Laidiens: 12.04.2017., Nr. 75 (5902)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2017/75.US1

Balvu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115622, juridiskā adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, brīdina INGU TROFIMOVU, pers. kods 240978-11973, adrese: Raiņa iela 39-52, Balvi, Balvu novads, LV-4501, un RUTU KIVKUCĀNI, pers. kods 300658-11961, adrese: Raiņa iela 39-52, Balvi, Balvu novads, LV-4501: mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas jāsamaksā īres un komunālo pakalpojumu parāds Balvu novada pašvaldības aģentūrai "SAN-TEX" 1234,37 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit četri euro un 37 centi) un AS "Balvu Enerģija" 1076,23 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit seši euro un 23 centi) apmērā par dzīvojamo telpu Raiņa ielā 39-52, Balvos, Balvu novadā. Nesamaksāšanas gadījumā tiesā tiks sniegts prasības pieteikums par īres attiecību pārtraukšanu.


OP 2017/75.US2

Paziņojums EDVĪNAM BRINKMANIM Civilprocesa likuma 600., 601. panta kārtībā un par nekustamā īpašuma novērtējumu

Pamatojoties uz:

1) Valsts ieņēmumu dienesta 2006. gada 30. jūnijā izdoto lēmumu Nr. 13.1.4/22634 par parāda piedziņu no Edvīna Brinkmaņa par labu valstij (izpildu lieta Nr. 01336/074/2006),

2) VID Galvenā muitas pārvaldes 2005. gada 15. jūlijā izdoto lēmumu Nr. 16.3.3/19379 par piedziņu no Edvīna Brinkmaņa par labu valstij (izpildu lieta Nr. 00275/074/2008),

3) Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes 2008. gada 31. jūlijā izdoto lēmumu Nr. D57/3-5/643 par piedziņu no Edvīna Brinkmaņa par labu valstij (izpildu lieta Nr. 01046/074/2008),

4) Rīgas pašvaldības policijas 2013. gada 25. martā izdoto lēmumu Nr. D57/07/ZV121617 par piedziņu no Edvīna Brinkmaņa par labu Rīgas pašvaldības policijai, reģistrācijas Nr. 90000055099 (izpildu lieta Nr. 00320/074/2013), saskaņā ar Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu jums tika piedāvāts samaksāt parādu, valsts nodevu un ar sprieduma izpildi saistītos izdevumus (568. panta pirmā daļa pēc taksēm).

Piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likuma 557. pantu norādījis piespiedu izpildes līdzekli - piedziņas vēršanu uz Edvīnam Brinkmaim piederošo nekustamo īpašumu. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz Edvīnam Brinkmanim piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 236-1, Rīgā, tiek vērsta piedziņa.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 601. panta pirmo daļu no paziņojuma saņemšanas dienas Edvīnam Brinkmanim ir aizliegts 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma - Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000041249 1, kadastra numurs 0100 915 3595, adrese: Brīvības gatve 236-1, Rīga:

1) atsavināt šo nekustamo īpašumu vai ieķīlāt;

2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Līgumi, kas par šo nekustamo īpašumu tiks noslēgti pēc piedziņas atzīmes izdarīšanas zemesgrāmatā/Valsts zemes dienestā, nebūs spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē saskaņā ar Civillikumu. Paziņoju, ka jums pienākums līdz 22.04.2017., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta ceturto un piekto daļu, paziņot:

- par iepriekšminētā nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šo nekustamo īpašumu noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus.

- vai jūs esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē jūsu nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība.

Jūs tiekat uzaicināts nokārtot parādu pēc iepriekšminētā izpildu dokumenta, kā arī nomaksāt ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus, kas pēc jūsu lūguma tiks aprēķināti un paziņoti papildus. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar šādiem rekvizītiem: saņēmēja - Aija Kalniņa, reģ. Nr. LV22105210600, konts Nr. LV88TREL9199059001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.

