Laidiens: 10.05.2017., Nr. 90

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/90.US1

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina EDUARDU KOLOBOVU, dzim. 12.07.1968., ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publikācijas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds (ieskaitot likumiskos procentus) 528,23 EUR (pieci simti divdesmit astoņi euro un 23 centi) apmērā par dzīvokli Grīzupes ielā 97-13, Liepājā, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" sniegs prasību tiesā par parāda piedziņu, īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.


OP 2017/90.US2

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošo saistību parāda piedziņu

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Daiļa Šulca (dzim.1972.gada 6.martā) no 2006.gada 12.aprīlī noslēgtā Aizdevuma līguma Nr.06-036675-PK ar grozījumiem izrietošo saistību neizpildi, jo Dailis Šulcs kopš 25.08.2016. kavē aizdevuma atmaksas un procentu samaksas termiņus, ir paziņojusi par atkāpšanos no aizdevuma līguma, pamatojoties uz II daļas 7.4.punkta 7.4.1.apakšpunkta noteikumiem un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu EUR 10 629,99 apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu.

"Swedbank" AS brīdina DAILI ŠULCU (dzim.1972.gada 6.martā), ka tā vērsīsies tiesā ar pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma Saules iela 10B, Sigulda, Siguldas nov., kas reģistrēts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000207656, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.


OP 2017/90.US3

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošo saistību parāda piedziņu

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Svetlanas Lukšas (dzim.1968.gada 8.jūlijā) no 2007.gada 23.jūlijā noslēgtā Aizdevuma līguma Nr.07-085534-PK ar grozījumiem izrietošo saistību neizpildi, jo Svetlana Lukša kopš 17.08.2015. kavē aizdevuma atmaksas un kopš 17.04.2016. procentu samaksas termiņus, ir paziņojusi par atkāpšanos no aizdevuma līguma, pamatojoties uz II daļas 5.4.punkta 1)apakšpunkta noteikumiem un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu, saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu EUR 29 997,78 apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu.

"Swedbank" AS brīdina SVETLANU LUKŠU (dzim.1968.gada 8.jūlijā), ka tā vērsīsies tiesā ar pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 22-33, Jelgavā, kas reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5879 33, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)