Laidiens: 15.05.2017., Nr. 94 (5921)

Darbības pārskati

OP 2017/94.DP1

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" pārskats par 2017. gada aprīli saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161. panta 2. daļas 10. punktu

1. LAS "TRASTA KOMERCBANKA" finanšu stāvokļa pārskats 2017. gada 30. aprīlī, euro

30.04.2017.

31.03.2017.

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

21 881 192

22 400 971

Kredīti

21 304 812

21 644 458

Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

970 496

970 496

Pārdošanai paredzētais īpašums

14 867 153

14 954 859

Pārējie aktīvi

946 140

976 422

Kopā aktīvi

59 969 793

60 947 206

Saistības

Garantētie noguldījumi

7 149 726

7 262 318

Citi noguldījumi

91 960 404

93 509 379

Emitētie parāda vērtspapīri

10 082 288

10 082 161

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

837

28 250

Pārējās saistības

824 965

1 275 147

Trešo personu manta*

2 227 006

2 079 051

Kopā saistības

112 245 226

114 236 306

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisiju uzcenojums

20 799 680

20 799 680

Rezerves

5 412 189

5 412 189

Iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa vai zaudējumi

(79 500 969)

(79 899 926)

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi

1 013 667

398 957

Kopā kapitāls un rezerves

(52 275 433)

(53 289 100)

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

59 969 793

60 947 206

Ārpusbilances posteņi

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā

22 636 196

22 670 371

* Trešo personu līdzekļi saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu un Finanšu instrumentu tirgus likumu (līdzekļi klientu finanšu instrumentu naudas kontā).

2. Pārskats par atgūtajiem aktīviem 2017. gada aprīlī, euro*

30.04.2017.

31.03.2017.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

149 016

1 188 759

Nauda no kustamās un citu mantu pārdošanas

96 756

6316

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

122 765

-

Kopā atgūtie aktīvi

368 537

1 195 075

* Summās iekļauts PVN atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem.

3. Maksātnespējas procesa izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 153. pantam) 2017. gada aprīlī, euro*

30.04.2017.

31.03.2017.

1.1. Kredītiestādes maksātnespējas izdevumi saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 166. pantu, tai skaitā administratora un administratora palīga atlīdzība

 

-

 

89 955

1.2. Darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti

50 081

17 534

1.3. Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

 

137 885

 

568 929

1.4. Tiesas izdevumi

4790

1341

1.5. Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

690

1123

1.6. Izdevumi izsoļu organizēšanai

3692

3162

1.7. Izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas/maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

-

-

Kopā likvidācijas procesa izdevumi

197 138

682 044

* Summās iekļauts PVN atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem.

LAS "TRASTA KOMERCBANKA" administrators I. Krūms

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)