Laidiens: 10.05.2017., Nr. 90

Tiesu nolēmumi

OP 2017/90.TS1

Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekam AINARAM KOZLOVAM, dzim.1957.gada 24.augustā, ka 2017.gada 15.jūnijā Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma "Skuju skola", Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra numurs 5444 002 0029, nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.


OP 2017/90.TS2

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 10.aprīļa spriedumu nospriests grozīt VALERIJAM GERASIMOVAM, pers. kods 220455-11435, rīcībspējas ierobežojumu; noteikt Valerijam Gerasimovam rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām; noteikt, ka aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Valērijam Gerasimovam ir ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 3.maijā.


OP 2017/90.TS3

Daugavpils tiesa ar 2017. gada 13. aprīļa spriedumu civillietā Nr. C12250816 nosprieda: grozīt ar Preiļu rajona tautas tiesas 1972.gada 11.maija spriedumu Jurim Grebežam, pers. kods 190454-12157, noteikto pilnas rīcībspējas ierobežojumu.

Ierobežot JURIM GREBEŽAM, pers. kods 190454-12157, rīcībspēju šādās jomās:

1) maksājumu izdarīšanā un saņemšanā;

2) darījumu slēgšanā;

3) rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, tai skaitā nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām;

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā;

5) pārstāvēšanā valsts un pašvaldības iestādēs,

6) pārstāvēšanā ārstniecības un medicīnas iestādēs.

Noteikt, ka Jura Grebeža aizgādnis rīkojas patstāvīgi Jura Grebeža vietā visās jomās, kurās Jurim Grebežam ierobežota rīcībspēja.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 8. maijā.


OP 2017/90.TS4

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru ierobežoja personai VASILIJAM VASIĻJEVAM, pers. kods 290329-10228, rīcībspēju un kurā nosprieda: ierobežot Vasilijam Vasiļjevam, pers. kods 290329-10228, rīcībspēju šādās jomās: pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, komerciestādēs, apdrošināšanas, finanšu iestādēs; pabalstu un pensijas saņemšana; maksājumu izdarīšana un saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība, neierobežojot personai personiskās nemantiskās tiesības.

Nodibināt Vasilijam Vasiļjevam, pers. kods 290329-10228, aizgādnību un noteikt, ka Vasilija Vasiļjeva aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Vasilijam Vasiļjevam ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums civillietā Nr. C12148217 stājies likumīgā spēkā 2017.gada 3. maijā.


OP 2017/90.TS5

Daugavpils tiesa taisīja spriedumu, ar kuru pārskatīja personai Valdim Krilovam, pers. kods 030475-12817, rīcībspējas ierobežojumu un kurā nosprieda: saglabāt VALDIM KRILOVAM, pers. kods 030475-12817, rīcībspējas ierobežojumu tādās jomās kā maksājumu izdarīšana un saņemšana; pabalstu un pensiju saņemšana; darījumu slēgšana; rīcība ar mantu un tās pārvaldība; pārstāvība valsts, pašvaldības institūcijās, medicīnas iestādēs, finanšu iestādēs; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana, neierobežojot Valdim Krilovam personiskās nemantiskās tiesības.

Noteikt, ka norādītajā rīcībspējas ierobežojuma apjomā Valda Krilova, pers. kods 030475-12817, aizgādnis rīkojas patstāvīgi. Tiesas spriedums civillietā Nr. C12348516 stājies likumīgā spēkā 2017.gada 3.maijā.


OP 2017/90.TS6

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ar 2017.gada 30.marta spriedumu civillietā Nr.C29689716 (C-3105-17/6) par Ilonas Šubinas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu nosprieda: saglabāt ILONAI ŠUBINAI, pers. kods 031162-14451, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; pārstāvībā valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Noteikt, ka Ilonas Šubinas, pers. kods 031162-14451, rīcībspējas ierobežotajā apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies spēkā 2017.gada 4.maijā.


OP 2017/90.TS7

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ar 2017.gada 30.marta spriedumu civillietā Nr.C29678416 (C-2961-17/6) par Anastasijas Susekles rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu nosprieda: saglabāt ANASTASIJAI SUSEKLEI, pers. kods 011286-13100, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā; rīcībā ar mantu tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām, komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; pārstāvībā valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Noteikt, ka Anastasijas Susekles, pers. kods 011286-13100, rīcībspējas ierobežotajā apjomā aizgādnis rīkojas patstāvīgi.

Spriedums stājies spēkā 2017.gada 4.maijā.


OP 2017/90.TS8

Alūksnes rajona tiesa 2017.gada 10.aprīlī izskatīja Alūksnes rajona prokuratūras virsprokurores Sanitas Ribakas pieteikumu par Andreja Bravina rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu.

Ierobežot ANDREJA BRAVINA (pers. kods 211098-11978) rīcībspēju, nosakot rīcībspējas ierobežojuma apjomu:

1) maksājumu izdarīšana un saņemšana,

2) darījumu slēgšana,

3) rīcība ar mantu un tās pārvaldība, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām,

4) komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana,

5) pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām izņemot Civillikuma 356'.pantā paredzētās tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses iestādēs un tiesā saistībā ar tās rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām, strīdiem ar aizgādni un aizgādņa iecelšanu un atcelšanu.

Alūksnes rajona tiesas 10.04.2017. spriedums civillietā Nr.C08052316 stājies likumīgā spēkā 2017.gada 3.maijā.


OP 2017/90.TS9

2017. gada 12. aprīlī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa pasludināja spriedumu, ar kuru nosprieda: apmierināt Ineses Stares pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu.

Grozīt ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2006. gada 6. jūlija spriedumu civillietā Nr. C29576205 Ilzei Starei noteikto rīcībspējas ierobežojumu, ierobežojot ILZES STARES, pers. kods 240887-12455, rīcībspēju šādās jomās: maksājumu izdarīšanā un saņemšanā; darījumu slēgšanā (noformēšanā, parakstīšanā); rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanā, ieķīlāšanā un apgrūtināšanā ar lietu tiesībām; komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā; pārstāvībā valsts un pašvaldības institūcijās, tiesās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, citās finanšu institūcijās, sociālās institūcijās, medicīnas, ārstniecības iestādēs ciklāt tas attiecas uz mantiskajām interesēm un veselības un sociālo aprūpi.

Saglabāt Ilzei Starei nodibināto aizgādnību, noteikt Ilzes Stares aizgādnim patstāvīgas tiesības rīkoties Ilzes Stares vietā visās jomās, kurās Ilzei Starei ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017.gada 3. maijā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)