Laidiens: 03.05.2017., Nr. 87

Promocijas darbi

OP 2017/87.PM1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2017. gada 13. jūnijā plkst. 13.00 Ventspils Augstskolā (Ventspils, Inženieru iela 101, D407. telpa) notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā JĀNIS VECKRĀCIS aizstāvēs promocijas darbu "Linguistic and Translatological Aspects of an Integrated Model for Poetry Translation: Joseph Brodsky's Texts in Russian, English and Latvian" ("Integrētā dzejas tulkošanas modeļa lingvistiskie un translatoloģiskie aspekti: Josifa Brodska teksti krievu, angļu un latviešu valodā") filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzenti:

- profesors, Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte);

- vadošais pētnieks, Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts);

- profesore Dr. paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Ventspils, Inženieru iela 101), kā arī interneta vietnēs http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi un http://venta.lv/studijas/doktoranturas-studijas/.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)