Laidiens: 11.04.2017., Nr. 74

Tiesu nolēmumi

OP 2017/74.TS1

Ar Liepājas tiesas 2017. gada 15. marta spriedumu C20 2852 16 grozīt Liepājas tiesas 2003. gada 24. janvāra spriedumu lietā Nr. C20-4204/02/1226/03/11, ar kuru Vēra Sigale, pers. kods 190674-10857, atzīta par rīcībnespējīgu.

Noteikt VĒRAI SIGALEI, pers. kods 190674-10857, rīcībspējas ierobežojumu šādās jomās: pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās un citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu, izņemot pārstāvību tiesību un likumisko interešu aizstāvēšanai iestādēs un tiesās saistībā ar Vēras Sigales rīcībspējas un brīvības ierobežojumiem, domstarpībām un strīdiem ar aizgādni, aizgādņa iecelšanu un atcelšanu, un personiskajās nemantiskajās attiecībās.

Noteikt, ka Vēras Sigales aizgādnis rīkojas patstāvīgi, visās jomās, kurās Vērai Sigalei ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 5. aprīlī.


OP 2017/74.TS2

Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa paziņo parādniekiem ANDRIM MIČULAM, dzim. 1978. gada 12. augustā, un ANITA MIČULEI, dzim. 1983. gada 12. oktobrī, ka 2017. gada 25. maijā Jelgavas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma - Jelgavas iela 10-2, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., kadastra numurs 5411 900 0227, - nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)