Laidiens: 09.05.2017., Nr. 89 (5916)

Promocijas darbi

OP 2017/89.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017.gada 31.maijā plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs VADIMS MURAŠOVS.

Promocijas darba tēma: "Latvian rezidents attitudes towards refugees" / "Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem".

Recenzenti: profesore, Dr.psych. A.Pipere (Daugavpils Universitāte); docente, Dr.psych. J.Koļesņikova (Rīgas Stradiņa universitāte); profesore, Dr.psych. D.Beresnevičiene (Viļņas Universitātes Starptautiskā biznesa skola).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Sociālās psiholoģijas katedrā Daugavpilī, Parādes ielā 1-303, DU bibliotēkā, Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā www.du.lv.


OP 2017/89.PM2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 8. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes nozares promocijas padomes P-19 atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, MĀRA RĒPELE aizstāvēs promocijas darbu "Biometāna ražošanas un piegādes sistēmas ekodizains" vides inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:

- asociētais profesors, Dr. sc. ing. Visvaldas Varžinskas (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva);

- profesors, Dr. sc. ing. Ritvars Sudārs (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija);

- asociētais profesors, Dr. sc. ing. Francesco Romagnoli (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).


OP 2017/89.PM3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 19. maijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Muzeja zālē, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē VADIMS PARFEJEVS aizstāvēs promocijas darbu "Nervu kores izcelsmes šūnu loma brūču dzīšanas procesā" farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

Prof. Vija Zaiga Kluša, LU Medicīnas fakultāte,

Prof. Maija Dambrova, Latvijas Organiskās sintēzes institūts,

Prof. Elena Kozlova, Upsalas Universitāte, Zviedrija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)