Paziņoju, ka Edvīnam Brinkmanim piederošās 1/2 domājamās daļas no minētā nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 7500,00 EUR. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604.panta otro un trešo daļu, parādniekam, piedzinējam un hipotekārajam kreditoram ir tiesības 10 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītāju kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītājs lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.


OP 2017/75.US3

Paziņojums EDGARAM KOŅECKIM Civilprocesa likuma 600., 601. panta kārtībā un par nekustamā īpašuma novērtējumu

Pamatojoties uz:

1) Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 26. janvārī izdoto lēmumu Nr. 17-L27-i par parāda un procentu piedziņu no Edgara Koņecka par labu Jūrmalas pilsētas domei, reģistrācijas Nr. 90000056357 (izpildu lieta Nr. 00192/074/2017);

2) Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 31. martā izdoto lēmumu Nr. 15-L2617-i par nodokļu parāda un procentu piedziņu no Edgara Koņecka par labu Jūrmalas pilsētas domei, reģistrācijas Nr. 90000056357 (izpildu lieta Nr. 00048/074/2016), saskaņā ar Civilprocesa likuma 555. panta pirmo daļu jums tika piedāvāts samaksāt parādu, valsts nodevu un ar sprieduma izpildi saistītos izdevumus (568. panta pirmā daļa pēc taksēm). Piedzinējs saskaņā ar Civilprocesa likuma 557. pantu norādījis piespiedu izpildes līdzekli - piedziņas vēršanu uz Edgaram Koņeckim piederošo nekustamo īpašumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz Edgaram Koņeckim piederošo nekustamo īpašumu Kaugurciems 50, Jūrmala, tiek vērsta piedziņa. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 601. panta pirmo daļu no paziņojuma saņemšanas dienas Edgaram Koņeckim ir aizliegts viņam piederošās 11/100 domājamās daļas no zemes un 5/20 domājamās daļas no ēkām no nekustama īpašuma - Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4697, kadastra numurs 1300 019 1514a, adrese: Kaugurciems 50, Jūrmala:

1) atsavināt šo nekustamo īpašumu vai ieķīlāt;

2) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

3) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus;

4) cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo.

Līgumi, kas par šo nekustamo īpašumu tiks noslēgti pēc piedziņas atzīmes izdarīšanas zemesgrāmatā/Valsts zemes dienestā, nebūs spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē saskaņā ar Civillikumu. Paziņoju, ka jums pienākums līdz 22.04.2017., pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta ceturto un piekto daļu, paziņot:

- par iepriekšminētā nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šo nekustamo īpašumu noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus,

- vai jūs esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē jūsu nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, un kāda ir šīs cenas apliekamā vērtība.

Jūs tiekat uzaicināts nokārtot parādu pēc iepriekšminētajiem izpildu dokumentiem, kā arī samaksāt ar nolēmumu izpildi saistītos izdevumus, kas pēc jūsu lūguma tiks aprēķināti un paziņoti papildus. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā ar šādiem rekvizītiem: saņēmēja - Aija Kalniņa, reģ. Nr. LV22105210600, konts Nr. LV88TREL9199059001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22.

Paziņoju, ka Edgaram Koņeckim piederošās 11/100 domājamās daļas no zemes un 5/20 domājamās daļas no ēkām no minētā nekustama īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 6050,00 EUR. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 604. panta otro un trešo daļu, parādniekam, piedzinējam un hipotekārajam kreditoram ir tiesības 10 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas lūgt nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu. Persona, kura lūgusi atkārtotu novērtēšanu, sedz novērtēšanas izdevumus tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, iemaksājot nepieciešamo naudas summu tiesu izpildītājas kontā. Ja novērtēšanai nepieciešamā naudas summa šajā termiņā nav iemaksāta, tiesu izpildītāja lūgumu par nekustamā īpašuma atkārtotu novērtēšanu noraida.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)