiņos gados no tā spēkā stāšanās dienas.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 10.maijā.


OP 2017/96.TS4

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017. gada 18. aprīļa spriedumu civillietā Nr. C-2958-17/9 nosprieda: ierobežot INGAS SVILPES, pers. kods 020972-10732, rīcībspēju un nodibināt viņai aizgādnību, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, tajā skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbība un saimnieciskā darbība; pārstāvība valsts, pašvaldības un ārstniecības iestādēs, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesā saistībā ar Ingas Svilpes rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Noteikt, ka maksājumu izdarīšanā un saņemšanā Inga Svilpe rīkojas kopā ar aizgādni, savukārt pārējā noteiktajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums likumīgā spēkā stājies 2017. gada 16. maijā.


OP 2017/96.TS5

Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr. C64002617 Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas pieteikumā par EGMONTAM LEITIM, dzim. 1979. gada 30. maijā, piederošā nekustamā īpašuma - Draudzības iela 1-2, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, kadastra numurs 90889000043 -, kas ierakstīts Vānes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.235-2, izsoles akta apstiprināšanu un nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekam Egmontam Leitim, dzim. 1979. gada 30. maijā, ka zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā 2017. gada 29. jūnijā. Pieteikumu par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda var saņemt Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Pils ielā 15a, Tukumā, LV-3101, tālr. informācijai 63125189.


OP 2017/96.TS6

Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr. C64002717 Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas pieteikumā par EGMONTAM LEITIM, dzim. 1979. gada 30. maijā, piederošās 162/1973 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Odziņas", Vānes pagasts, Kandavas novads, kadastra numurs 90885010005, kas ierakstīts Vānes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.288, izsoles akta apstiprināšanu un nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekam Egmontam Leitim, dzim. 1979. gada 30. maijā, ka zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā 2017. gada 4. jūlijā. Pieteikumu par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda var saņemt Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Pils ielā 15a, Tukumā, LV-3101, tālr. informācijai 63125189.


OP 2017/96.TS7

Dobeles rajona tiesa 2017.gada 21.aprīlī izskatīja slēgtā tiesas sēdē civillietu Nr.C13088316 par personas rīcībspējas ierobežojuma garīga rakstura veselības traucējumu dēļ pārskatīšanu Aivaram Čīčim un nosprieda: saglabāt AIVARAM ČĪČIM, pers. kods 051066-13001, rīcībspējas ierobežojumu mantiskajos jautājumos, nosakot viņam šādus rīcībspējas ierobežojumus:

1) darījumu slēgšana, maksājumu izdarīšana un saņemšana, komercdarbība un saimnieciskā darbība;

2) rīcība ar mantu un tās pārvaldība;

3) pārstāvība valsts un pašvaldības institūcijās, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, medicīnas, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs ciktāl tas attiecas uz mantiskajām interesēm un aprūpi.

Saglabāt Aivaram Čīčim, pers. kods 051066-13001, nodibināto aizgādnību, nosakot, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Aivaram Čīčim, pers. kods 051066-13001, ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 12.maijā.


OP 2017/96.TS8

Madonas rajona tiesa ar 2017.gada 18.aprīļa spriedumu civillietā Nr.C23032917 par rīcībspējas ierobežojumu apjoma pārskatīšanu Dzintaram Pauniņam, pers. kods 250866-11700, nosprieda: ierobežot DZINTARA PAUNIŅA rīcībspēju šādā apmērā: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, sevišķi nekustama īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; pārstāvībai valsts un pašvaldību institūcijās, medicīnas iestādēs un komerciestādēs; pārstāvībai medicīnas un ārstniecības iestādēs.

Noteiktajā ierobežojumu apjomā aizgādne rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 9.maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)